ןדס תאצוהבש תובשח ,לוהינ ,ןונכת :רכש שדחה ירפס תא וצימחת לא !ןובשח יאורםיטפוש :םדוקה קלחל
רכש יבשח :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל

Professional Jokes

ןובשח יאור

רמא רואזונידה דיל דמע רשאכ .עבטה תודלותל ןואיזומב רוקיבל אצי ןובשח האור
."םישדוח הרשעו םינש דראילימ ינש ןב אוה הזה רואזונידה" :ונכשל
.ןכשה לאש ,"?הזה קיודמה עדימה ךל ןינמ"
ןב אוה רואזונידהש ךירדמה רמא זאו ,םישדוח הרשע ינפל ןואיזומב יתייה רבכ"
."םינש דראילימ ינש


.הבושת לבקל ידכ םיחמומל ארקו ,2X2 םה המכ הלאשב טבלתה להנמ
."2% לש תירשפא היטס םע ,4 איה האצותה" :רמאו בושיחה לגרס תא ףלש קיתווה סדנהמה
."3.99999999 איה האצותה" :עידוהו ולש דיינה םויטנפה תא חתפ תנכתמה
קספנ ,'ןהכ דגנ לארשי תנידמ' ,1980 תנשמ ןיד קספב" :עבקו וירפסב קדב ןידה ךרוע
."4 איה האצותהש     
."4 איה האצותהש ,םייתעשמ תוחפ ךות ,חיכוהל לק" :רמאו עגר רהריה יאקיטמתמה
."4 איה האצותהש םירבוס רוביצהמ 95%" :רסמו םיימוי רובעכ רזח יאקיטסיטטסה
."6 תוחפל הז" :זירכהו ינועבצו לודג ףרג ריקה לע ןירקה תוריכמה להנמ
"?רכומ וא הנוק התא םאה" :לאש רחוסה
"?ךל אציש הצור התא המכ" :שחלו תונוליווה תא רגס ,תלדה תא לענ ןובשחה האור.תולילב םדריהל השקתמ אוהש םושמ אפורל ךלוה ןובשח האור

.אפורה לאוש "?םישבכ רופסל תיסינ םאה"

ךשמב תועטה תא שפחמ זאו ,הריפסב העוט ינא .היעבה קוידב וז"
."תועש שולש


."תויחל הנש יצח דוע קר ךל הרתונ ירעצל ,יתריבג" : אפורה
"?תושעל הלוכי ינא המ" :השאה
."ןובשח האור םע ןתחתהל ךל יאדכ לבא ,הברה אל" :אפורה
"?ייח תא ךיראי הז םאה" :השאה
."ןמז ןומה ומכ ךיניעב הארית הנש יצח לבא ,אל" :אפורה


"?ןובשח האור לע החידב עומשל הצור" :ונכש תא לאוש באפב בשויש םדא
לקוש ינא ,םינומש רטמ יהבוגש עדתש יאדכ ,רפסל ליחתמ התאש ינפל" :הנוע ןכשה
האמ לקוש אוה ,שמחו םינומש רטמ והבוג ןאכ ירבחו ,ןובשח האור ינאו וליק האמ
"?החידבה תא רפסל הצור ןיידע התא םאה .ןובשח האור אוה םגו וליק הרשעו
."םיימעפ התוא ריבסהל קשח יל ןיא ,אל"


.םירפסמב םיקזח םה יכ ?םיאלפנ םיבהאמ םה ןובשח יאור עודמ
?הפי תורפס םיארוק םניא ןובשח יאור עודמ
.םידומעה ירפסמ םה םש םיאצמנש םידיחיה םירפסמה יכ


.הקירה הפוקה דיל הכוב להנמה תא אצומו ותדובעל רקובב עיגמ תונובשחה להנמ
.להנמה ריבסה ,"הפוקהמ הלילה ובנגנ לקש ןוילמ"
תוכזל לקש ןוילמ ,בנג תבוחל לקש ןוילמ" ,תונובשחה להנמ ביגה "?היעבה המ"
."ןזואמ לכהו ,הפוק


?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ ןובשח יאור המכ
"?הפצמ התא הבושת לש ןימ הזיאל"

יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבםיטפוש :םדוקה קלחל
רכש יבשח :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting