סמ יצעוי :םדוקה קלחל
םילהנמ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל
Professional Jokes

םיאקיטסיטטס

ךא לעושב הרוי ןושארה יאקיטסיטטסה .םילעוש דיצל םיאצוי םיאקיטסיטטס השולש
.הלאמש רטמב איטחמ ךא לעושב הרוי ינשה יאקיטסיטטסה .הנימי רטמב איטחמ
"!וב ונעגפ עצוממב" :תובהלתהב קעוצו ,הרוי וניא ישילשה יאקיטסיטטסה


.הקיטסיטטסו םיבעתנ םירקש ,םירקש :םירקש לש םיגוס השולש שי

ילארשיד ןימינבל ןייווט קראמ ידי-לע סחוי


.קשמב עצוממה רכשהמ הובג היהי דבוע לכ לש ורכשש גאדת ונתגלפמ

תוריחב תפיסאב םואנ ךותמ


תא רבעש רחאלו ,תמוצל עיגהש םעפ לכב התוא ץיאה תינוכמב גהנש יאקיטסיטטס
הכ הרוצב גהונ התא עודמ" :לאש ותוא רצעש רטוש .הליגר תוריהמל רזח תמוצה
"?הרזומ
ןמזה תא םצמצמ ינא ךכו ,םיתמצב תורוק תובר תונואתש עודי" :יאקיטסיטטסה הנע
."הנואתב עגפאש יוכיסה תא ןיטקהל ידכ ,תמוצב ההוש ינאש

"ןוכנ" תונעל שי הלאש לכ לעש הליג רשאכ .ןחבמל ןכומ אל עיגה הקיטסיטטסל טנדוטס
רחאל ,ןחבמה ףוסב .עבטמ תלטה תועצמאב ןחבמה תא רותפל טילחה ,"ןוכנ אל" וא
תא רתופ התא םא" :לאשו הצרמה וילא שגינ ,תוניחבה תא ושיגה םיטנדוטסה ראש לכש
"?ןמז הברה ךכ לכ ךל חקול הז עודמ ,עבטמ תלטה תועצמאב ןחבמה
."תובושתה תא קדוב ינא וישכע" ,טנדוטסה הנע ,"עגר קר"


תולעל םיצעה דחא לחה עתפלשכ ,רעיב קינקיפל ואצי יאקיטסיטטסו יאמיכ ,יאקיזיפ
.שאב
דרת הרוטרפמטהש ךכ ,ץעה תא ררקל ונילע" .יאקיזיפה רמא ,"תושעל המ עדוי ינא"
."הבכת שאהו ,ץעה לש התצהה תרוטרפטל תחתמ לא
תאפמ הבכת שאהו ,ץעל ןצמחה תקפסא תא םוסחל ונילע" .יאמיכה רמא ,"אל ,אל"
."ןצמחב רוסחמ
התא המ" .םיפסונ םיצע ריעבמו ץצורתמ יאקיטסיטטסה תא ואר ,אשונב םינד םדועב
.הלהבב םהינש ותוא ולאש "?השוע
."תואנ םגדימ גישהל הסנמ"


? תקדצומ הניאש קויד תמרב גצומ יטסיטטסה עדימה לכמ 87.166253% יכ תעדיה


"?הנשה ףנעה בצמ המ" :לאושו ליטסקט לעפמב רוקיבל עיגמ רחסמהו הישעתה רש
.לעפמה להנמ הנוע ,"עצוממ"
"?עצוממ תרמוא תאז המ"
."האבה הנשב היהיש הממ בוט רתויו הרבעש הנשה ןמ עורג רתוי"


?סיפה לעפמב דבועש הז תא ההזת ךיא ,םילייטמ םיאקיטסיטטס ינש שגופ התא רשאכ
.יארקא לולסמב ךלוהש יאקיטסיטטסה הז


"?הזה ןכוסמה חותינה תא החלצהב רובעא םאה"
."ךכב קפס לכ יל ןיא"
"?הזה ןוחטבה תא ךל ןתונ המ"
."יעישתה הלוחה יל תמ לומתאו ,הזה חותינב םיתמ םילוח הרשע ךותמ העשת"


?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םיאקיטסיטטס המכ
.עצוממב 3.6
.העבראמ תוחפ ךירצש םינימאמ רוביצהמ 75.23%

יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבסמ יצעוי :םדוקה קלחל
םילהנמ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting