ןדס תאצוהבש תובשח ,לוהינ ,ןונכת :רכש שדחה ירפס תא וצימחת לא !רכש יבשחןובשח יאור :םדוקה קלחל
םינלכלכ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל

Professional Jokes

רכש יבשח

יטרפ תא רומשל השקב ובו קתפ ףרוצמ היה דבועה לביקש ןושארה תרוכשמה שולתל
,דבועה רמא ,"סוב ,הגאד לא" .םידבועה ראש תא םהב ףתשל אלו דוסב תרוכשמה
."ךומכ קוידב תאזה תרוכשמב שייבתמ ינא"
Durrel Huff


ךומנ הזה שולתב וטורבה ,האר" :ןנולתהו וקיסעמל ולש תרוכשמה שולת םע שגינ דבוע
."ונמכיסש הממ לקש ףלאב
לקש ףלאב הובג וטורבה היה ,תועט בקע ,םדוקה שדוחב לבא" ,קיסעמה הנע ",ןוכנ"
."ונמכיסש הממ
תויועטשכ לבא" ,דבועה ריבסה ,"תרוכשמה בושיחב תועט םימעפל שי םא יל תפכיא אל"
."ךבל תמושתל תאז איבהל בייח ינא תופיצרב םיישדוח תורוק


."ימוקמב גאדיש שיאל שדוחל לקש םיפלא תרשע םלשל ןכומ ינא"
"?ילש םינושארה םילקשה םיפלא תרשע הפיא .שפחמ התאש שיאה ינא"
."ךלש הנושארה הגאדה תאז"


.הז תא הווש אוה לבא ,ול עיגמש הממ רתוי ול םימלשמ ונחנא

ןיוודלוג לאומס


םע הטימב יתשא תא יתאצמ הדובעה ןמ לומתא יתרזח רשאכ" :ןאוירא וידרל הלאש
"?בוש הרקי אל הזש חיטבהל לכוא דציכ .רז רבג
."תופסונ תועש רתוי דובע" :הבושת

(דבוע םע ,סקול ןביטסו רונ-לג קחצי) "ונתוא םתקחצה"


החפשמה ןונכת

,החפשמה ןונכת םשל ואצמוה םינווגמו םיבר םיעצמא ,ףצק ,ימחר-ךות ןקתה ,הלולג
.ותחפשמ תא ןנכתל ריעצה גוזה לע םהיפל םינוירטירק וקפוס םרט ,אלפה הברמל ,ךא
תפוקתב לחה ,החפשמה ןונכתל םיללכ תקפסמו ,רסחה תא תאלממ הסנכה-סמ תדוקפ
.ןישוריג :ןיאושינה לש ירלופופה ףוסל דעו תוקוורה

,תדבוע הניאש השא םע ןתחתהו זפחיה ,יושנ ךניא םא ,קוורב ליחתנ יעבט ןפואב
?תוכחל המל ןכבו .תפסונ יוכיז תדוקנ הלעבל הקינעמ תדבוע הניאש השאש םושמ
הניאש השא וז היהתש דבלבו ךמעט יפל רחב ,תיטנדוטס ,תלייח ,ןוכית תדימלת
.תדבוע

דלי .רבמצד שדוחב :הסנכה סמ תבושת ?תדלל יתמ :הלאשה הצצ יושנ התאש וישכע
יוכיז תדוקנ יצחב תדבועה ומא תא הכזמ (סמה תנש ףוס) רבמצד שדוחב דלונש
לדוגכ ךא .סמה תנשב םירופס םימי קר ולודיגב תחרוט איהש ףא הזו המלש הנשל
ךשמתה ןוירההו ךלזמ ערתיאו רבמצדב תדלל תננכת םא :ןוכיסה לדוג ןכ יוכיסה
תדוקנ יצח התוא דעב המימת הנש ךשמב קוניתה תא לדגל שי זא יכ ,ראוני דע
."ורוצקי העמדב - הנירב םיערוזה" :רמאנ רבכ הלא ןוגכ לע .יוכיז

תויעבל םיקקוחמה לש םתושיגר תדימ תא ףקשמ תדלל יאדכש םידליה רפסמב יונישה
יגוז-יא דלי ןיגב קר ןתנת יוכיז תדוקנ יכ טלחוה הסנכה סמב המרופרה םע .רוביצה
רחאל תויעיבר וא םימואת קר תדלל בייח הז ללכ .('וכו ישילש ,ןושאר דלי רמולכ)
הנוש וז המישמב דומעל הסינש רוביצה לש םיבורמה םיישקה חכונ .ןושארה דליה
.הדוקנב ומא תא הכזמ דלי לכ תעכו ,קוחה

ררועתמ (םידחא םידלי הדלי רמולכ) תודחא יוכיז תודוקנ הרבצ תדבועה םאהש רחאל
:זבזובמ סכנ םה תיבה תרקע לש הידלי .תיבה :יעבטה המוקמ לא רוזחל קשחה הב
םימרות םניא רבגל ףאו םרובעב יוכיז תודוקנ תלבקמ הניא תדבוע הניאש השאה
:ןיאושינה ייחב תורחא תובואכ תויעבל ומכ ,וז היעבל ןורתפה ?םיענ אל .המואמ
ומע וידליש שורג .לעבה תושרל םידליה תא ריבעהלו שרגתהל גוזה ינב לע .ןישוריג
ותויה ןיגב באל ןתנתש תפסונ יוכיז תדוקנ .םהמ תועבונה יוכיזה תודוקנ לכב הכוז
הניאש השא ןיגב יוכיז תדוקנ ןדבוא בקע םרגנש קזנה תא זזקת ,תירוה דח החפשמ
עיגי םידליה ריעצ רשאכ תינש ןתחתהל גוזה ינב ולכוי ןהכ וניא רבגה םא .תדבוע
.19 ליגל

יש דוד


?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ רכש יבשח המכ
."תיביטקאורטר הרונה תא ךל ףילחנ אבה שדוחב לבא ,תרוכשמה תא ונרגס רבכ שדוחה"
."וטנב יל אצוי המכ הז רקיעה ,הפורש הרונמ יל תפכא המ"
ןרקב דחא ,ימואלה חוטיבב דחא ,הסנכה סמ ידרשמב הרונ ופילחי העברא .הנומש
.ךל הפרשנש הרונה תא ףילחי דחאו תומלתשהה ןרקב דחא ,היסנפה  

יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבןובשח יאור :םדוקה קלחל
םינלכלכ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלןדס תאצוהבש תובשח ,לוהינ ,ןונכת :רכש שדחה ירפס תא וצימחת לא !רכש יבשח


Free Web Hosting