םיאקיטמתמ :םדוקה קלחל
םיסדנהמ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל

Professional Jokes

םיאקיזיפ

.יוסינ עצבמה ךירדמו תרחא התיכ וביבס האר ררועתהשכו ,הדבעמב םדרנ טנדוטס
?עלקנ רועש הזיאל טנדוטסה עדי ךיא
,הימיכב יוסינ הז ,חירסמ יוסינה םא -
,היגולויבב יוסינ הז ,ץפוק יוסינה םא -
.הקיזיפב יוסינ הז ,לשכנ יוסינה םאו -


:הקיטפואל הדבעמה חתפב טלש
".האירב הרתונש ןיעה םע רזיילה רישכמב לכתסהל ןיא !תוריהז"


"?עסונ התא תוריהמ הזיאב עדוי התא" :ותוא לאשו גרבנזייה תא רצע העונת רטוש
."אצמנ ינא ןכיה קוידב עדוי ינא לבא" ,גרבנזייה הנע ,"אל"


?יאקיזיפל ךייש ךלומ עסונה בכרהש עדוי התא ךיא
."ידמ רהמ עסונ התא ,לוחכ רקיטסה םא" בותכ וילעו םודא רקיטס וילע שיבכורל הנפ הליחת .רמהי וילעש סוסה ןינעב יעוצקמ ץועי תחקל טילחה דבכ רמהמ
.חצנמה סוסה לע הצלמה לביק דימו ,םיפתתשמה תמישר תא ול הארה ,הסונמ
.הצלמהה הנתינ םיבכרומ םיבושיח לש העש רחאל .יאקיטסיטטסל הנפ ךכ רחא עובש
ץורימה" .הבושת העיגה אל ןיידעו ופלח םימי השולש .יאקיזיפל הנפ אבה עובשב
יבגל היעבה תא יתרתפ םייתניב" :יאקיזיפה הנע .רמהמה לאש ,"?ךתצלמה הפיא ,ברק
."ירודכ סוס


ברחיהל דיתע םלועהש תעדונה תיגולומסוקה הרמא םוקיה דיתע לע התאצרה םויסב
דועב ,החילס" :תושגרתהב לאשו םק םלועה הצקב בשיש ןיזאמ .הנש ןויליב דועב
"?וציקל םלועה עיגי ןמז המכ
.הצרמה התנע ,"הנש ןויליב דועב"
."הנש ןוילימ דועבש יתבשח עגרל" ,לאושה רמא ,"לאל הדות"הנפ אוה .יוסינה תואצות תא תרשקמה החסונ רביח ויתובקעבו ,יוסינ ךרע יאקיזיפ
החסונהש יאקיטמתמה ול עידוה עובש רובעכ .החסונה תונוכנ תא קודביש יאקיטמתמל
תקידבל םייוסינ עציב ,החסונל םאתהב תויזחת יאקיזיפה ךרע םייתניב .הנוכנ הניא
.החסונה תא קודבלו רוזחל יאקיטמתמהמ שקיב ןכלו ,תוניוצמ תואצות לביקו תויזחתה
הרקמב קר לבא ,הנוכנ החסונה" :ותבושת םע רזח יאקיטמתמהו ,ףסונ עובש ףלח
."םייבויח םיישממ םירפסמ לש ילאיווירטהעודמ ררבל ,הקיזיפל גוחב רקוחכ לבקתהש רחאל םינש שש ,טילחה ריעצ יאקיזיפ
הקיזיפל גוחה יכרצש" ,ןאקדה ול רמא ,"ךל רפסל יל רצ" .הצרמ תגרדל םדוקמ וניא
תוחמתה םע ,תיאנויסנ ,השא םישפחמ ונחנא תעכ .ךתופרטצה זאמ ופלחש םינשב ונתשה
".תוהובג תויגרנאב תוחמתה םע ,יאקיטרואת ,רבג ,לזמה עורל ,התא .קצומ בצמב

ימצע תא םיאתהלו רשפתהל ןכומ ינא ,ינודא" :ביגהו עגר בשח ריעצה יאקיזיפה
יאקיטרואתמ ךופהל םיכסא אל ןפוא םושב לבא ,תילעהש תושירדה שולשמ םייתשל
."יאנויסנל

:ריבסהו ,ךייחל לחה ונופלעמ ררועתהשכ .גגהמ הלפנש הנבלמ עגפנ הקיזיפל טנדוטס
."mv2 יצח קר איה תיטניקה היגרנאהש ילזמ לודג המכ דע יתנבה וישכע קר"


לע הכורא העש ךשמב ול רפסמו רוספורפל רועשה ףוסב הנופ הקיזיפל טנדוטס
.רוספורפה רמא ,"ןייטשנייא לש ונמזב תייח אלש לבח" .הגהש תונושמו תונוש תוירואת
.החמשב טנדוטסה ביגה ,"תומיהדמ ךכ לכ ילש תוירואתה ,המ"
."יל אל ,ול חומה תא לבלבמ תייה לבא ,אל"

:הקיזיפה ינפ תא ונישש תורעה

.היטבמאב תועש ךשמב תיהש רקובה םגש דיגת לא קר .תרחיא בוש ,סדמיכרא
?םלועה זכרמ אל התאש ןיבת יתמ ,סוקינרפוק
!תותימצל קחרות ,לדגמה שארמ םינבא קורזת תחא םעפ דוע םא ,ואלילג
?םימשב תוהבל ךישמת יתמ דע ,רלפק
?חופתה ץע תחת ,םש לטבתהל קיספת ילוא ,ןוטוינ
?ךכ-לכ הזע תודגנתה ןיגפמ התא עודמ ,םוא
?קורי רתוי וא ךורא רתוי אוה ןינת ,ןייטשניא
!םילותחב ללעתהל קספה ,רגנידרש
?תואדווב תחא הבושת עדת יתמ ,גרבנזייה

םימדקתמל הקיזיפ

םיחופתה רשאכ ,ויתסב רקיעב רכינ אוה .ןוטוינ קזיא ידי-לע הלגתנ דבוכה חוכ
.םיצעהמ םירשונ

ךכ ,םימ תריציב תופתתשמ תורחאש ןמזב ,הריעבל תועייסמ ןצמח תולוקלומ
.םיחא תמחלמ איה הפירש םימעפלש

רבודמ םא ןייצל ילב תולעמ 45 לש תיוז לע רבדל תועמשמ רסח הז ןיא םאה
?טייהנרפב וא סויסלצב

וליאו ,רוא ץוחנשכ ,הלילב חרוז חריהש םושמ ,שמשה רשאמ רתוי ליעומ חריה
.רוא קיפסמ שישכ ,םויב תחרוז שמשה

.םירצק ףרוחבו םיכורא םימיה ץיקב ןכל ,רוקב םיצווכתמו םוחב םיבחרתמ םיפוג:רטמורב תועצמאב ןינב לש והבוג תאיצמל םיכרד שמח

תא בשחו ,המדאב ותעיגפ דע ףלחש ןמזה תא דודמ ,ןינבה גגמ רטמורבה תא לפה
.תישפוח הליפנב העונתה תחסונ יפל הבוגה    
תא דודמו ,ןינבה גגמ תוריהזב רטמורבה תא דרוה ,רטמורבה לא ךורא טוח רושק
.טוחה ךרוא    
.ןינבה הבוג תדידמל קיפסיש ,ךורא הדידמ טרס ףסכב הנק .רטמורבה תא רוכמ
.בשחו ,ןינבה לש לצה ךרואו רטמורבה לש לצה ךרוא ,רטמורבה ךרוא תא דודמ
.ותושרבש עדימל הרומתב רטמורבה תא ול עצהו ,ןינבה הבוג תא עדויש שיא אצמ... םא יאקיזיפ הארנכ התא

.הדובע לש הינשל ךרכש והמ תבשיח
.תולעמ 373-ב םיחתור םימה ךלש םוקמוקב
.הינשל מ"ק 299,792.5 איה רואה תוריהמש עדוי התא
.ישומיש דואמ ילכ ןה תוילאיצנרפיד תואוושמש ענכושמ התא
.הקימנידומרתה לש ינשה קוחה תא םישאמ התא ,לטרגא רבוש התא רשאכ
.ךלש הצלוחה תדימ תא אל ךא ,ןורטקלאה לש קיודמה ולדוג תא עדוי התא
.הנודרשב רשאמ םעשה יקקפב ןינע רתוי הלגמ התא תוניי תמיעט לש שגפמב
.םלועב היפורטנאה תא לידגהל אלש ידכ ,ךלש הפקה תא בברעלמ ענמנ התא
.תוקד שמח ךשמנש יוסינ לש תויופצה ויתואצות לע העש ךשמב חכוותמ התא
.עגר לכב םינחנצה לש הליפנה תוריהמ תא עדוי התא תישפוח החינצ לש ןגפמב


?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םימונורטסא המכ
.ךשוחה תא םיפידעמ םימונורטסא :ךירצ אל

?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םימונורטסא-וידר המכ
.הז רצק לג ךרואב םיניינעתמ םניא םימונורטסא-וידר :ךירצ אל

?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ תוסחיה תרותל םיחמומ המכ
.םלועה תא בבוסמ ינשהש ןמזב ,הרונה תא קיזחמ דחא :םיינש


יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבםיאקיטמתמ :םדוקה קלחל
םיסדנהמ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting