לוהינל םיצעוי :םדוקה קלחל
תוריכמ ישנא :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל
Professional Jokes

חוטיב ינכוס

.םיחחושמו ,םהידיב תוכח ,םילגה רבוש לע םיבשוי םיבבוח םיגייד השולש
הפירשה האב זאו" ,ןושארה גיידה רפיס ,"לודג תשורח תיב יל היה הנש ינפל דע"
קיספהלו ףסכהמ תונהל יתטלחהו ,חוטיבה תרבחמ לודג יוציפ יתלביק .ותוא התליכו
."דובעל

וצצופתה דחא םויש דע" ,ינשה גיידה רפיס ,"הרקוי תדעסמ יל התיה הנש ינפל דע"
תונהל יתטלחהו ,חוטיבה תרבחמ לודג יוציפ יתלביק .לילכ התוא וסרהו זגה ינולב
."דובעל קיספהלו ףסכהמ

רהנה הלע דחא םויש דע" ,ישילשה גיידה רפיס ,"תיב ילכל לודג ןסחמ היה יל םג"
"... יתלביק .יאלמה לכ סרהנ ןופטישבו ,ויתודג לע
"?ןופטיש ןגראל תחלצה ךיא" ,וירבח ינש ותוא ועטק "?!ןופטיש"


םתחה ,זגה לע לגר םש חוטיבה ןכוס .תינוכמב םיעסונ ראוטקאו םתח ,חוטיב ןכוס
.עוסנל ןאל םתוא החנמו ירוחאה ןולחה ךרד הצוחה טיבמ ראוטקאהו ,םלבה לע לגר םש


.הזופח הטלחהל ךתוא רורגל יל ןתת לא" :ילאיצנטופ חוקלל םייח חוטיב ןכוס
."רבדנו ןופלט ילא םירת - רקובב ררועתת םאו ,יתעצה לע הלילב ןשית

לע דמוע םדא םיאורו הלילה תוצח לש תושדחב וידחי םיפוצ חוטיב ןכוסו ראוטקא
רמוא ,"ץפוק אל אוהש לקש םישימח לע ךתיא ברעתמ" .ץופקל םייאמו ןולחה ןדא
.ץפוק שיאה הקד ךותו ,ךשמנ תושדחה רודיש .ראוטקאה הנוע ,"רדסב" .חוטיבה ןכוס

תוברעתה התיה אל תאז ,עמשת" .ודספה תא םלשל ידכ וקנרא תא ףלוש חוטיבה ןכוס"
."ברעב הנומש לש תושדחב הזה עטקה תא יתיאר רבכ" ,ראוטקאה ותוא רצוע ,"תנגוה
ץופקי אוהש יתבשח אל לבא" ,חוטיבה ןכוס הנוע ,"הלאה תושדחה תא יתיאר ינא םג"
."םוי ותואב בוש


.םייח חוטיב ןכוסכ הדובע שקבמו חוטיב תונכוסל סנכנ שיא
.להנמה ותוא החוד ,"ףסונ ןכוסב ךרוצ תעכ ונל ןיא"
."םדא לכל רבד לכ רוכמל לגוסמ ינא" ,שיא רמוא ,"תוסנל ךל יאדכ"
םא .רוגסל םישקתמ ונאש ,יול לשו ןהכ לש ,םייח חוטיבל תועצה יתש ןאכ שי ,רדסב"
."ךלש הרשמה ,ןתוא רוכמל חילצת

הסילופה דעב וז" :תואחמה יתש ןחלושה לע חינמו רזוח םייתעש רובעכו ,ךלוה שיאה
."יול לש הסילופה דעב וזו ןהכ לש
.להנמה לאש "?תאז תישע ךיא"
."םדא לכל רבד לכ רוכמל לגוסמ ינא ,ךל יתרמא רבכ"
.להנמה לאש "?ןתשה תוקידב הפיאו"
.שיאה לאש "?ןווכתמ התא המל"
תקידבל הנחבמ םג איבהל שי לקש ףלא םייתאמ לעמ םייח חוטיב לש הריכמ לכ םע"
.להנמה ריבסה ,"חטובמה לש ןתש
.וכרדל אציו שיאה רמא ,"רזוח ףכית ינא ,היעב ןיא"

לע םיילדה תא חינמ אוה .םילודג םיילד ינש וידיבו רזוח אוה תועש שש רובעכ
לש הנחבמה וז" :ןחלושה לע ןתוא חינמו תונחבמ יתש ותצלוח סיכמ איצומ ,הפצירה
."יול לש הנחבמה וזו ןהכ
"?הפצירה לעש םיילדה ינש םה המו"
."יתצובק םייח חוטיב םהל יתרכמ זא ,םירומה תורדתסה לש סנכ דיל יתרבע ךרדב"


?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ חוטיב ינכוס המכ
"?הרבעש הנשב ךירצ היה המכ"
.הרידה לכ םע דחי וא הדבל הפרשנ איה םא יולת הז

יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבלוהינל םיצעוי :םדוקה קלחל
תוריכמ ישנא :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting