םיסדנהמ :םדוקה קלחל
םירטאיכיספו םיגולוכיספ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל
Professional Jokes

םיאנכט

"?ברעמב תעקושו חרזמב תחרוז שמשה המל ,אבא" :ויבא לא הנופ יאנכט לש ןב
."הז םע קסעתהל יאדכ אל לקלוקמ אל הז םא" ,באה הנוע ,"בוזע"
.ויתולאשב ןבה ךישממ "?םויה םח ךכ לכ המלו"
."שדחמ קילדהלו תובכל לכ םדוק הסנת" ,באה הנוע ,"ךל עירפמ הז םא"


,םיאתמה םוקמב ושאר תא םש ןושארה .הניטויליגב תוומ רזגנ םישנא השולש לע
םירופס םירטמיטנס העקתנו תוריהמב הלפנ ןיכסה ,רותפכה לע ץחל גרוהל איצומה
רמא ,"הנינחל הכוז התא ,ונצרא יקוח יפ לע" .תוומל ןודינה לש ושארל לעמ
,רותפכה לע ץחל גרוהל איצומה ,םיאתמה םוקמב ושאר תא םש ינשה ןודינה .ךלמה
ןודינה לש ושארל לעמ םירופס םירטמיטנס העקתנ בושו תוריהמב הלפנ ןיכסה
,ישילשה ןודינה .ךלמה רמא ,"הנינחל הכוז התא ,ונצרא יקוח יפ לע" .תוומל
,עגר קר" :רמאו הלעמל לכתסה ,םיאתמה םוקמב ושאר תא םש ,יאנכט הרקמב היהש
."היעבה המ עדוי ינאש יל המדנ

.םתדובע לע וחחוש םיחתנמ םיאפור העברא
."רפסוממ םינפב לכהו םתוא חתופ התא - ןובשח יאור חתנל לק יכה" :ןושארה רמא
."יתיבפלא רדסב רדוסמ םכותב לכה - םינרפס חתנל ףידעמ ינא" :ינשה רמא
."םיעבצ יפל גווסמ םלצא לכה - םיאלמשח חתנל בוט יכה יתעדל" :ישילשה רמא
חותינה ףוסבשכ הנבה םילגמ דימת םה - םיאנכט בהוא ינא לכמ רתוי" :יעיברה רמא
."םפוגל ץוחמ םירתונ םידחא םיקלח


השימח הרי אוה .חווטמל אצי ןושארה םויבו ,םיאולימב תורישל סיוג תרושקת יאנכט
יאנכטה .עגפ אל םהמ דחא ףאש התלעה חווטמה ןיצק תקידבו ,הרטמה ןוויכל םירודכ
העגפנ עבצאה .קדהה לע ץחלו הנקה חתפב ועבצא תא םש ,הבורל ףסונ רודכ סינכה
םירודכה םע היעבה ,רדסב לכה ילש הצקב" :ןיצקה רבעל קעצ יאנכטהו ,הרונש רודכהמ
."ךלש הצקב תויהל החרכומ

תוכושחה תוגרדמב הדרי ,ךושחה ןורדסמה ךרואל הכלה ,ךושחה תיבל הסנכנ הרענה
היה ךושחה ןורדחב .ךושח ןורדח לא ךושח רבעמ ליבוה ונממש ךושחה ףתרמה ךותל
.ףרשנש ךיתנה תא יאלמשחה ףילחה ובש ,ךושח ןורא

יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבםיסדנהמ :םדוקה קלחל
םירטאיכיספו םיגולוכיספ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting