םינלכלכ :םדוקה קלחל
םיאקיטסיטטס :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל

Professional Jokes

סמ יצעוי

.םושינה תא המושה דיקפ לאש ,"?הכומנ הכ ךתסנכהשכ תראופמ ךכ-לכ הליו תינב ךיא"
יתרפח .בהז ןומטמ לע יל רפיסו" ,םושינה הנע ,"איבנה והילא ילא הלגנ ימולחב"
."הליווה תיינב תא יתנמימ יתאצמש בהזבו ,וילע עיבצהש םוקמב
.המושה דיקפ לאש ,"?הז רזומ רופיס חיכות ךיא"
.םושינה הנע ,"הליווה הנה"


.תוריהמב טלמנ ליפה תא שגופו רעיב לייטמ בודה
.בודה לאוש ,"?ליפ ,ץר התא עודמ"
.ליפה הנוע ,"רעיב הסנכה סמ ידיקפ ?תעמש אל"
.בודה לאוש ,"?ךלש היעבה המ"
.ץורל ךישממו ליפה הנוע ,"בהנש שי יתשאל ,בהנש שי יל"
.טלמיהל אוה ףא ליחתמו בודה תאז עמוש
"?בוד ,ץר התא עודמ" תלאושו הדיסחה ותוא תשגופ
.בודה הנוע ,"רעיב הסנכה סמ ידיקפ ?תעמש אל"
.הדיסחה תלאוש ,"?ךלש היעבה המו"
.ץורל ךישממו בודה הנוע ,"הוורפ שי יתשאל ,הוורפ שי יל"
.חורבל איה ףא הליחתמו הדיסחה תאז תעמוש
"?הדיסח ,תחרוב תא עודמ" לאושו בצה התוא שגופ
.הדיסחה הנוע ,"רעיב הסנכה סמ ידיקפ ?תעמש אל"
.בצה לאוש ,"?ךלש היעבה המו"
.חורבל הכישממו הדיסחה הנוע ,"ל"וחב הנש ידמ ילעב ,ל"וחב הנש ידמ ינא"
.ותליחז תוריהמ תא ריבגמו בצה תאז עמוש
"?בצ ,רהממ התא עודמ" לאושו שחנה ותוא שגופ
.בצה הנוע ,"רעיב הסנכה סמ ידיקפ ?תעמש אל"
.שחנה לאוש ,"?ךלש היעבה המו"
.ותלוכי לככ רהמ קלתסמו בצה הנוע ,"תיב שי יתשאל ,תיב שי יל"
.בצה תא קיבדמ אוהש דע תוריהמב לוחזל ליחתמו שחנה תאז עמוש
"?רהממ התא םג עודמ ,שחנ היעבה המ"
."הנילו'צי'צ םע הרוטלח יל התיה הנש יצח ינפל"


םילוכי םילודגה םיגדה קרו ,םינטקה םיגדה םיספתנ הבש תשר םה םיסימה יקוח
.םירוחה ךרד קומחל


הארקו בוחרל הצר תלהובמה םאה .ונורגב עקתנ עבטמהו ויפל עבטמ סינכה דלי
עבטמהש דע ,תוזע תוטבח ול ןתנו ויפתכב דליה תא ספת בוחרב רבעש םדא .הרזעל
,"אפור אל ינא" .תשגרנה םאה הרמא ,"אפורה ינודא ,ךל הבר הדות" .הצוחה טלפנ
."הסנכה סמב דיקפ קר ינא" ,שיאה הנע

.ראופמ תיב אצומ ותעתפהלו ,לטבומ ןקז לש ותיבל עיגמ הסנכה סמ דיקפ
.דיקפה לאוש "?הזכ תיב ךמצעל תושרהל לוכי התא ךיא"
.ןקזה הנוע ,"תויוברעתהמ"
לוכי ינאש לקש האמ לע ברעתנ אוב" :ןקזה ול עיצמ ןימאמ אל דיקפהשכ
."ןיעה תא ימצעל ךושנל
.התוא ךשונו ולש תיכוכזה ןיע תא איצומ ןקזהו ,ןבומכ םיכסמ דיקפה
."היינשה ןיעה תא םג ךשונ ינאש ברעתנ אוב" ,ןקזה רמוא ,"וישכע"
.תוברעתהל םיכסמו המושה דיקפ בשוח ,"האור אוה תוחפל תחא ןיעב"
.היינשה ןיעה תא ךשונו תובתותה ויניש תא איצומ ןקזה
ךכ-לכ ךל שי הפיאמ ריבסמ אל ןיידע הז לבא" ,דיקפה רמוא ,"הפי תמאב הז"
."ףסכ הברה
הז לע לקש ףלא םישנ אוב .תולודג תויוברעתה שי" ,ןקזה הנוע ,"הז ליבשב"
."תחתה לע לודג הדיל םתכ ךל שיש
ןיא תמאבו םייסנכמה תא דירומ ,אסיכ לע הלוע ,ולש תחתה תא ריכמ דיקפה
הלודג המכוח אל הז" :הפרמ וניא ךא ,םילקשה ףלא תא חקול דיקפה .רבד םוש
."חיוורמ התא ךיא יל ריבסת ,תולודג תויוברעתהב דיספהל
ךיא עדוי ינא םא יתוא גורהת" :ןקזל רמואו ןוראהמ אצוי שיאו רבדמ ודוע
םיפלא-תרשעה תא חק לבא ,םייסנכמה תא דירוהל המושה דיקפ תא תענכיש
."םהילע ונברעתהש

1997 ילויב 1 ,"ונלוכ" יפ-לע


עטקה תא דחוימב הבהא הדליה ."הלרדניס" רופיסה תא הנטקה ותבל רפיס סמ ץעוי
הכפה תעלדה רשאכ ,אבא" :הלאש רופיסה ףוסבו ,תבהזומ הבכרמל הכפה תעלדה ובש
"?ןוה חוור וא הדובע תסנכה רדגב הז ,תבהזומ הבכרמל


.םירפס תרוקיבל אבש המושה דיקפ םע תונבצעב בשי תונובשחה להנמ
םיפצמ ונא ןכלו" ,המושה דיקפ רמא ,"תדחוימ תוכז אוה לארשי ץרא ןיינב"
"ךויחב םלשת ךממ עיגמה תאש
."ןמוזמב םולשת שורדתש יתששח" ,תונובשחה להנמ ביגה ,"לאל הדות"


םלועב םדא לכש ןכתיי אל !תויוטש" :הפסה לע בכושש המושה דיקפל רטאיכיספה
."םלועב םדא לכ אלש חוטב לבא ,לארשי תנידמב םדא לכ ילוא .ךתוא אנוש


,'דימת ידגנ יתאטחו ,עדא ינא יעשפ יכ' קוספה תא םילהת רפסב יתארקש זאמ"
ףרוצמ" .המושה דיקפל םושינה בתכ ,"הסנכה סמ תא יתימירש יעדויב תדדונ יתנש
."יתמלעהש סמה תרתי תא חלשא ,דודנל ךישמת יתנש םא .ח"ש 100 ךס לע ק'צ הזב


.יוגשו רורב ,טושפ אוהש ןורתפ שי יוסימ תיעב לכל


.עוצקמל םיחא םה יכ ?המוש ידיקפ םיפרוט םניא םישירכ עודמ


.רהוסה תיב תמוח ?סממ תוטמתשהל סממ תוענמה ןיב לידבמ המ


.לופ לש ותכימת לע ךומסל דימת הלוכי לופל םלשל ידכ רטיפ תא תדדושה הלשממ

ואש דרנרב 'גרו'ג


?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ סמ יצעוי המכ
".וז היגוסב קוידב קסועש ,תרכומ האצוהל בשחנש ,סנכ יאווהב םייקתמ ץיקב"

יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבםינלכלכ :םדוקה קלחל
םיאקיטסיטטס :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting