יש דוד לש תיבה דומעל

Professional Jokes

אובמ עיגמ סובהשכ ישומיש לבא ,קיחצמ אל
הדובעל םידמעומ ןוימ
הדובעב ןויסינ
םידיבעמו םידבוע יסחי וליאכ הזכ

םילהנמ
לוהינל םיצעוי
חוטיב ינכוס
תוריכמ ישנא
םיאקנב
רואל םיאיצומ
םיפוסוליפ
םירומ
תוליידו םיסייט
םיריית יכירדמ
םירצלמ
םירטוש
םיאלקח
ראשה לכ דועו תוילאיצוס תודבוע ,םינקחש

םיתנכתמ cool!
םיאקיטמתמ בינגמ
םיאקיזיפ
םיסדנהמ
םיאנכט
םירטאיכיספו םיגולוכיספ !לודג
םיאפור םמהמ
ןיד יכרוע groovy
םיטפוש
ןובשח יאור !הדגא
רכש יבשח !הדגא
םינלכלכ
סמ יצעוי ha-ha-ha!
םיאקיטסיטטס

!ךנעמל רוחבל ונל ןת ?עוצקמ תריחבב טבלתמ


יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידב

יש דוד לש תיבה דומעל

© יש דודל תורומש תויוכזה לכ 1997-2002
© יש ידד :הז רתאב םיירוקמ םירויא
Free Web Hosting