םיאקיזיפ :םדוקה קלחל
םיאנכט :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל

Professional Jokes

םיסדנהמ

.םודא רודכ לש חפנ בשחל :המישמ הלטוה סדנהמו יאקיזיפ ,יאקיטמתמ לע
.םיאתמה לרגטניאה תא בשיחו ,רודכה רטוק תא תונדפקב דדמ יאקיטמתמה
.וכפשנש םימה חפנ תא דדמו ,רודכה תא הכותל סינכה ,םימב סוכ אלימ יאקיזיפה
םירודכה גולטקב וחפנ תא אצמו ,רודכה לש ירודיסה רפסמהו םגדה תא קדב סדנהמה
.םימודאה

.שגליפ וא השא :ףידע המ הלאשב םינד סדנהמו ןיד-ךרוע ,אפור
םיצחל התיחפמש ןוחטיב תשוחת הקינעמ השא" .אפורה רמא ,"הפידע השאש רורב"
".תואירבה תא תרפשמו
הנממ דרפיהל הצור התאו השא ךל שישכ" .ןידה ךרוע רמא ,"הפידע שגליפש ןבומ"
."תוהובג תואצוהו תומויא תורצ םע טפשמ תיבב רמגנ הז
רמוא התא .שגליפ םגו השא קיזחהל בוט יכה" ,סדנהמה רמא ,"םירבדמ םתא המ"
יקנ שאר ךל שיו ,שגליפל ךלוה התאש השאל רמוא ,השאל תכלל בייח התאש שגליפל
."דובעלו דרשמל תכלל


?ןינב סדנהמל תונוכמ סדנהמ ןיב לדבהה המ
.קשנ ילכ הנוב תונוכמ סדנהמ
.תורטמ הנוב ןינב סדנהמ


"?םש שיגרמ התא ךיא" :לאשנ ללחב טואנורטסאה
תבכרומש תיללח ךותב ,ןאכ םיעוקת םתייה ול" ,הנע ,"םישיגרמ םתא םתייה ךיא"
"?'הכוז רתויב לוזה קפסה' תטישב זרכמב הנקנ םהמ דחא לכש םיטירפ 20,000-מ


Telegraph by Deddi Shy לותח ומכ אוה ליגר ףרגלט .יטוחלא ףרגלט לעופ דציכ ןיבהל השק אל
ףרגלט .סל'גנא-סולב ללימ אוהו ,קרוי-וינב ובנזב םיכשומ .דואמ ךורא
.לותחה ילב קר ,רבד ותוא הז יטוחלא

ןייטשניא טרבלא


הסדנהל רפסה תיבב ךתוא ודמיל אלש םירבד הנומש

.םילבק לש םיגוס הרשע תוחפל שי .1
.לעופ וניא לגעמה עודמ הריבסמ הניא ךא ,לעופ ילמשח לגעמ ךיא הריבסמ הירואתה .2
.שמתשמל ךירדמבש ינכטה טרפמה יפל לעופ לכה אל .3
,תובכורמ תויצקנופמ ץוח ,וב שמתשהל ליחתתש ינפל ןשוימל ךופהי תדמלש רבד לכ .4
.םלועל שמתשת אל ןהבש   
?תופסונ תועש דעב םולשת הז המ ?תופסונ תועש דעב םולשת .5
.םלועב םיטלוש ,םיסדנהמ אל ,םילהנמ .6
.הנכות תועצמאב הרמוח תיעב ןקתל הסנ דימת .7
.םייתימאה םייחה אוה טרבליד ,סקימוק תומד וניא טרבליד .8
םיפוצ ונלוכ ונייה ,תילמשחה הרונה תא איצממ היה אל ןוסידא סמות םא
.תורנ רואל היזיוולטבהסדנהל תיטנדוטס םע ליחתהל ידכ םיישומיש םיטפשמ

.ךלש תיבה דומע תבותכ תא יל ינתתש דע ךל דנדנל קיספא אל
.הרבגלאה לש ידוסיה טפשמה רשאמ רתוי המיסקמ תא
.תיטניק היגרנאל ונלש תילאיצנטופה היגרנאה תא ךופהנ יאוב
?ילש ץרה-הגמ 200 םויטנפה תא תוארל ירדחל אובל ךתעד המ
.ינומרה רוט ליחתהל םילוכי ינאו תא
.מבי ימאות ינש ומכ וזל הז םימיאתמ ונחנא
?ילש HP-48GX-ב תוינכותה תא תוארל הצור
.ותמצוע אולמב לעופש ןזנוב רעבממ רתוי המח תא
.הלוע תינוטונומ היצקנופ איה ךילא יתבהא

.תדלוה םוי תנתמכ םיגרבמ תכרע ותשאל הנוק יתימא סדנהמ
.ולש ןובשחמבש תויצקנופהמ תחאו תחא לכב שמתשמ יתימא סדנהמ
.דבלב םילימ 800 לש תוינכט אל םילימ רצואב שמתשמ יתימא סדנהמ
.עבצ ותואמ ןה ויברג יתש רשאכ בטיה שובל אוהש שיגרמ יתימא סדנהמ
.ךירכ יצחו "םיטנווקה תקינכמ" רפסה תא ,ספיליפ גרבמ וקיתב קיזחמ יתימא סדנהמ
.הסיטה תרקב יסדנהמ םה "13 ולופא" לש םייתימאה םירוביגהש בשוח יתימא סדנהמ
.תאז תושעל דחפמ וניאו ,ולש בשחמה לש זראמה תא חותפל ךיא עדוי יתימא סדנהמ
298 ,טייהנרפ תולעמ 77 ,סויסלצ תולעמ 25 איה הרוטרפמטה" רמוא יתימא סדנהמ
."םויה הפי םוי" הז רמול ליגר םדאל שיש המ לכש ןמזב ,"ןיולק תולעמ     
.םיאקיטמתמ לע תוחידבמ קחוצ יתימא סדנהמ... םא סדנהמ הארנכ התא

.סדנהמ תשאל יושנ התא
.ץבושמ וניאש ריינ לע בותכל השקתמ התא
.ותונשל בייח תאז לכבו ,בוט בוציע האור התא
.וב שמתשהל ךיא עדוי התאו בושיח לגרס ךל שי
."Q" איה דנוב סמיי'ג יטרסב ךילע הביבחה תומדה
.הדובעב השוע התאש המ לע גשומ לש ץמש ןיא ךתחפשמל
.יניזורגו יסרפ ועיפוי הכשמהבש החידב לש הלחתה ומכ ךל עמשנ אל "ינלופ ביתכ"


םתועמשמ - םיירגוסבו ,םהב םישמתשמ םיסדנהמש םייוטיב

היעבה ןורתפל תודחא םיכרד םינחוב ונא .1
(וז היעב רותפל ךיא גשומ לש ץמש ונל ןיא)   
היעבה ןורתפל ןיטולחל השדח ךרד םיסנמ ונא .2
(וידומיל תא םייס התע הזש ריעצ סדנהמ טקיורפל ונפריצ)   
היצפסנוק ףילחהל םיבייח ונא .3
(רטפתה - הזה טקיורפב והשמ ןיבהש דיחיה סדנהמה)   
תויעמשמ-דח ןניא ןושארה יוסינהמ תונקסמה .4
(ותוא ונלעפהש עגרב ץצופתה רישכמה)   
ללכה ןמ תאצוי החלצהב םייתסה יוסינה .5
(לעפ ללכב רישכמהש הזמ םיעתפומ ונא)   
השעמל םייתסה חותיפה .6
(ךרדה עצמאל ונעגה)   
קימעמ רקחמ לש םינש רחאל חתופ .7
(הרקמב הלגתנ)   
חשקומ זראמ והז .8
(ותוא םירהל רשפא יא ןפוא םושב)   
לקשמ לק זראמ והז .9
(חשקומ זראממ לק)   
רתויב הטעומ הקוזחת ךירצמ .10
(ונקתל רשפא יא - רבשנ םא)   


?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ 'א הנש הסדנה ידימלת המכ
.'ב הנש לש היעב וז הפורש הרונ :ךירצ אל ללכ

?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ 'ב הנש הסדנה ידימלת המכ
.ולש ןורתפה תא הקיתעמ התיכה ראש לכ לבא ,דחא

?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ 'ג הנש הסדנה ידימלת המכ
"?הניחבל רמוחב ללכנ הז םאה"

?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ ןיערג יסדנהמ המכ
ףלאב הנשיה הרונה םע תושעל המ וטילחיש הששו ,הרונה תא ףילחיש דחא .העבש
.תואבה םינשה   

יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבםיאקיזיפ :םדוקה קלחל
םיאנכט :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting