רכש יבשח :םדוקה קלחל
סמ יצעוי :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל

Professional Jokes

םינלכלכ

.עדרפצ םיאור םואתפו ,הלודג תילולש דיל םילייטמ ןובשח האורו ןלכלכ
עדרפצה תא עלוב התא םא" ,ןובשחה האורל ןלכלכה רמוא ,"עמשת"
.עדרפצה תא דימ עלוב ןובשחה האור ."לקש ףלא םוקמב ךל ןתונ ינא
ןובשחה האור רמוא .תפסונ עדרפצב םילקתנו לייטל םיכישממ םיינשה
ןלכלכה ."לקש ףלא לבקת ,עדרפצה תא עלוב התא םג םא" :ןלכלכל
:רמוא ןובשחה האורו לייטל םיכישממ .עדרפצה תא עלובו עגר ססהמ
הנוע ,"ןכ" ."ףסכ חיוורה אל דחא ףאו עדרפצ ונעלב ונינש םצעב"
."לקש םייפלא לש רוזחמ היה ונתאמ דחא לכל לבא" ,ןלכלכה


המל" :ןלכלכה לאש .םימ ןחוטו בשויש ןקזב ןיחבהו רהנה ךרואל לויטל אצי ןלכלכ
"?םימ ןחוט התא
."םימ תניחטמ םיסנרפתמש םישנא הברה שי .הזמ סנרפתמ ינא" :ןקזה הנע
סנרפתהל חילצמ התא ךיא .ףסומ ךרע רוציל ךירצ התא סנרפתהל ידכ" :ןלכלכה רמא
."?םימ תניחטמ
."ךל ריבסאו םילקש הרשע יל ןת" :ןקזה הנע


Baloon by Animation Factory רבד לש ופוסב .חורה ידי-לע םיקחרמל הפחסנ חרופ רודכב לויטל האציש הרובח
.סוט ךימנה רודכהו חורה העגרנ
.חרוא רבועל רודכה יבשוי וקעצ ,"?ונחנא הפיא"
."םירטמ העברא הבוגב אצמנש םודא-לוחכ חרופ רודכ ךותב םתא"
.חרופה רודכה יבשוי ול ורמא ,"ןלכלכ יאדווב התא"
.שיאה לאש "?םתעדי ךיא"
."תלעות לכ רסח ךא ,קיודמו יתיצמת ,רורב היה ונל תרסמש עדימה ,דואמ טושפ"


.קיודמ עדמל בשחית הלכלכש ידכ ?היגולורטסאה האצמוה עודמ


הצור ,ינודא ייה" :ול רמאו םש רבעש ןלכלכל הנפ ובלכ םע בוחרב קחישש דלי
"?לקש ףלא םיעבראב בלכ תונקל
הכ םוכס ותרומת שרוד התאש ,תושעל הזה בלכה עדוי םידחוימ םיקירט הזיא"
.ןלכלכה לאש "?הובג
."וריחמ הז לבא" ,דליה הנע ,"דחוימ קירט םוש"
בלכה ריחמ תא עובקל לוכי ךניא" :קושה תוחוכ תא דליל ריבסהל ךרוצ שח ןלכלכה
ותוא רוכמל ךל יאדכ .וריחמ תא וקידציש תוסנכה רצייל בלכה לע .יתורירש ןפואב
הבישיל וכרדב ךישמהו ,ןלכלכה רמא ךכ ."םילקש הרשע ותרומת םלשל םיכסיש ימל
.תוינמ תפלחה לש ךרדב תויאסרוב תורבח יתש גוזימ לש הקסיע הנודינ הבש

רמא ,"יתצעל תעמשש חמש ינא" .בלכה אלל דליה תא ןלכלכה האר הרזח וכרדב
."םילקש הרשעב בלכה תא תרכמו" ,ןלכלכה
."לקש ףלא םיעבראב בלכה תא יתרכמ" ,דליה רמא ,"אלו אל"
.םהדנה ןלכלכה לאש ,"תאז תושעל תחלצה ךיא"
םירשע םהמ דחא לכ ריחמש םילותח ינשב ותוא יתפלחה" ,דליה הנע ,"תולק ילקב"
."לקש ףלא


התואב וכרענש תוניחבה ינולאשב ץיצהו ,דמל ובש הלכלכל גוחב רוקיבל אב ןלכלכ
ןלכלכה רמא ,"םינש רשע ינפל ןהילע יתנחבנ ינאש הלאל תוהז שממ תולאשה" .תע
.ותוא חריאש רוספורפל
."ןמזה לכ תונתשמ תובושתה קר - תולאשה ןתוא ןה תולאשה" ,רוספורפה הנע ,"ןוכנ"


ןאכ היולת עודמ" .סוס תסרפ היולת התיה ילכלכ יוזיחב קסעש ןלכלכ לש ודרשמב
.ויתוחוקלמ דחא ותוא לאש "?סוס תסרפ
."תוחלצומ תויזחתל יל תרזוע איה" ,ןלכלכה הנע ,"לזמל"
.לאושה םהדנ "?תולפט תונומאב ןימאמ התא םאה"
."הב םינימאמ אל םא םג לזמ האיבמ סוס תסרפ לבא" ,ןלכלכה הנע ,"אלש ןבומ"


.הריד רובעל ץלאינש ילבמ ,רתוי הרקי הנוכשב רוגל ונל תרשפאמ היצלפניאה


:םינלכלכ לש םיגוס ינש שי
,דדמה תיילע רועיש תא תוזחל םילגוסמ םניאש הלאכ -
.דדמה תיילע רועיש תא תוזחל םילגוסמ םניא יכ םיעדוי םניאש הלאכו -


.בלחהמ קלח חקול ןודאה .תורפ יתש ךל שי :םזילדואפ
.רחאל התוא תנתונו ןהמ תחא תחקול הנידמה .תורפ יתש ךל שי :םזילאיצוס
.ךיכרצ יפל בלח ךל תנתונו ןהיתש תא תחקול הנידמה .תורפ יתש ךל שי :םזינומוק
תומכב בלח ךל תנתונו ןהיתש תא תחקול הנידמה .תורפ יתש ךל שי :יטרקורויב םזינומוק
.תונקתב העבקנש
.בלח ךל תרכומו ןהיתש תא תחקול הנידמה .תורפ יתש ךל שי :םזישפ
.ךב הרויו ןהיתש תא תחקול הנידמה .תורפ יתש ךל שי :םזיצאנ
.רפ הנוקו ןהמ תחא רכומ התא .תורפ יתש ךל שי :םזילטיפק


םידבוע העבראו ,ןולגל םירלוד 5 אוה קלדה ריחמ תינאפי קלד תנחתב
.תינוכמה תונולח תא םכל םיקירבמו םכתרשל םכילע םידמוע םידמב
תורישה ,ןולגל דחא רלוד אוה קלדה ריחמ תיאקירמא קלד תנחתב
.תוחלצה תא םכל םיבנוג תיב ירסח העבראו ,ימצע אוה
הנחת דבוע .ןולגל םירלוד 5 אוה קלדה ריחמ תיפוריא קלד תנחתב
,הנשב השפוח תועובש השישמ הנהנו עובשב תועש 32 דבועה ,דחא
הלטבא תבצקמ םימייקתמה - םיפסונ העבראש דועב םכתא תרשמ
.שיבכל רבעמ תרודכב םהל םיקחשמ - הבידנ
אלא ,ןולגל רלוד יצח קר אוה קלדה ריחמ תיטסינומוק קלד תנחתב
5 תרומת רוחשה קושב ותוא ורכמ הנחתה ידבוע תעברא :קלד ןיאש
.ןולגל םירלוד

13.1.98 ,"ץראה" ,ןמדירפ סמות


?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םינלכלכ המכ
.תאז םישוע ויה רבכ קושה תוחוכ ,הפלחהל הקוקז התיה הרונה ול :ךירצ אל ללכ
.המצע תא ףילחת הרונה ,ברעתהל קיספת הלשממה םא :ךירצ אל ללכ
.םלוסה לע ספטיש דחאו םלוס לש ומויק חיניש דחא :םיינש


יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבילע םיביבחה הלכלכ ירתא

תומדוק םינשמ םיריצקתו ,ךליאו 2001 תנשמ םירמאמה לש אלמה טסקטה - הלכלכל ןועבר


רכש יבשח :םדוקה קלחל
סמ יצעוי :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting