הדובעל םידמעומ ןוימ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל

Professional Jokes

אובמ

:םיגוס ינשמ תוחידב ןה תויעוצקמ תוחידב
;'וכו םיקפוא תורצ ,עצב תוואת :םיוסמ עוצקמ לש םינייפאמב תקסועה החידב
.יפיצפס יעוצקמ עדי שרדנ התנבה םשלש החידב
.תחא החידבב דחי םג תונוכתה יתש תובלושמ םיתעל

תא תושיגדמו תיעוצקמה הצובקה ירבח ןיב ףתושמ הנכמ תורצוי תויעוצקמ תוחידב
,ףתושמ יווה לעו יעוצקמ עדי לע תוססבתמה ,הלא תוחידב .וז הצובק לש הדוחיי
,הצובק התוא לע הנמנ וניאש םדא קיחצהל ודעונ אל ןה :תויטרפ תוחידב ןה
ךכיפל הווהמ הלא תוחידב תנבה .הזכ םדאל תונבומ ויהי אל ללכ תובר םימעפו
םינחבמב הדימעמ התובישחב תלפונ הניא וב הדימעש ןחבמ ,הצובקל הלבק ןחבמ
.םיילמרופ

םירעפ תומצמצמו תיעוצקמה הצובקה ירבח ןיב רשקה תא תוקזחמ תויעוצקמ תוחידב
הנוכתב תונייטצמ .הצובקב םירבחה לארומ תאלעהל תומרות ךכבו ,םהיניב םיידמעמ
הלא תוחידב לש תבחרומ הסרג .ףתושמ "ביוא" יפלכ תונפומה תוינפקות תוחידב וז
.םלועה ןוקית םג התרטמש ,תיעוצקמה הריטאסה איה

לכב .תויתצובקה תומרונה לע הרימשב קלח תליטנ אוה רומוהה לש ףסונ דיקפת"
שי דציכו ,םירדגומ םיבצמב גהנתהל שי דציכ תועבוקה תומרונ תורצונ הצובק
ידמו ,םילקה םירבדה ןמ הניא תומרונל תויצו הרימש .תומיוסמ תועפות ךירעהל
,הרהזא וא הפיזנ תויהל הלוכי וז ."תרוכזת"ל הצובקב רחא וא הז רבח קוקז םעפ
בל תמושת תא תדקממ תומייק תומרונל תיטסירומוה תוסחייתה ... .חרכהב אל ךא
תומרונה לע הרימש לש וז ךרד .ןמויקמ םלעתהל םהל החינמ הניאו ןהילא םירבחה
יופצה שנועהו ןתובישח לע תיניצר הפטה רשאמ רתוי הברה הליעי תויהל היושע
("סוריפפ" ,תוישיאו רומוה ,ויז רנבא) ".ןהמ הייטס לש הרקמב

:ורמאב ,J. E. Littlewood יאקיטמתמה דמע הבוט תיעוצקמ החידב לש ברה הכרע לע

A good mathematical joke is better, and better mathematics, than a dozen
mediocre papers.

תומוקמ האמ תמישר תא ולש 1998 ראוניב 12 ןוילגב םסריפ Fortune תעה בתכ
תא ספתש קיסעמל הלבקה ינחבמ רואית הזו .תירבה תוצראב רתויב םיבוטה הדובעה
:המישרב ןושארה םוקמה

Southwest Airlines gets 150,000 resumes a year yet hires just 5,000, an
admissions policy that's Ivy League stingy. A sense of humor is a very
serious requirement. If a candidate seems particulary taciturn, the
interviewer may go for the jugular, demanding, "Tell me a joke."

תוקסועה תוחידבל לטובמ אל םוקמ שדקומ בונאיורד לש דודיחהו החידבה רפסב רבכ
לח דודיחהו החידבה רפס לש ותעפוה זאמ ופלחש םינשה ךלהמב .םינוש הכאלמ ילעבב
לש םתומלעיהו םישדח תועוצקמ לש םתורצוויה בקע ,הקוסעתה הנבמב רכינ יוניש
םינרגתו םינוונח ,םידמלמ ,םישמש ,םינזח ,םיטחוש לש םמוקמ תא .םינשי תועוצקמ
,ןלכלכה ,סדנהמה ,תנכתמה הז ףסואב םיספות דודיחהו החידבה רפסב םיעיפומה
.םהיתימעו גולוכיספה ,ןובשחה האור

איבהל אלא ,ויארוק תא קיחצהל קר דעונ אל הז ץבוקש עבונ ליעל רומאה ךותמ
:םיפסונ םימוחתב תלעות
ץבוקב ושמתשי ,הריירק ףילחהל שקבמה םדא וא ,עוצקמ רחב םרטש ריעצ ארוק
הלא תוחידבו ,םתוא וקיחצהש תוחידבה תא ונמסי הלא םיארוק .ןוחבאל ילככ   
.היוצרה הריירקה לע ועיבצי   
.המיאתמ החידב ןייאורמל רפסל לכוי היונפ הרשמ שויאל דבוע שפחמה ןייארמ
.ודיקפתל ןייאורמה תמאתה לע דיעמ וז החידבל הבוגתב ןתנייש יתימא קוחצ   
וכרד תא לולסל לכוי שדח הדובע םוקמב תוריהמב םלקאתהל שקבמה דבוע
.ןוכנה ןמזב ועמשויש תותואנ תוחידב תועצמאב   
.הז ץבוקב אוה ףא עייתסהל לכוי שדח דבוע תטילקב עייסל ץפחה קיתו דבוע

םתואב .ןרוקמ תא רתאל השק ךכיפלו ,ןזואל הפמ תורבוע ןהש תוחידב לש ןכרד
חרכהב הז ןיא יכ םא ,תאז יתישע החידבה רוקמ לע עיבצהל יתלוכי םהב םירקמ
ירתאב יתאצמ ןאכ תועיפומה תוחידבהמ תובר .החידבה העיפוה וב ןושארה רוקמה
תילגנאה הסריגב אוצמל ןתינ ילע םיביבחה םירתאל תוינפה .(תילגנאב) טנרטניא
.הז רתא לש

:תפסונ האירקל
םינוגראב רומוה ,בוט-ןבא תוערו שיבייפ ינב
םיהל-א לש וקוחצו ,םהרבא ,הרש לש הקוחצ לע ,יאני רפוע

יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבהדובעל םידמעומ ןוימ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting