אובמ :םדוקה קלחל
הדובעב ןויסינ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל

Professional Jokes

הדובעל םידמעומ ןוימ

.ןיעב הצירקמו לק םוגמגמ לבוסש םדא עיגה היזיולטב תושדח ןיירק תרשמל הלבק ינחבמל
.ןחובה לאש ,"?ולאכ םימומ םע ןיירק תויהל לכות ךיא"
."תויעב לכ יל ןיא העש יצח ךשמבו" ,שיאה םגמג ,"לומקא רודכ עלוב ינא"
.ןחובה רמא ,"הארנ הבה"
תסיפח אצמ ףוסבלו ,םימודנוק לש תודחא תוסיפח איצוה ,ויסיכב שיאה שפשפ
הניחבה תא רבע אוהו ,ויה אלכ ומלענ וימומ לכ :אלפ הז הארו ,רודכ עלב ,לומקא
.הבורמ החלצהב
"?סיכב םימודנוק הברה ךכ לכ ךירצ התא המל לבא" ,ןחובה רמא ,"דואמ הפי"
"?חקורל ץורקל ךכ ידכ ךותו לק םוגמגב לומקא שקבל ,תחקרמ תיבל סנכיהל םעפ תיסינ"


?3X4 םה המכ :הלאשה דמעומל הגצוה הלבק ןויארב
.דמעומה הנע ,"14"
.ןייארמה ביגה ,"ןוכנ אל"
.דמעומה בוש הסינ ,"13"
."בורק לבא" ,ןייארמה ביגה ,"ןוכנ אל"
.החמשב דמעומה הנע ,"11"
."הרטמב תוקבד ןיגפמ לבא" ,החישה תא ןייארמה םכיס ,"ןורתפה תא עדוי וניא דמעומה"

.הלאש התוא הגצוה אבה דמעומל םג
.דמעומה הנע ,"10"
.ןייארמה רמא ,"בוש הסנ"
.דמעומה רמא ,"10"
.ןייארמה רמא ,"הנורחא תונמדזה ךל ןתא"
.דמעומה הנע ,"10"
."יבקיע אוה לבא" ,החישה תא ןייארמה םכיס ,"ןורתפה תא עדוי וניא דמעומה"

.הלאש התואל ישילש דמעומ הנע ,"12"
"?ונלצא שפחמ ללכב אוה המ" ,ונמויב ןייארמה םשר ,"ליגרתה תא דימ רתפ"


םלוצמ עשופ לש הנומת ריקה לע ונירקה :תורישל םידמעומל תוניחב וכרע הרטשמב
.הנומתה לע והשמ דיגהלו סנכיהל דמעומ לכמ ושקיבו ,ליפורפב
הבר הדות" :ול ורמא ."ןזוא ול ןיא ,הזה עשופה" :רמאו ןושארה דמעומה סנכנ
."תלשכנ .תמאב
ותוא םיאיצומ ."ןזוא ול ןיא ,הזה עשופה תא האור ינאש ומכ" :רמאו ינשה סנכנ
.הבושת התוא םינוע וירחאש הלא םגו אוה םגו ,רותב אבה תא םיסינכמו
"?הנומתה לע דיגהל ךל שי המ" :ותוא םילאוש .םיעבראה דמעומה סנכנ העש ירחא
."עגמ תושדע ביכרמ הזה עשופהש האור ינא" :דמעומה רמוא
וזיא ,םיטרפב תוננובתה וזיא .תלבקתה ,ךל דובכה לכ" :הרטשמה ל"כפמ ול רמוא
"?הז תא תיאר ךיא ,הקד הנחבא
"?תחא ןזוא קר ול שי םא םייפקשמ םישי ךיא" :דמעומה הנוע

1997 ילוי ,"ריעה" ,הרופיצ יפ-לע


ןמיס דמעומהו ,"?רסאמב תבשי םעפ-יא םאה" הלאשה העיפוה הדובעל הלבק ןולאשב
ףא יכ" .תמדוקה הלאשל "ןכ" ונעש הלאל קר הדעונ ,"?עודמ" ,האבה הלאשה ."אל"
.דמעומה הנע ,"יתספתנ אל םעפ


:הדובעל הלבק ןויאר לש ומויסב לאשנ םיקסע להנימ ידומיל םייס התע הזש טנדוטס
"?הפצמ התא תרוכשמ הזיאלו"
."םיוולינה םיאנתב יולת" ,טנדוטסה הנע ,"שדוחל לקש ףלא םירשעל רשע-השימח ןיב"
,הנשב השפוח ימי םיעברא םיללוכש םיוולינ םיאנת לע" ,ןייארמה לאש ,"ךתעד המ"
"?סדצרמ גוסמ דומצ בכרו ,300% רועישב םיחטבומ השירפ ייוציפ
.טנדוטסה רמא ,"קחוצ חטב התא"
."תלחתה התא לבא" ,ןייארמה בישה ,"ןוכנ"


.ןייארמה רמא ,"יארחא םדאל םיקוקז ונא הזה דיקפתל"
והשמש םעפ לכב ,תמדוקה יתדובעב" .דמעומה ביגה ,"םישפחמ םתאש שיאה ינא"
."יארחא ינאש ורמא שבתשה


.יתיישעת לגרמ תרשמל ותודמעומ שיגה לוהינו היישעת תסדנהל טנדוטס
ונממ שקיבו ,הרוגס הפטעמ רעושה ול רסמ וז הרשמל םידמעומה לכל ומכ
.תיעיברה המוקבש םדא-חוכ תקלחמב התוא רוסמל

.הפטעמה תא חתפו תידדצ הניפל טנדוטסה הנפ ,רעושהמ דרפנש רחאל עגר
סויג רודמל דימ אוב .םישפחמ ונחנאש שיאה התא" :רמאש ףד אצמ םינפב
."תישימחה המוקבש םידבוע


:לאושו שונא יבאשמ להנמ וילא הנופ דובעל ליחתה שדחה דבועהש רחאל םייעובש
,ןויסינ תונש שמח ךל שיש תבתכ הדובעל הלבקה ןולאשב ?תאזה תומכחתהה המ"
."ןיטולחל ןויסינ רסח התאש ונל ררבתה םייתניבו
."חתופמ ןוימד לעב דבוע םתשקיב העדומבש חכשת לא לבא" ,דבועה הנוע ,"ןוכנ"


השעת המ" .ןפס לש דיקפתל ןוריט לש ותמאתה תא קדוב םיה ליח לש גולוכיספה
תא קודבל תנמ לע ,גולוכיספה לאוש "?םיסוטמ תאשונ ךתארקל אובת וישכע םא
.ץחל יבצמ םע ןוריטה לש ותדדומתה ןפוא
.ןוריטה הנוע ,"דימ התוא עיבטמו ודפרוט הרבעל רגשמ ינא"
.גולוכיספה לאוש "?ודפרוט גישהל חילצת הפיא"
."םיסוטמ תאשונ גישהל התא תחלצה ובש םוקמ ותואב"


הדובעל המאתהל שדח ןחבמ

קר שי ובש רדחב דמעומה תא םיש .וצבשל הרשמ הזיאל עדוי ךניאו דמעומ ךילא עיגה
תא קודבל רוזח םייתעש רובעכו ,תויחנה לכ אלל םש ותוא ראשה ,תואסכ ינשו ןחלוש
.ותבוגת

.ינכטה ףגאל ותוא חלש ,ויביכרמל ןחלושה תא קריפ אוה םא
.םיפסכה ףגאל ותוא חלש ,הרפאמבש תוירגיסה ילדב תא רפוס אוה םא
.הכרדה תקלחמל ותוא חלש ,תואסכה לא רבדמ אוה םא
.תישארה הלהנהל םיאתמ אוה ,םנמנמ אוה םא
.קווישה תקלחמל םיאתמ שממ אוה ,ארונ ךכ לכ אל בצמהש ךל ריבסמ אוה םא
.ינכט דועית תווצל ותוא חלש ,ול הרוקש המ תא םשור אוה םא
.ןוחטיב תקלחמל ותוא חלש ,רדחל רזוח התאשכ ביגמ אל ללכ אוה םא
.שכרה תקלחמל דעונ אוה ,תואסכהו ןחלושה דעב תמלישש בוטה ריחמה תא ןייצמ אוה םא
ותוא חלש ,םשגה תורעימ עיגה אל תואסכהו ןחלושה םייושע ונממ ץעהש ןייצמ אוה םא
.רוביצ יסחי תקלחמל    


םתועמשמ - םיירגוסבו ,םהב םישמתשמ הדובעל םידמעומש םירואת

ץחל יבצמ םע החלצהב דדומתמ ינא .1
(קנראב קאזורפו םוילאו יל שי)   
תידרשמ הנכות םע הבוט תורכיה יל שי .2
("ןבתכ" תועצמאב תיב ירועיש השוע ילש תבה)   
םיתימע םע הלועמ תרושקת םייקמ ינא .3
(ףרה אלל רבדמ ינא)   
חבושמ רומוה שוח יל שי .4
(תוסג תוחידב ןומה עדוי ינא)   
םירוגמ םוקמ ףילחהל ישוק לכ יל ןיא .5
(ריעצה יחא לש ותיבב ינמז ןפואב רג ינא)   
ללכהמ תאצוי ןוגרא תלוכי יל שי .6
(תושעל המ םירחא םישנאל דיגהל בהוא ינא)   
םכיתושירדל םימיאתמ ילש םירושיכה .7
(םיאתמ והשימ אוצמל ומלחת לא ,םיעיצמ םתאש הקיחצמה תרוכשמה םע)   
חילצהל ההובג היצביטומ יל שי .8
(רתוי בוט בו'ג אצמאש עגרב בוזעא)   


?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ הדובעל םידמעומ המכ
ןויווש קוחש אדוול ידכ רסירת דועו הרונה תא ףילחיש דחא :רשע-השולש
.רפוה אל הדובעב תויונמדזהה   
.היונפה הרשמל תודמעומ ושיגה םייתאמ לבא ,דחא קר

יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבאובמ :םדוקה קלחל
הדובעב ןויסינ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting