רואל םיאיצומ :םדוקה קלחל
םירומ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל
Professional Jokes

םיפוסוליפ

.הריסב טושל ואצי ןפסו ףוסוליפ
.ףוסוליפה לאש ,"?היגולוטנואב יקב התא םאה"
.ןפסה הנע ,"אל"
.ףוסוליפה ביגה ,"ךייחמ עבר תדביא ןכ םא"
."?היגולומטסיפאה תא ריכמ התא םאה" ףוסוליפה לאשו בש ןמז רובעכ
.ןפסה בישה ,"אל"
.ףוסוליפה רמא ,"ךייחמ עבר דוע תדביא ןכ םא"
.תעבוט הלחה איהו הריסה תיעקרקב רוח רעפנ עתפל
.ןפסה לאש ,"?תוחשל עדוי התא םאה"
.ףוסוליפה בישה ,"אל"
."ךייח לכ תא תדביא" ,ןפסה רמא ,"ןכ םא"


.ויתועדב ךופהו ותלודגב הווש ףוסוליפ םייק ףוסוליפ לכל :היפוסוליפה לש ןושארה קוחה
.םיעוט םהינש :היפוסוליפה לש ינשה קוחה


."הלוקו ספי'צ ,רגרובמה יל ןת" ?הדובע אצמש ורבחל לטבומה ףוסוליפה רמוא המ


דימת םיעיגמ םתא עודמ" :הקיזיפל גוחה ירבח ינפב ןנולתה הטיסרבינואה אישנ
תויהל םילוכי םכניא עודמ ?םירמוחלו םירישכמל ,תודבעמל ףסונ ביצקתל תושירדב
,ריינ רוזחימל םילסו תונורפע ,ריינל דעוימ םביצקתש ,הקיטמתמל גוחה ירבח ומכ
תונורפעו ריינל ביצקתב םיקפתסמש ,היפוסוליפל גוחה ירבח - הזמ בוט רתוי - וא
."דבלב

.ןמראבה לאש "?תפסונ סוכ הצרת םאה" .הריב התשו באפב בשי טראקד
.קבא ןנעכ דימ םלענו טראקד הנע ,"בשוח אל ינא"


ךכ לע ץעייתמו החישל םיאשונ אצמי אלש ששוח ,הרענ םע הנושארל תאצל דמועה רענ
החפשמ ,לכוא :דימת םיחילצמש םיאשונ השולש שי" ,באה רמוא ,"ינב" .ויבא םע
."היפוסוליפו
רכזנ רענה .הגה איצוהל ילב םילכואו םיבשוי ,הירציפל םיכלוה הרענהו רענה
החישהו ,הרענה הנוע ,"אל" ."?תוינגפוס תבהוא תא" :הרענה תא לאושו ויבא תצעב
.תעווג
."?חא ךל שי" :לאושו ויבא תצעב בוש רענה רכזנ הקיתש לש תודחא תוקד רחאל
.הקיתשה תרזוח בושו ,הרענה הנוע ,"אל"
אוה ,חא ךל היה ול" :לאושו ויבא תצעב ןורחאה טירפל רבוע ,שאיתמ וניא רענה
"?תוינגפוס בהוא היה


,דחא ברע .ףוסוליפה לש ויתואצרה לכל בישקהל גהנ ץרענ ףוסוליפ לש עובקה גהנה
.םידיקפתב םהיניב ופלחתי ברע ותואבש גהנה עיצה ,תפסונ האצרהל םכרדב
עיגהשכ .הקיתא לש תויגוסב תניינעמ האצרה אשנו ןכודל הלע גהנהו ,םיכסה ףוסוליפה
יטסילאיצנטסיזקא םלועב םאה" :הלאשו תוניזאמה תחא המק תובושתו תולאשל ןמזה
"?םוקיה לש תיגולומטסיפא הייארל םוקמ שי
."הילע תונעל לכוי ילש גהנה םגש ,הטושפ ךכ לכ" ,גהנה רמא ,"הטושפ דואמ הלאש וז"רשאכ "?םייחה םהמ" הלאשב קמעתהל ידכ ,םינש רשע ךשמב ןורדחב רגתסה ףוסוליפ
.תונורחאה םינשב ההש הפיא ותוא לאשש קיתו תימע שגפ הצוחה אצי
."תמאב םייחה םהמ תעדל יתיצר" .ףוסוליפה הנע ,"ןורדחב"
"?הבושת תאצמ םאה"
."רשג ומכ םה םייחהש איה הבושתה תא חסנל רתויב הבוטה ךרדהש בשוח ינא .ןכ"
רמול לכות םאה ?רורב רתוי תויהל לוכי התא םאה לבא" ,תימעה ביגה ,"דואמ בוט"
"?רשג ומכ םה םייחה ךיא יל
םייחה ילוא ;קדוצ התאש ןכתיי" ,הבשחמ לש המ ןמז רחאל ףוסוליפה הנע ,"וא"
."רשג ומכ םניא

Raymod Smullyan, "5000 B.C."


ויה אל םה :טנאק ירחא םיפוסוליפ ינפ לע םוצע ןורתי היה טנאק ינפל םיפוסוליפל
.טנאק דומילל םינש שידקהל םיכירצ

לסאר דנארטרב


.הקיזיפל הדבעמב רבד םושב טיבת לא
.הימיכל הדבעמב רבד םוש חירת לא
.היגולויבל הדבעמב רבד םוש םעטת לא
.תיאופר הדבעמב רבד םושב עגית לא
:לכמ בושחהו
.היפוסוליפל גוחב רבד םושל בישקת לא


?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םיפוסוליפ המכ
"?ןכ אלה ,תניינעמ דואמ הלאש תאז ...ממה"
.התנפתהש הרשמל תודמעומ ושיגה 200 לבא ,דבלב דחא
.תמייק הרונה םאה וחכוותיו ודיל ודמעיש םיינשו ,הרונה תא ףילחיש דחא .השולש

יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידברואל םיאיצומ :םדוקה קלחל
םירומ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting