םיאנכט :םדוקה קלחל
םיאפור :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל

Professional Jokes

םירטאיכיספו םיגולוכיספ

?תושעל המ ,רבד לכ חכוש ינא דימת :טנייצפ
.שארמ יל םלשל :גולוכיספ


.םהב רג יטוכיספה ,ריואב םילדגמ הנוב יטורבנה ?יטוכיספל יטורבנ ןיב לדבהה המ
.הרידה רכש תא הבוג ?גולוכיספה השוע המו


.ירטאיכיספה תורישה לש םחה וקה ןאכ ,םולש
;בושו בוש 1 שקה ,יבססבוא התא םא
;ךנעמל 2 שיקהל והשיממ שקב ,יתולת התא םא
;6-ו 5 ,4 ,3 שקה ,תלצופמ תוישיא ךל שי םא
;הצור התא המו התא ימ קוידב םיעדוי ונא ,דיאונארפ התא םא
;רוחבל שקמ הזיאב ךל דיגי ןטק לוקו בטיה בשקה ,ןרפוזיכס התא םא
.הנעי אל שיא ,רחבת שקמ הזיאב בושח אל ,היסרפד-הינאממ לבוס התא םא


.ןיוצמ םישיגרמ ונחנא וישכע לבא ,תוישיא לוציפמ יתלבס רבעב


ירמאתש ךרוצ ןיא .םויה דואמ םיסומע ונחנאש ידיגתש קיפסמ :ותריכזמל רטאיכיספ
."ןאכ םיעגושמ תיב שממ הז" בושו בוש


,השמ" :דחאה לאוש החישה ךלהמבו ,םיחחושמ םינקז ינש
"?ןורכיזה תקינילקב שדוח ינפל תרבעש לופיטה היה ךיא

תוקינכטה לכ תא יתוא ודמיל" ,השמ הנוע ,"ללכהמ אצוי"
רצי הז ,היצאיצוסא ,היצזילאוזיו ,תושידחה תויגולוכיספה
."ילש ןורכיזה תלוכיב םוצע רופיש

"?וזה הקינילקל םיארוק ךיא .רדהנ"

ךויח הלוע ץמאמ לש תוקד יתש רחאלו ,רכזיהל הסנמ השמ
,הזה ינחירה חרפל םיארוק ךיא ,דיגת" :רמוא אוהו וינפ לע
"?םילודג םימודא םילע ול שיש

"?הנשושל ןווכתמ התא"

םיארוק ךיא ,הנשוש" :ותשאל הנופו השמ רמוא ,"קוידב ,ןכ"
"?שדוח ינפל הב יתייהש הקינילקל."יתוא דירטה שממ שממ הז .תולילב הבטרהמ יתלבס םינש ךשמב"
"?היעבה ןורתפל תישע המו"
."גולוכיספ לצא יעובש לופיטל הנש יצח ךשמב יתכלה"
"?היעבה תא רתפ הזו"
."רתוי יתוא דירטמ אל הז לבא ,רבעבכ ביטרהל ךישממ ינא .ןיטולחל"תא תוארל הצור אוה יכ ?המל .טנייצפ ?תויהל יאקיטילנאוכיספ לש ןב הצור המ
.עובשב םימעפ עברא תוחפל ולש אבא


.הז ינפ לע הז ןורדסמב םיפלוח םיאקיטילנאוכיספ ינש
.דחאה רמוא ,"םולש"
.ינשה רהרהמ ,"ןווכתמ אוה המל ןיינעמ"

תא לאושו ,ויד ימתכ תרבחמ ותרגממ איצומ גולוכיספה .יגולוכיספ ןוחבאל עיגמ םדא
.הנושארה הנומתב האור אוה המ קדבנה
."ושאר לע ריינ תיקשו סיפה לעפמ תיבמ אצוי וטולב ןושארה סרפב הכוזה"
"?האבה הנומתב האור התא המו"
."לגרודכה יקחשמ תואצות תא רדשל םירמוגשכ החמשמ ץפוק וטוטב ןושארה סרפב הכוזה"
"?תאזה הנומתב האור התא המו"
."דג-שיחב הכוזה סיטרכה תא דרגל רמוג םדא"
.גולוכיספה רמוא ,"תולרגהל היססבוא ךל שיש האור ינא"
."הלאה תונומתה לכ תא יל הארמ התא" ,קדבנה קעדזמ "?!תולרגהל היססבוא שי יל"


:רמוא םהינשמ דחא לכ רקובב ?דחיב הלילה תא םילבמ הנוזו רטאיכיספשכ הרוק המ
."השקבב לקש 300"


."הארנ יתלב אוהש ןעוטש טנייצפ ןאכ שי" :רטאיכיספל הריכזמה
."תעכ ותוא תוארל לוכי יניאש ול ירמא" :רטאיכיספה


תוצלפמהמ תולילב דחפ אוה :ול הקיצהש היעבב לפטל ידכ ,הזילנאוכיספ רבע יסוי
הפוקת רחאל .םיפירח הניש ידודנל ול ומרג הלא םידחפ .ותטימל תחתמ תורתתסמש
.לפטמ ףילחהל טילחהו ,דואמ תיטיא תומדקתההש יסוי שח לופיט לש הכורא
,יסוי תא םש שגפו טקרמרפוסל יאקיטילנאוכיספה ךלה ,םייעובש רובעכ ,דחא רקוב
.יסוי רמא ,"ןיטולחל יתאפרנ ,אלפנ הז ,רוטקוד" .תוחונינו ץרמ ןרוק ולוכ
"?תאז תישע ךיא" ,יאקיטילנאוכיספה רמא ,"תובוט תושדח הלא"
."דבלב דחא שגפמב יתויעב תא רתפ אוהו ,רחא לפטמל יתכלה"
."ןכתי אל ?דחא"
."טסירויבייהיב אוה רחאה לפטמה ,ןכ"
"?דיחי שגפמב ךתוא אפיר אוה ךיא ?טסירויבייהיב"
."יתטימ לש םיילגרה תא רסנל יל הרוה אוה .תולקב"


?םיעגושמ תיבב םילוחל לגסה ןיב לידבמ המ
.התיבה םיכלוהו םירפתשמ םילוחה ,ןמזה ךשמב
.תוחתפמה תא םיקיזחמ לגסה ירבח


.לותח ינאש יל המדנ ,רוטקוד -
?ךכ שיגרמ התא יתממ -
.רוג יתייהש זאמ -


.רשג ינאש שיגרמ ינא ,רוטקוד -
?ןורחאה ןמזב ךילע רבוע המ -
.תיאשמו תוינוכמ יתש -


Sigmund Freud by Deddi Shy .ןומעפ ינאש השוחת יל שי ,רוטקוד -
.ילא לצלצ - ךשמית תאזה השוחתה םאו ,התיבה ךל -

.ינממ םימלעתמ םלוכ ,רוטקוד -
!השקבב רותב אבה -

.יתוא ןיבמ וניא שיא ,רוטקוד -
!?ןווכתמ התא המל -

.הארנ-יתלב ינאש השוחת יל שי ,רוטקוד -
?תאז רמא ימ -

.יל ןימאמ וניא שיא ,רוטקוד -
.ילא ךתוא האיבהש תיתימאה היעבה המ יל רפס וישכע ,רדסב -

.תויחל הקד דוע קר יל הרתונש שיגרמ ינא ,רוטקוד -
.ךילא הנפתא תוקד שמח דועב -
.בונגל טלשנ יתלב ףחד יל שי ,רוטקוד -
.תינועבצ היזיולט יל ןגראת - רוזעי אל הז םאו ,עובש ךשמב הלאה תולולגה תא חק -

."וו ה'זד" לש השוחת ןמזה לכ יל שי ,רוטקוד -
?תמדוקה ונתשיגפב הז לע ונרביד אל -


?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םיגולוכיספ המכ
.ךכל הנכומ היהת רשאכ המצעב ףלחתת הרונה ;ךירצ אל ללכ
.תושיגפ רשע ךשמב תאז השעי אוה לבא ,דחא
"?ךירצש בשוח התא המכ"


יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבםיאנכט :םדוקה קלחל
םיאפור :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting