ןיד יכרוע :םדוקה קלחל
ןובשח יאור :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל

Professional Jokes

םיטפוש

:םהבש ןושארה תא לאשו ,םימשאנה לספס לעש םימשאנה תשולשב טיבה לזופה טפושה
"?המשאב הדומ התא םאה"
.ינשה םשאנה הנע ,"הדומ אל"
.טפושה ביגה ,"יתלאש ךתוא אל"
.ישילשה םשאנה רמא ,"הלמ יתרמא אל"


תעימש ךלהמב .ודגנ השגוהש הלודג העיבתב םיקסע שיא גציי ריעצ ןיד ךרוע
ריכבה ףתושל הנפ ןכלו ,טפשמב דיספהל דמוע אוהש ןידה ךרועל רווחתה תויודעה
"?הרקי םירגיס תסיפח טפושל חולשל יל יאדכ םאה" :לאשו ודרשמב
."חטבומ ךנולשכ - ודחשל הסנת םאו ,ןוגה טפוש והז" ,ריכבה ףתושה הנע ,"הלילחו סח"

ךרב ריכבה ףתושה .עבתנה םיקסעה שיא תבוטל טפושה קספ ךכ-רחא םידחא תועובש
תא תחלש אלש תורמל טפשמב תיכזש חמש ךניא םולכ" :ףיסוהו ,ריעצה ןידה ךרוע תא
"?טפושל םירגיסה
סיטרכ תא םירגיסה תסיפחל יתפריצ ךא" ,ןידה ךרוע הנע ,"םתוא יתחלש ןכ אקווד"
."עבותה לש רוקיבה

םתיסינ םכינש ,ןכבו" :וינפב וניידתהש ןידה יכרוע לא הנפו ואסכ לע בשייתה טפושה
תתנ ,הטסיטאב ד"וע ,התא" .םהיתואסיכב וצווכתה ןידה יכרוע ינש ."יתוא דחשל
."רלוד 10,000 יל תתנ ,הטיינטסק ד"וע ,התאו ,רלוד 15,000 יל

ךל ריזחמ ינא ,הנה" :הטסיטאב ןידה ךרועל וטישוהו וקנראמ ק'צ איצוה טפושה
."םינפ אושמ אלל טפשמב ךישמהל לכונ תעכו ,רלוד 5,000


"?תמא קרו תמאה לכ ,תמאה תא רמול תעבשנש ןיבמ התא םאה" :דעה תא ריהזה טפושה
.דעה הנע ,"ןכ"
"?תמאה תא רמאת אל םא הרקי המ ךל רורב םאה"
."טפשמב הכזי יתוא ןמיזש דצה ,ןכ"


"?תמאה דבלמ רבד םושו תמאה לכ תא ,תמאה תא רפסל עבשנ התא םאה ,ףסוי ןודא"
."טפושה דובכ ,עבשנ ינא"
"?ךתנגהל רמול ךל שי המ ,ןכבו"
."רבד םוש ...הלאה תולבגימה לכ םע ,טפושה דובכ"

"ןימחידב דוע" ,יסונמ ידיד


.הקיזומו שא יבכמ תרומזת ומכ הז ,קדצו יאבצ ןיד תיב

9.9.88 תושדח ,םולב םרמע ד"ועל סחוימ


?םיטפשמל רוספורפל טפוש ןיב לדבהה המ
.היעבל ןורתפ ךפוה םיטפשמל רוספורפ ,ןורתפל היעב ךפוה טפוש

ןוילעה טפשמה תיב אישנ ,קרב ןרהא 'פורפל סחוימ


?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םיטפוש המכ
.וביבס בבותסמ םלועהו ,עונ אלל הרונה תא קיזחמ אוה .דחא
.תאז תושעל ךיא ול ריבסהל םיכירצ ןיד יכרוע ינש לבא ,דחא קר

יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבןיד יכרוע :םדוקה קלחל
ןובשח יאור :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting