חוטיב ינכוס :םדוקה קלחל
םיאקנב :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל
Professional Jokes

תוריכמ ישנא

,םיה תפש לע לייט םהמ דחאש תעב .הזע תורחת הררש קוויש ילהנמ ינש ןיב
להנמל רמאו דש ונממ אצי קובקבה תחיתפ רחאל .בטיה רוגס קיתע קובקבב לקתנ
,ןטשה תוברעתה בקע ךא ,דימ ואלומיש תולאשמ שולש שקבל ךתורשפאב" :קווישה
."ךלש הרחתמל םיילפכ ןתניי ,ךל ןתנייש המ לכ

ודיל הבצינ דימו ,קווישה להנמ רמא ,"ירארפ תינוכמ לע יתמלח דימתמו זאמ"
.דשה רמא ,"ירארפ תוינוכמ יתש לביק ךלש הרחתמהש עד" .המודא ירארפ

רמג ךא .קווישה להנמ רמא ,"דואמ יתוא חמשי תוריכמב 100% לש לודיג"
לע תרשבמ ותרתוכש ,"סבולג" לש ירטה ןוילגה תא וילא הפיעה חורהו ,רבדל
.ובירי לש תוריכמב 200% לש לודיגו ויתוריכמב 100% לש לודיג

.דשה לאש ,"?תישילשה ךתלאשמו"
."הילכ םורתל םלוח ינא בר ןמז"


:תוריכמב החלצהל רתויב םיבושחה םיללכה ינש
.עדוי התאש המ לכ תא רפסת לא :ןושאר ללכ


.הלעמ לש הבישיל שקבתנ תוריכמ שיא
ךל ןתינ ןכלו" ,םימשה רעשבש ךאלמה ול רמא ,"ךיאטחל תולוקש ךיתויוכז"
."םונהיגל וא ןדע ןגל ,ךלת ןאל ךמצעב טילחהל
םיוולש םישנא האר םשו ,ןדע ןגב רויסל תוריכמה שיא אצי הטלחה תלבקל
האר ,תאז תמועל ,םונהיגב רויסב .םידי בחר ןגב השעמ ספאב םילייטמ
.האנהו תוליעפ ,ףוח יקחשמ ,תואלפנ "תוכיתח" ובו ,םיהדמ םי ףוח חונמה
.ותטלחה תא עידוה ,"םונהיגל יתוא וחק"
.םירוסייו תטהול שא ,תחתור תפז ,םונהיגב ומכ ,םשו ,םונהיגל רבעוה חונמה
"?יתיארש םיאלפנה תוארמה לכ הפיא" ,רמרמתה ,"?הפ הרוק המ"
.ול ונע ,"ומדה תא תיאר םדוק"
."שדח הלוע התא וישכע ,ריית תייה םדוק" :וז החידב לש םויסה תרושל תילארשי הסריג


.תוענ ויתפשש םיאור ?רקשמ תוריכמ שיאש םיהזמ ךיא


.םישדח םיקווש אוצמל ידכ הקירפאל וחלשנ םיילענ רוצייל לעפמ לש תוריכמ ישנא ינש
."םיפחי םיכלוה םלוכ ,ןאכ שפחל המ ונל ןיא" :רמאו םידחא םימי רובעכ רשקתה דחא
."םיילענ ןיא ןאכ דחא ףאל ,החלצהל רידא יוכיס" :עידוהו ןמז ותואב רשקתה ינשה


תונחה חתפב .יולו ןהכ ,םינקרי ינש ויה ןטק בוחרב
הסנכנ ."לקש ינשב וליק ,ודקובא" :טלש היה ןהכ לש
,"יתריבג ,רעטצמ" .ודקובא וליק השקיבו תונחל השא
."רחמ בוש יסנ ,ודקובא ןיא םויה" ,ןהכ רמא

.ודקובא וליק השקיבו יול לש ותונחל השאה הכלה
:הריחמב בקנו ,תשקובמה תומכה תא דימ לקש יול
."םילקש הנומש"
ןהכ" .השאה הלאש "?ריחמב םיזגמ אל התא םאה"
."לקש ינשב ודקובא וליק רכומ
רכומ ינא ודקובא ןיא יל רשאכ םג" ,יול הנע ,"ןכ"
."וליקל לקש ינשב ותוא


םינש רחאל .הילטיאבש הנומרק ריעב בוחר ותואב ולעפ תורוניכ ינרצי השולש
התלתו המידק ץורפל יטאמא תחפשמ הטילחה ,הוולשבו טקשב דחיב םויק לש
."הילטיאב רתויב םיבוטה תורוניכה ינרצי" :הלעפמ חתפב טלש

תורוניכה ינרצי" :הלעפמ חתפב טלש התלתו ,תוריהמב הביגה ירנראוג תחפשמ
."םלועב רתויב םיבוטה

תורוניכה ינרצי" :הלעפמ חתפב טלש התלת יראווידרטס תחפשמ םג ,ףוסבל
."הזה בוחרב רתויב םיבוטה


:ומצע תא גיצמו הנושארה תלדב קפוד אוה .חדינ רפכל עיגמ ץרמנ תוריכמ שיא
."םלועב רתויב בוטה קבאה באוש תא תונקל ךל עיצמ ינא ,םולש"

.תיבה תלעב הנוע ,"קבא באוש הכירצ אל ינא"

,תוריכמה שיא רמוא ,"ונלש םיהדמה באושה תא תיאר אל יכ הז תא תרמוא תא"
ינאו ,ךולכלה תא בואשל הקד יל ינת" .חיטשה לע ךולכלב האלמ תיקש ךפושו
."ראשייש ךולכלה לכ תא לוכאל חיטבמ

."תיבב למשח ונל ןיא" ,תיבה תלעב הביגמ ,"תיפכ ךל האיבמ רבכ ינא"


רבח שגפ המ ןמז רובעכ .הרטשמל סייגתהל טילחה ותדובעב סאמש תוריכמ שיא
"?השדחה הדובעה ךיא" :לאשש

אוה יתימאה גונעתה לבא ,תוחונ ךכ לכ אל הדובעה תועשו הובג ךכ לכ אל רכשה"
".קדוצ אל דימת חוקלהש


םינווכתמ םה המלו ,םירמוא תוריכמ ישנא המ

.םדוקה םגדה לש הזמ הנוש עבצ :שדח
.ותוא רוכמל ךיא תעדוי אל ונלש םוסרפה תונכוס :םדקתמ בוציע
.הקידב דויצ רסח ןרציל :חטשב קדבנ
.הרחתמה רצומהמ תרחא לעופ :ינכפהמ
.ץיפמה םע ונכסכתסה :רישי קווישב קר ץפומ
.ותוא רוכמל ךרד ונאצמ ףוס ףוס :ךרד תצירפ
.תוירחאה תפוקת םותב דימ לקלקתי :יפוד אלל לעופ
.ןוחטבה דרשמ לש םיפדועה זרכמב בוט ריחמ ונגשה :יאבצ ןקתב םיביכר
.ןרוקמ המ גשומ ונל ןיאש תולועפ עצבמ :בשחמ רקובמ
.תיריואה הישעתהמ רטופ ונלש םיאנכטהמ דחא :תיתפועת היגולונכטב רצוימ


?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ תוריכמ ישנא המכ
."רתוי שידח םגדל תשרבנה תא ףילחתש ףידע ,הרונ תפלחהב עיקשהל לבח"
.וילגרל תחתמ אסכה תא וטמשיש השולשו הרונה תא ףילחיש דחא .העברא


יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבחוטיב ינכוס :םדוקה קלחל
םיאקנב :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting