תוריכמ ישנא :םדוקה קלחל
רואל םיאיצומ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל
Professional Jokes

םיאקנב

."הזה ףינסב קופד ןובשח חותפל הצור ינא" :הדיקפל רמואו קנב ףינסל סנכנ שיא
"?תרמא המ ,החילס" :תרמואו תעזעדזמ הדיקפה
."הזה קופדה ףינסב קופד ןובשח חותפל הצור ינא" ,שיאה רמוא "?תטלוק אל תא"
תא הקיעזמו ,הדיקפה תרמוא ,"וזכ תוגהנתה לובסל לכונ אל ןפוא םושב ,ינודא"
.היעבב לפטיש ףינסה להנמ
.להנמה לאוש "?ןאכ היעבה המ"
חרכומ ינאו ,וטוטב לקש ןוילמ הרשעב יתיכז" ,שיאה רמוא ,"היעב םוש ןיא"
."ףסכה תא זבזבל לכואש ידכ קופד ןובשח חותפל
"?ךתוא תרשל השקתמ תאזה תמטמוטמה הדיקפהו" ,להנמה רמוא ,"ןיבמ ינא"


התא ירה ?זפחנ ךניא םאה ,תאז לכב לבא ,דואמ יתוא תשגרמ ךלש ןיאושינה תעצה"
"!?םיימוי קר יתוא ריכמ
."ולש קנבה ןובשח תא להנמ ךיבא ובש ףינסב דבוע ינא םינש שולש רבכ לבא ,ןכ"

ול רמוא ,"היעב ןיא" .הנש יצחל לקש 1,000 לש האוולה שקבמו קנבל סנכנ שיא
."תונוחטב םישרוד ונא לבא" ,דיקפה
."תוחתפמה הנה ,האוולהה תא ריזחאש דע התוא וחק ,ראוגי תינוכמ יל שי"

לקש 120 דועו לקש 1,000 ךסב ןרקה תא ריזחמ ,קנבל שיאה רזוח הנש יצח רובעכ
.יתוא תגרוה תונרקסה לבא" ,דיקפה רמוא ,"יל חלס" .ותינוכמ תא חקולו ,תיביר
"?לקש 1,000 לש האוולהל קוקז ,ראוגי ול שיש ,ךומכ שיא המל
דוע הפיא .הקירמא םורדב הנש יצח לש לויטל יתעסנ" ,שיאה הנע ,"הארת"
"?ךומנ ךכ לכ ריחמב ילש תינוכמה תא ןסחאל יתלוכי


ירה ,האוולה ךל תתל לוכי ינא ךיא" .האוולה שקבמו ףינסה להנמל הנופ םדא
.להנמה רמא ,"ללכ ךתוא ריכמ יניא
ינפמ אקווד האוולה יל תתל ובריס ילש ףינסב" ,שיאה ביגה ,"דואמ רזומ"
."יתוא םיריכמש


,לקש ןוילימ קנבל בייח התא םא .ךלש היעב תאז ,לקש האמ קנבל בייח התא םא
.קנבה לש היעב תאז

יטג לופ


המ ?היהי המ" :חנאנו ובכשמ לע ךפהתה אוה .הלילב םדריהל חילצה אל דחא שיא
"?היהי
.ותשא ותוא הלאש "?הרק המ"
.יוסיכ ןיא ק'צלו ,ןוערפה דעומ רחמ .ח"ש 30,000 לש יוחד ק'צ יתתנ שדוח ינפל"
"?היהי המ ?היהי המ
תויטלחהב שגינו םק עתפלש דע ,הכורא העש ךשמב חנאהלו ךפהתהל ךישמה שיאה
רתוי ןיא וליאכ ,םיכויח עפוש ותטימל בש זאו ,ןופלטב הרצקב חחוש םש .ןולסל
.היעב לכ
"?רדתסה לכה ךיא" ,ותשא הלאש "?תישע המ"
אוהש ,וישכע .יוסיכ ןיא ק'צלש ול יתרמאו ק'צה תא ול יתתנש שיאה לא יתנפלט"
."ןשיי אל

1998 רבוטקואב 18 ,"1 שאר" יפ-לע

וליצה" :רמואו ןהילא הנופש עדרפצ תואור ןה עתפלשכ ,קראפב תולייטמ םישנ יתש
תחא םא .עדרפצל יתוא הכפה הער הפשכמ ךא ,תועקשה ץעוי ינא .יתוריבג ,יתוא
."תועקשה ץעוי תויהל רוזחא ,יתוא קשנת ןכמ

תלאוש "?ותוא תעמש אל" .הקנראב ותוא תנמוטו עדרפצה תא תספות םישנה תחא
."תועקשה ץעויל ךופהי אוהו ותוא יקשנ" .ןוהמתב התרבח

הברה הווש רבדמ עדרפצ ,תעכ הסרובה בצמב ךא" ,השאה התנע ,"בטיה יתעמש"
."תועקשה ץעוימ רתוי


ותוא וחקל רויסה ףוסב .ריעל ץוחמ חרוא ןטהנמב רקיב ,םינש הברה ינפל ,םעפ
המכ םיכירדמה דחא ול הארה קראפ ירטאבל העיגה הרובחה רשאכ .יסנניפה עבורל
,"ונלש םירקורבהו םיאקנבה לש תוטכאיה ןה הלא ,הנה" :םוקמב ונגעש תופי תוטכאי
.םימתה רקבמה לאש "?תוחוקלה לש תוטכאיה הפיאו" .ול רמא

2000 לירפאב 19 ,"ץראה" ,קינלור איג

יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבתוריכמ ישנא :םדוקה קלחל
רואל םיאיצומ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting