םיאלקח :םדוקה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל
Professional Jokes

ראשה לכ

הריזב ועיפוה םיליפהש ןמזב :םיענ ךכ לכ אל ךא ינויח דיקפתב סקרקב דבע םדא
ךלה עגימ הדובע םוי לש ופוסב .וריתוהש םיללגה תא הניפו םהירחא ךלה אוה
,ןוחרסה ,ךולכלה :ותדובע השק המכ דע וירבח ינזואב ןנולתהו סקרקה לש הירטפקל
.ץמאמה

יאדווב .וזה המיענ אלה הדובעהמ רטפתמ ךניא עודמ" :ולאשו ותא ומיכסה וירבח
."רחא םוקמב רתוי בוט דיקפת אוצמל ךל ורשפאיש םירושיכ ךל שי

יקסעבש רהוזהמ דרפיהל לוכי אל ינא לבא ,םיקדוצ םתא" ,שיאה הנע ,"ןכ"
."םיעושעשה

.היבאל תבה העידוה ,"ןורטאית ןקחש םע ןתחתהל תדמוע ינא"
."עוצקמ אל הז ןקחש" ,באה ביגה ,"ןפואו םינפ םושב"
.תבה השקיב ,"ךתעד תא הנשת זאו עיפומ ותוא תוארל ךל"
."ןקחש אל ללכב אוה ,ול אשניהל הלוכי תא" :רמא רזחשכו ,ןורטאיתה תגצהל באה ךלה


.הרזעל תואירק ועמש עתפלו ,קרוי-וינב דחא ברע ולייט תוילאיצוס תודבוע יתש
וכיהו יתוא ודדש !וליצה" :ןהל רמאש ,םד תילולשב לטומ םדא ואר הכומסה הטמסב
תאז השעש שיאה" :התרבחל הרמא תחאו ,ןכרדב וכישמה םייתשה ."!וליצה .יתוא
."שאונ ןפואב הרזעל קוקז


"?העשה המ" :התרבח תא תלאוש תילאיצוס תדבוע
."ןועש יל ןיא" ,הרבחה הנוע ,"תעדוי אל ינא"
."הז לע ונרבידו ונכותמ הז תא ונאצוהש רקיעה" ,תילאיצוסה תדבועה תרמוא ,"בושח אל"


האמ אוה ריחמהש חוקלל רמוא התא רשאכ" .עוצקמה תודוס תא ונב תא דמלמ רחוס
:תיעוצקמ הקיתא לש היעב ךל שי ,לקש םייתאמ לש רטשב תועטב םלשמ חוקלהו ,לקש
"?ףתושל רפסל םאה


.ולשמ דבוכמ םוקמב בשוי תינומ גהנ האר ותעתפהל .ןדע ןגל עיגהו רטפנ עודי בר
תדובעלו יתליהקל יתשדקה ייח לכ תא" .םיכאלמה דחא לא הנפ ,"תאז ןיבמ אל ינא"
."רתוי דבוכמ םוקמ לבקמ תינומה גהנו ,ארובה
"?ךל ובישקה םלוכ השרד תאשנש םעפ לכב םאה" .ךאלמה הנע ,"תואצות יפל םילמגתמ ונא"
.ברה הדוה ,"םדרנ להקב והשימש םירקמ ויה"
"!העיסנה לכ ךשמב וללפתה םג םה ,ומדרנ אל םיעסונהש קר אל הזה תינומה גהנ לצא"


םויב .הדרטסוטואב םיביתנה ינש ןיב הדרפהה ספ תא עובצל ,המישמ הנתינ לעופל
םויבו ,םירטמוליק העברא - ינשה םויב ,םירטמוליק הנומש לעופה עבצ ןושארה
להנמ לאש "?תתחופו תכלוה ךלש הקופתה עודמ" .םירטמוליק ינש קר - ישילשה
בר קחרמ תכלל ילע ,םדקתמ ינאש לככ" ,לעופה הנע ,"תושעל המ ןיא" .הדובעה
."עבצה תיחפ לא רתוי

רמוא אוה חוקלה תא ספתש רחאל .תחקרמה תיבמ אציש חוקל רחא ףדור חקור
."ןינכירטס ךל יתתנ תועטב ינאו ןיריפסאל םשרמ יל תתנ ,יל חלס" :תושגרתהב ול
"?םיינשה ןיב יתועמשמ לדבה שי םאה"
."ןיריפסאמ םיילפכ הלוע ןינכירטס ,יאדווב"


."ילל רוזעעללל הלוככי תאששש יתעמששש" :ןמגמג
."רשע דע טאל רופסו םייניעב רשי יל לכתסה ,אסכב חוורתה .דימ ,ןכ" :תרושקת תיאנילק
."רתוי םגמגמ אל ינא ,רדהנ .רשע ,עשת ... ,םייתשש ,תחאאא" :ןמגמג
."לקש 500 הלוע לופיטה" :תרושקת תיאנילק
"!?המכככ" :ןמגמג


:תרושקת תיאנילק לש תינוכמ לע רקיטס
.םגמגמ אל רבכ ינאו ,ןמחנ יל םיארוק ,םולש


.ריהמ ויבא המכ דע האגתמ םהמ דחא לכו ,רפסה תיב רצחב םיחחושמ םידלי השולש
ינפל ץחה תא סופתלו ץורל לגוסמ אוה" ,ןושארה ראפתמ ,"ץח הרוי ילש אבאשכ"
."הרטמב עגופ ץחהש

לגוסמ אוה ,וחדקאמ הרוי ילש אבאשכ" ,ינשה דליה רמוא "?ריהמ ארוק התא הזל"
."עילקה ינפל הרטמל עיגהלו ץורל

.יתלשממ דיקפ אוה ילש אבא" .ישילשה רמוא ,"תוריהמ יהמ גשומ םוש ןיא םכינשל"
."התיבה עיגמ אוה יצחו שולשב רבכו ,עברא העשב ותדובע םוי תא רמוג אוה


.םהמ דחא לכ לש לותחה םכח המכ וראפתהו דחיב ובשי הנידמ דבועו יאמיכ ,סדנהמ

"!עדוי התאש המ הארת ,עובירב סקיא" :רמאו ולש לותחל ארק סדנהמה

תווש תוצובק 4 -ל ןתוא קליחו תויגוע רסירת םע רזח ,חבטמל אצי עובירב סקיא
.תחא לכ תויגוע 3 לש

"!עדוי התאש המ הארת ,ןזנוב רעבמ" :רמאו ולש לותחל ארק יאמיכה

ףא ךופשל ילבמ סוכל בלח גזמו סוכו בלח ןוטרק איצוה ,ררקמל ךלה ןזנוב רעבמ
.הפיט

"? ךלש לותחה תושעל לוכי המ" :ורמאו הנידמה דבועל םהינש ונפ וישכע

."ךירצש המ השעת" ,ולש לותחל הנידמה דבוע ארק ,"רשע תקספה"

וישכע יכ רחמ ואוביש םירחאה םילותחה ינשל רמא ,וילגר לע ץפק רשע תקספה
שיגה ,ךכ ידכ ךות ובג תא עצפש ןעט ,בלחה תא התש ,תויגועה תא לכא ,רוגס רבכ
.הלחמ תשפוח לש הנעטב םויה ךשמל התיבה ךלהו הדובעב העיגפ ןיגב םייוציפל העיבת


לביק אוה .רמנ רותב תויח-ןגב דובעל ועיצה הדובעה תכשלל הנפש לטבומל
הצרו ותדובע תא םייסשכ ,הלילב .םויה לכ בולכב בבותסהו רמנ לש תשופחת
.וילא ברקתהו הירא םיבולכה דחאמ אצי ,התיבה תכלל
"!וליצה" :שיאה קעצ
."הדובעה תכשלמ ינא םג ,עגרית" :היראה ול רמא

"הריירק השוע ינא" ,םריבא וטיא


"?לעופ הז עודמ" :לאוש םיקיודמ םיעדמב רגוב
"?לעופ הז ךיא" :לאוש הסדנהב רגוב
?לעפי הזש הצור ימ" :לאוש הרבחה יעדמב רגוב
"?הז תא ליעפהל הלעי המכ" :לאוש תואנובשחב רגוב
"?לועפל הזל רשיא ימ" :לאוש םיטפשמב רגוב
"?הז םע לדרח ךל םישל" :לאוש חורה יעדמב רגוב


תבתכש רמאמ םסרפת הפיא

.הקיטמתמל תע בתכל רמאמה תא חלש ,תאז חיכוהל לוכיו תאז ןיבמ התא םא
.הקיזיפל תע בתכל רמאמה תא חלש ,תאז חיכוהל לוכי ךניא ךא תאז ןיבמ התא םא
.הלכלכל תע בתכל רמאמה תא חלש ,תאז חיכוהל לוכי התא ךא תאז ןיבמ ךניא םא
.היגולוכיספל תע בתכל רמאמה תא חלש ,תאז חיכוהל לוכי ךניאו תאז ןיבמ ךניא םא


.היגולויב השעמל איה היגולוכיספ

.הימיכ השעמל איה היגולויב

.הקיזיפ השעמל איה הימיכ

.הקיטמתמ השעמל איה הקיזיפו


?רוקיב סיטרכ ךירצ ימ ,הלאכ תומש םע

תיאקיטפואתוש הדע
תינטוחלארובת תור
תיאקיטובןפ הרש
תישלבחצ הרימ
רקורבבוחתורג יקוש
תינמגודלולסמ הלילע
תינטאידתיז הרול
הרפוא רמזןוט ירב
םיפסכ ןפלח   קנרפ-יל רימת
הדיקפלופ יטב                               תיחבטויק יברב
תיאקיטמסוקתובג התרמ סייטןור יבא
תיאפוקףסכ הנומ סייטרטפוק ילא
תינרצקרוצ יקב תרפאמרופ יקית
םייניע אפור     םייפ הקשימ לפאלפ רכומףיר החמש
המידרמ האפורםויפ רומ קלדתמןאכ יר'ג
םייניש תאפורלוד ירמ תתנכתמ   סולפ-סולפ יס
העונת רטושביבס ימס תיגולוכיספרבדנ המלע
תיננישםייח ינח


הרזחב התוא עבותו ,תחרוז שמשהשכ ותיירטמ תא ךל ליאשמה שיאה אוה יאקנב
.הנושארה םשגה תפיט תתחונשכ

ןייווט קראמ

.םלענ ולוכש דע ותוא עיקשמו ךפסכ תא חקולש םדא אוה רקורב
ןלא ידוו

.ותנידמ ןעמל רקשל ידכ ל"וחל חלשנה ,ןוגה םדא אוה רירגש
ןוטוו ירנה

שממש ,תסמונמ ךכ לכ הרוצב לזאזעל תכלל ךל רמואש םדא אוה טמולפיד
.םשל תכלל ךל קשחתמ

."ריצקת" ול ארוקו םילימ 10,000 ןב ךמסמ בתוכש םדא אוה ןיד ךרוע
אקפק ץנרפ

.םויה ומשגתה אל לומתאמ ויתויזחת עודמ רחמ עדייש החמומ אוה ןלכלכ
רטיפ .'ג סנרול

.ןיבמ ךניאש ךרדב ,תעדי אל המויק לעש היעב רתופש םדא אוה תנכתמ

.םיעוצפה לכ תא ןודיכב רקודו ,םייתסה ברקהש רחאל עיגמש םדא אוה םינפ רקבמ

ידכ הצוחנה תוישיאה תא ול ןיא לבא ,םירפסמב בוטש םדא אוה יאקיטסיטטס
.ןובשח האור תויהל

The Economist, 7.9.91

היהתש ןוכיסה תא ןיטקמ הז יכ ,סוטמל קרס תצצפ איבמש םדא אוה ראוטקא
.סוטמב תרחא הצצפ

.םש וניאש רוחש לותח שפחמה ךושח רדחב רווע םדא אוה יאקיטמתמ

ןיוראד סלרא'צ

.לפסל ךעכ ןיב לדבהה המ עדוי וניאש םדא אוה גולופוט
ילק ןו'ג

.םיוסמ םוחתב תוירשפאה תויועטה לכ תא השעש םדא אוה החמומ
רהוב סלינ

.ןועש תונבל ךיא ךל ריבסי "?העשה המ" ותוא לאשת רשאכש םדא אוה ץעוי

.םלוכ לע לכתסמ ,הילע םילכתסמ םלוכו רדחל היפיפי תסנכנשכש םדא אוה גולויצוס

.םניח תלאוש ךתשאש תולאש לאשיש ידכ ףסכ ןומה ול םלשמ התאש םדא אוה גולוכיספ

.שי םירחאלש ןמז לכ תויעב ול ןיאש םדא אוה רטאיכיספ

.םירחא םישנא לש הניש ידכ ךות רבדמש שיא אוה רוספורפ

.תרחא הדובע תשפחמש תוחא :תישעמ תוחא


?הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םירקורב המכ
.םיפילחמ רבכ םירהוסה ,דחא ףא

?הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םיאנותע המכ
.ותוא הנשמ אל ,בצמה תא תדעתמ קר תונותעה

?הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םיירבע םילעופ המכ
.םיניפיליפ וא םידנליאת ,םיברע םה םא יולת הז

יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבםיאלקח :םדוקה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting