ןדס תאצוהבש תובשח ,לוהינ ,ןונכת :רכש שדחה ירפס תא וצימחת לא !ןיד יכרועםיאפור :םדוקה קלחל
םיטפוש :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל

Professional Jokes

ןיד יכרוע

אב ינאשכ דימת" ,הביסמב שגפש ןיד-ךרועל אפורה הנפ ,"יל רוזעל לכות ילוא"
רטפיהל ידכ השוע התא המ .יאופר ץועייל השקבב םישנא ילא םינופ הביסמל
."?הלאכ םינדרטמ
."ןובשח חלוש תרחמלו ,הצע ןתונ ינא" ,ןידה ךרוע הנע ,"היעב יל ןיא"
.ןובשח לביק תרחמלו ,אפורה רמא ,"הבר הדות"


בלכה לעב םאה ,ילש זילטאהמ רשב בנוג בלכ םא" :טילקרפה ונכש תא לאוש בצק
"?יל םלשל בייח
.טילקרפה הנוע ,"ןכ"
."םילקש םירשע יל בייח התא ,בצקה רמוא ,"ךכ םא"
200 ךס לע ןובשח ךכל ףרצמו ,בצקל םלשמו םילקש םירשע וסיכמ איצומ טילקרפה
.יטפשמ ץועי ןיגב ,לקש


"?ךלש ףירעתה המ תעדל רשפא" :לאושו ןיד ךרוע לש ודרשמל עיגמ שדח חוקל
."תולאש שולשל לקש האמ" ,ןידה ךרוע הנוע ,"ןכ"
.חוקלה לאוש "?תצקמב רקי אל הז םאה"
"?תישילשה ךתלאש המו" ,ןידה ךרוע רשאמ ,"ןכ"


"... הנכה יתעד תא תעדל הצור התא םא" :ןיד ךרוע
."תיעוצקמה ךתעד תא קר ,אל ,אל" :חוקל


."תמזגומ הדימב עצב באת ילש ןידה ךרועש דושחל ליחתמ ינא"
."?תאז רמול ךל םרוג המ"
." 'ח"ש 100 - ךלש הרקמה לע הבישחו הלילב תוררועתה' :יתלביקש ןובשחהמ הרושל בשקה"


.ונב תא ןיד ךרוע לאש ,"?םיטפשמ אלו האופר דומלל תטלחה עודמ"
קעוז והשימ םעפ-יא תעמש םאה" ,ןבה בישה ,"שקובמ רתוי הברה עוצקמ הז האופר"
." '?ןיד-ךרוע ןאכ שי'


,ויבאל ריעצ ד"וע הואגב רמא ,"הנש םירשע ךשמב חותפ היהש קית רוגסל יתחלצה"
תלוכי" ,באה בישה ,"םכח רתוי תצק תייה םא" .באה לש ודרשמל ףרטצהש רחאל עובש
."הזה קיתהמ הנש םירשע דוע סנרפתהל התא םג


טפשמ בוחסל לוכי עורג ןיד ךרוע ?בוט ןיד ךרועל עורג ןיד ךרוע ןיב לדבהה המ
.רתוי דוע תובר םינש טפשמ בוחסל לוכי בוט ןיד ךרוע .תובר םינש ינפ לע


.תלדה תא השלתו תרחא תינוכמ החיגה עתפלו ,ותינוכמ תלד תא חתפ ןיד ךרוע
רטושה ינזואב ןידה ךרוע ןנולתה ,"ילש BMW-ל םרגנ םוצע קזנ הזיא הארת"
.הנואתה םוקמל עיגהש
הממ גאדומ ךכ לכ התא" ,רטושה רמא ,"םיינרמוח ךכ לכ ןידה יכרוע םתא"
."הנואתב השלתנ תילאמשה ךדי םגש בל םש ךניאש ,ךלש תינוכמל הרקש
"?ילש סקלורה ןועש הפיא" ,תממדמה ופתכב וטיבהב ןידה ךרוע קעדזה "!?המ"

,ולש ברל ארק אוה .ופסכמ קלח ורבקל ותא תחקל הצר יווד שרע לע בכשש רישע םדא
ותיוולה תעבש םהמ שקיבו ,לקש 30,000 םהמ דחא לכל ןתנ ,וניד ךרועלו ואפורל
הפטעמ ךילשה השולשהמ דחא לכ ללוגה תמיתס ינפל ,ןכאו .ורבקל הז ףסכ וכילשי
.רישעה לש ורבקל

ויה ילש הפטעמבש םכינפב תודוותהל ינא בייח" :ברה רמא היוולההמ הרזח םכרדב
חוטב ינא .תסנכה תיב לש ףוחד ץופישל לקש 10,000 יתחקלש םושמ ,לקש 20,000 קר
."וז הבושח הרטמל םורתל חמש היה חונמהש

לקש 10,000 יתחקלש ינפמ ,לקש 20,000 קר הפטעמב יתמש ינא םג" :אפורה רמא
בל ץפחב םרות היה חונמהש קפס יל ןיא .יתאפרמל םדא ייח תלצהל רושכמ תשיכרל
."וז הלענ הרטמל

ישיא ק'צב לקש 30,000 ויה יתמשש הפטעמב" .ןידה ךרוע רמא ,"םכב שייבתמ ינא"
."רסח אל דחא לקש וליפא ,ילש


תתיחנל םיעסונה לכ תא ןיכהל םיליידל הרוה סייטהו ,עונמב הלקת התרק סוטמב
"?םיעסונה בצמ המ" :תישארה תליידה תא סייטה לאש תודחא תוקד רובעכ .םוריח
דחא ןיד ךרועמ ץוח ,תוחיטבה תורוגחב םירושקו םהיתומוקמב םיבשוי םלוכ"
."רוקיב יסיטרכ קלחמו םיעסונה ןיב בבותסמ ןיידעש


"?רמאת המ .ךרבחל תתל הצור התאש זופת ךל שי" :םיזוח ינידב לגרתמה
."זופת סופת ,ייה" :טנדוטסה
."ןטפשמ ומכ בושח ,אל ,אל" :לגרתמה
תא ("ב דצ" ןלהל) ךל תאזב הנקמו ריבעמ ("א דצ" ןלהל) ינא .ייק-וא" :טנדוטסה
ללוכ ,הז זופתב יל שיש ,ךותחלו טוחסל ,לוכאל ,ףלקל תוכזה תוברל ,תויוכזה לכ
לכמ ישפוח זופתהש תאזב ריהצמ א דצ .("זופתה" ןלהל) ויניערגו ויחלפ ,ותפילק
תויוכז ןתמב ןיא .גוסו ןימ לכמ והשלכ ישילש דצ לש תוכז וא לוקיע ,דובעש ,בוח
ידי-לע זופתה תלבק לש תואצותל תוירחא לכו בויח לכ א דצ לע ליטהל הלא
,זופת לע תולעבמ תועבונה תויקוחה תויובייחתהה לכב לפטל בייחתמה ,ב דצ
הקזחה תלבקמ האצותכ עבנת וא תעבונ ,העבנש הנעבות לכ ןיגב א דצ תא תופשלו
."...ב דצ ידי-לע זופתב


.רתומ - קוחב רסאנ אלש המ לכ ,תירבה תוצראב
.רוסא - קוחב רתוה אלש המ לכ ,הינמרגב
.קוחב רתוהש המ םג ,רוסא לכה ,היסורב
.קוחב רסאנש המ םג ,רתומ לכה ,תפרצב


הלאש לכ לע '?המ' הנע" ,וחוקלל ןידה ךרוע ץעי ,"הז טפשמב יאכז תאצל ידכ"
רמא ,"יתחריט רכש תא םלש וישכעו" .יאכז אציו וז הצע יפל חוקלה גהנ ."לאשיתש
.חוקלה ביגה ,"?המ" .ןידה ךרוע


.ןידה קספ תארקה תעב חכנ אלש וחוקלל טפשמב היכזה לע ןיד ךרוע חוויד ,"חצינ קדצה"
.חוקלה ביגה ,"רוערע דימ שגה"


.ןיד יכרוע דרשמל תועטב סנכנ םייניש אפור שפיחש שיא
"?םייניש םירקוע ןאכ החילס" :שיאה לאש
.הדיקפה התנע ,"רוע םיטשופ ןאכ ,אל"


Satan by Deddi Shy .תובירמ ולחה דימו ,םונהיגל ןדע ןג ןיבש הציחמה הלפנ םעפ
."םונהיגה םוח תא תאשל רשפא יא ,הציחמה ריזחהל" :םיקידצה ורמא
."ןדע ןגמ םיענ חור בשמ עיגמ ונל םג" :םיעשרה ורמא
."טפשמה תיבל העיבתב הנפנ" :םיקידצה ורמא
"?ןיד ךרוע ואצמת םכתעדל הפיאו ,ןכ" :םיעשרה ונע

.חותפה רבקה דיל דיפסמה דפס ,"תמא רבודו ןוגה םדא ,ןיד ךרוע ,דידימ םידרפנ ונא"
.חרוא רבוע ריעה ,"דחא רבקב םישנא ינש םירבוק ולחה תופיפצה תמחמש יתעדי אל"


."תמ רבכ התאש יתבשח" :ול רמואו טפשמה תיב תונורדסמב ותימעב לקתנ ןיד ךרוע
.המהדתב תימעה לאוש "?ךכ תבשח םואתפ המ"
."תובוט ךילע םירבדמ םישנא רקובה יתעמש"


?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ ןיד יכרוע המכ
"?ךמצעל תושרהל לוכי התא המכ"
.הרונה ןרצי תא עבתיש ינשו למשחה תרבח תא עבתיש דחא .םיינש
."תודגנתה" האירקב ףרה אלל עירפיש ינשו הרונה תא ףילחיש דחא .םיינש

יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבםיאפור :םדוקה קלחל
םיטפוש :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting