םיאקיטסיטטס :םדוקה קלחל
לוהינל םיצעוי :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל
Professional Jokes

םילהנמ


יתש ופילחמל שרופה להנמה ןתנ ,שדחה להנמל שרופה להנמה ןיב הפיפח תפוקת םותב
םושב םא .הנושארה הפטעמה תא חתפ ,רבשמל עלקית הרבחה רשאכ" :רמאו ,תופטעמ
."היינשה הפטעמה תא חתפ ,רבשמהמ ץלחיהל חילצת אל ןפוא

הב אצמו הנושארה הפטעמה תא חתפ להנמה .הרבחב רומח רבשמ רצונ המ ןמז רובעכ
.ןוירוטקרידה ןומיאל הכזו ,וז הצעב שמתשה להנמה ."דיקפתב ךמדוק תא םשאה" :הצע
הפטעמה תא חתפ ושואייב .הפי ולע אל רבשמהמ ץלחיהל להנמה יצמאמו ,ףלח ןמזה
."תופטעמ יתש ןכה" :הצע הב אצמו ,היינשה


,רכומה ול רמוא ,"השקבב" .יכות תונקל שקבמו דמחמ תויחל תונחל סנכנ םדא
."לקש ףלא קר וריחמו ,סיבלא ומכ קוידב רש קוריה יכותה"
.הנוקה לאוש "?עיצהל ךל שי דוע המ"
."לקש םייפלא וריחמו ,ריפצ היבוט תא תוקחל עדוי םותכה יכותה"
"?הזה בוהצה יכותה ןיינעב המו"
."לקש םיפלא תשמח הלוע בוהצה יכותה"
"?תושעל עדוי אוה המ" ,הנוקה המת "?רקי ךכ לכ"
ילב הצונ םיזיזמ אל םימדוקה ינש לבא ,רבד םוש תושעל עדוי אל הזה יכותה"
."ונממ הארוה


:רכינ להנמ םירבד השולשב
;ורדחב חיטשה יבועב -
;ולש הדובעה ןחלוש חטשב -
.ותינוכמ לש עונמה חפנב -


ןופלטב חחושמ ותוא עמשו שונא יבאשמל ל"כנמסה לש ורדחל סנכנ םיפסכל ל"כנמסה
,קפס אלל ... ,טלחהב ... ,ןבומכ" ,שונא יבאשמל ל"כנמה רמא ,"ןכ" .ל"כנמה םע
."םולש .אלו אל ... ,ןכ ,ןכ
"?ךממ הצר אוה המ" ,תולעפתהב םיפסכל ל"כנמסה רמא ,"ל"כנמל 'אל' תרמא"
."ןמזה לכ ול קקלל יל סאמנ אל םא לאש קר אוה"


דגנש ימו ,ודי תא םירי דעבש ימ" .ל"כנמה רמא ,"יתעצה לע העבצהל ןמזה עיגה"
." 'רטפתמ ינא' רמאי


GO! GO! GO! by Deddi Shy

!המידק !המידק !המידק


חולשל הטילחה תונמדזה התואבו ,הלש ישדוחה ןוידל הסנכתה םילהנמה תצעומ
דגנ העברא לש בורב" :קרבמב רמאנ ךכו .הלחמ תאפמ רדענש ר"ויל הכרב קרבמ
."הריהמ המלחה םילהנמה תצעומ ךל תלחאמ השולש


?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םילהנמ המכ
.הרונה תפלחה לש תוכלשהה לכב ונודי הבש הבישי םייקל םהילע :רדחה אולמ
."וז היגוס לש תטרופמ הריקס ינחלוש לע אוצמל הפצמ ינא רקובב רחמ דע"
."רחא דעומב ךכב ןודל ץלאינש ךכ ,רתויב הבושח השיגפל יכרדב ינא"

יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבםיאקיטסיטטס :םדוקה קלחל
לוהינל םיצעוי :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting