םירטאיכיספו םיגולוכיספ :םדוקה קלחל
ןיד יכרוע :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל

Professional Jokes

םיאפור

."חוליג ןיכס עלב ילש ןבה ,רהמ אוב ,רוטקוד"
"?םייתניב והשמ תישע םאה .עיגמ ףכת ינא"
."תילמשח חוליג תנוכמב יתשמתשה ,ןכ"


."תוקד יתש לכ םיריצ הל שיו ןוירהב יתשא ,רהמ אוב ,רוטקוד"
"?הלש ןושארה דליה הז םאה"
."הלעב הז ,םואתפ המ ,אל"


תיארנ יתשא" :רמא ינשה דצבש שיאהו ,ותנשמ אפורה תא ריעה ןופלטה לוצלצ
"?רוזעל לכותה ,השיגרמ םג איה ךכו דואמ ער
םישנא הז ללגב ריעמ אל ינא לבא ,הנש םירשע רבכ דואמ ער תיארנ יתשא םג"
.אפורה ביגה ,"הלילה עצמאב


."ןמזה לכ יל תודעור םידיה ,רוטקוד"
"?תותשל הברמ התא םאה"
."יל ךפשנ בורה ,אל"


."יל באוכ ףוגה לכ ,רוטקוד" :הלוחה
."םיטרפ רתוי יל ןת" :אפורה
עגונ ינא .יל באוכ - ןטבב עבצאב עגונ ינא .יל באוכ - יחלב עבצאב עגונ ינא" :הלוחה
."יל באוכ םג - לגרב        
עיגהל יתחלצה" :הלוחל רמוא ףוסבלו ,תוידוסי תוקידבל הלוחה תא חלוש אפורה
."הרבשנ עבצאה קר ,רדסב ףוגה - הזונגאידל        


."ךנטבב ילש תופפכה תא יתחכשש ינפמ ,בוש ךתוא חתנל ץלאנש ששוח ינא" :חתנמה
תא בוזעו ,תופפכה דעב ךל םלשל ןכומ ינא ,ךתוא דירטמש המ לכ הז םא" :הלוחה
."החונמב ילש ףוגה

."דואמ תוער תושדחו תוער תושדח ךליבשב יל שי" :אפורה
."תוערה תושדחב ליחתת" :הלוחה
."תויחל עובש קר ךל רתונ ןהיפלו ,תישעש הקידבה תואצות ועיגה" :אפורה
"?תוער רתוי דוע תויהל תולוכי תושדח הזיא !ארונ שממ הז" :הלוחה
."הקידבה תואצות לע ךל חוודל ידכ ךתוא שפחמ ינא םימי השימח רבכ" :אפורה


."ןורכיז ןדבואו שלח בל - תורומח תויעב יתשמ לבוס התאש ךל עידוהל יל רצ" :אפורה
."רדסב בלהש רקיעה ,ןורכימש ,ןורכיז" :הלוחה


."יל ןיא ןיידעש הדיחיה הלחמה תאז הירדנוכופיה"


והשימב לפיט אפורש םעפ יתעמש ?תואיר תקלד יל שיש חוטב התא ,רוטקוד" :הלוחה
."סופיטמ תמ אוה ףוסבלו תואיר תקלדב
תקלד םע והשימב לפטמ ינאשכ ילצא .תויהל לוכי אל הז ילצא ,גאדת לא" :אפורה
."תואיר תקלדמ תמ אוה תואיר

"תילארשיה החידבה רחבמ" ,ןילוגרמ לאכימ


..."ןזואה יל תבאוכ ,רוטקוד" :האופרה תודלות רוציק
"הזה שרושה תא לוכא ,חק" :הריפסה ינפל 2000
."וזה הליפתה תא רומא ,םילילא תדובע אוה שרושה" :הריפסה ינפל 1000
."הזה יוקישה תא התש ,הלפט הנומא איה הליפתה" :הריפסל 1850
."וזה הלולגה תא עלב ,םישחנ ןמש אוה יוקישה" :1940
."הקיטויביטנא חק ,הליעי הניא הלולגה" :1980
."הזה שרושה תא לוכא ,םייתוכאלמ םירמוחמ היושע הקיטויביטנא" :2000

."לקש האמ" :ורכשב ברברשה בקנ העש עבר לש הדובע רחאל
."הזכ םולשת הבוג וניא אפורה ילעב וליפא" ,תיבה תרקע הקעזנ ,"!לקש האמ"
."האופרב יתקסעשכ תוחפ יתלביק ינא םג" ,ברברשה הנע ,"ןכ"


."ןכוסמ לער יתיתש .רוטקודה תא תוארל חרכומ ינא ,תרבג"
."תועובש השיש דועל קר רות ךל עובקל הלוכי ינא" ,היפתכב הריכזמה הכשמ ,"תרעטצמ"
"!זא דע תומל לולע ינא ?תועובש השיש דועל"
."לטבל דימת היהי רשפא רותה תא .רבד ןיא"

"תילארשיה החידבה רחבמ" ,ןילוגרמ לאכימ


רמא ,"ךליגל םיאתמו ןיקת ךתואירב בצמ" .תיתנש תיאופר הקידבל אפורל אב שיא
."הנוכנ הליכא לע דיפקהל ליחתתש יוצרו ,ידמ ןמש התאש אלא" ,אפורה
."תפסונ העד עומשל ןינועמ ינא" ,שיאה ביגה ,"הטאידב ליחתמ ינאש ינפל"
."רעוכמ יד םג התא" ,אפורה רמא ,"רדסב"


."הלוחו אפורב קחשל םויה יתוא ןימזה התיכב םידליה דחא" :המאל הרפיס הנומש תב הדלי
"?םתישע המו" ,םאה הרמא ,"יובאו יוא"
."רבד םוש תושעל לוכי אל אוה 17 ספוט ילבש רמא זאו ,העש יצח תוכחל יל ןתנ אוה .םולכ"


"!?סוטמב אפור שי" :הקעצ העמשנ הסיטה ךלהמב
"?ךל רוזעל רשפא המב ,אפור ינא"
"?ילש תבה תא ריכהל הצורו קוור התא ילוא"


דציכ יל ץעיל לכות ילוא" ,הביסמה עצמאב יטסלפ חתנמל השאה התנפ ,"רוטקוד"
."ירסיק חותינ רחאל יל הרתונש תקלצה תא םילעהל
."השקבב יטשפתה" ,אפורה רמא ,"תויעב ןיא"


ךלש חתנמהמ עומשל הצרת אלש םירבד

...ספוא
?ילש ןועשה תא האר והשימ
?תורואה םיבכ בוש ,הפ הרוק המ
.תאזה םצעה םע דימ רוזח !ער בלכ
.עגמ תשדע יתדביא ,רוחאל זוזל םלוכ
?לצלצמש ילש ןופאלפה הז םאה ,תוחא
.דח קיפסמ הזה ןיכסה יתעדל ,הגאד לא
?הז המ זא ,ולש לוחטה הז םא .עגר וכח
?"שרגתהל הצור ינא" תרמוא תאשכ תנווכתמ תא המל
?םירביא תמירת ספוט לע םתח הזה הלוחה םאה ,תוחא
.חתנמל ךירדמב 47 דומע תא אוצמל חילצמ אל ינא ,לזאזעל
?ןימ יונישל חותינל אב אל הזה הלוחהש תרמוא תאשכ תנווכתמ תא המל
.יקסיו לש תויומכ הלאכ יתיתש יתמ רכוז אל שממ ינא ,לומתא תילמרונ אל הביסמ התיה


.רוע אפור התא וישכע ,בוט לזמ .שבוי ףסוה - חל הז םא ;תוחל ףסוה - שבי הז םא."ןימי ןיעב זע באכ שח ינא הפק התוש ינאש םעפ לכב" :םייניע אפורל הלוחה
."תותשל ליחתמ התאש ינפל סוכהמ תיפכה תא איצוהל רוכז האבה םעפב" :אפורה


."םייניעה לומ םימתכ האור ינא ןמזה לכ" :הלוחה
"?םיליעומ םניא םישדחה םייפקשמה םאה" :אפורה
."רורב רתוי הברה םימתכה תא האור ינא וישכע ,םיליעומ םהש יאדווב" :הלוחה


תולאשב הקידבה תא לחה אפורה .הקידבל אפורל הכלהו ,ערב השח תירנירטו
תא העטק תירנירטוה .'וכו הערה השגרהה הלחה יתמ ,השיגרמ תא המ :תויתרגש
ילש םילוחה תא לואשל הכירצ אל ינאו ,תירנירטו ינא ,הארת" :הרמאו וירבד
."הזונגאידל עיגהל ידכ תולאש הברה ךכ לכ
תא יחק" :ףיסוהו םשרמ הל טישוה ,תוידוסיב התוא קדב ,אפורה רמא ,"רדסב"
."ךתוא םידרהל ץלאינ - רוזעי אל הז םאו ,עובש ךשמב תאזה הפורתה


ןאכ שי" :לאושו םיעסונה אתל טינרבקה ץרפתמ הסיטה ןמזב .השפוחל סט םידרמ אפור
הקלחמל אוב" : ול רמוא טינרבקהו בויחב בישמ םידרמה אפורה "?םידרמ אפור
"!ףוחד ,הנושאר
,ויכרב לע ןותיע םע בשויה םדאל ותוא ליבומ טינרבקהו ,הנושארה הקלחמל שח אפורה
.םידרמה אפורה לאוש "?הרק המ" .הינשה דיב רגיסו תחא דיב יקסיו סוכ
.םידרמה הנוע ,"ןכ" .דגנכ לאשנ "?םידרמ אפור התא"
."רואה תא השקבב יל ןווכ ,גרוריכ ינא ינודא ןכבו"

קר חקי הז ,הגאד לא לבא" ,םיינישה אפור רמא ,"תבאוכה ןשה תא רוקעל ילע"
."תוקד שמח
.טנייצפה לאש ,"?הלעי הז המכו"
.אפורה הנע ,"לקש האמ"
.הלוחה קעדזה ,"?! תוקד שמח לש הדובע דעב לקש האמ"
."העש יצח ךשמב הריקעה תא עצבל רשפא" ,אפורה רמא ,"הבוטה ךתשגרהל םורתי הז םא"


.הפה תא חתופו םייניש אפורל אב שיא
."בהז יניש קר ךל שי ,ךתיא תושעל המ יל ןיא" ,אפורה ול רמוא ,"רעטצמ"
."הקעזא יל ןיקתתש הצור ינא" ,שיאה בישמ ,"ןכ"


.האפרמל סנכנש שיאה תושגרתהב רמא ,"םיינישה אפור םע יל העבקנש השיגפל יתאב"
"...לבא ,תודחא תוקדל תאצל ץלאנ אפורה" ,הלבקה תדיקפ הרמא ,"תרעטצמ ינא"
היהי אוה ובש רחא דעומל השיגפ יל עובקל ילכות םאה" ,טנייצפה ביגה ,"לאל הדות"
"?האפרמל ץוחמ


?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ החפשמ יאפור המכ
.חותינל התוא חלשיו ,לומקא הרונל םושרי החפשמה אפור ;ךירצ אל ללכ

?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םיחתנמ םיאפור המכ
.טהל טוח לש הלתשה ועצביו ,םיאתמ םרותל וכחי םה ;ךירצ אל ללכ

?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םיימינפ םיאפור המכ
תיגולותפה הקלחמל ןפלטיו ,הריטפ תדועת לע םותחי ימינפ אפור ;ךירצ אל ללכ
.לופיטה ךשמהל   

?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םירנירטו המכ
דעב הרשע יפ לבקמ יללכ אפורש וננולתיש םיינשו הרונה תא ףילחיש דחא .השולש
.הלועפ התוא   

?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םיטסיפרתויזיפ המכ
רפתשי בצמהש םיוקמו ,םידחא םיליגרת הפורשה הרונל םינתונ םה ;ךירצ אל ללכ
.אבה רוקיבה דע   

יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבםירטאיכיספו םיגולוכיספ :םדוקה קלחל
ןיד יכרוע :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting