תוליידו םיסייט :םדוקה קלחל
םירצלמ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל
Professional Jokes

םיריית יכירדמ

"?וזה הרעמב םיפלטע שי" :ךירדמל תדחפנה תרייתה
."םלוכ תא ופרט םישחנה ,גואדל המ ךל ןיא לבא ,ויה" :ךירדמה


"?הנורחאה ךתשפוחב זירפב תייה םאה"
."הסיטה יסיטרכ תא התנק יתשא ,עדוי אל ינא"


.קראפב תואצמנה תוברה ארפה תויח לע םידימלת תצובקל ריבסה םיריית ךירדמ
.םידימלתה דחא לאש "?רוחש בודב םינפ לא םינפ לקתיהל םעפ יא ךל אצי םאה"
."קשנ אללו ידבל יתייהשכ הרק הז לזמה עורלו" ,ךירדמה הנע ,"ןכ"
.ןרקסה דימלתה לאש "?תישע המ"
ליחתה אוה לבא ,םייניעב רשי ול יתלכתסה הליחת" .ךירדמה הנע "?תושעל יתלוכי המ"
בושחל בייח יתייה .םדקתהל ךישמה בודה ךא ,רוחאל יתזז .ירבעל תויטיאב םדקתהל
."תוריהמב
"?רבד לש ופוסב הזמ תצלחנ ךיא"
."אבה בולכל תוריהמב יתכלהו יתבבותסה ,הרירב יל התיה אל"

."וב הכרד םרט םדא לגר ףכש םוקמל לייטל הצור ינא" :רמואו תועיסנ דרשמל סנכנ םדא
."תאז רדסמ רבכ ינא" ,תועיסנה ןכוס רמוא ,"תויעב ןיא"
םירדחה לכ לבא ,רעטצמ" :רמוא עגר ירחאו ,בשחמב הנמזהה תא םושרל ליחתמ ןכוסה
."ץיקה ףוס דע םיסופת ןולמב


יבוד םייח ובש רוזיאב לייטל דציכ םיריית תצובקל ריבסמ הקסלאב םיריית ךירדמ
טקש לע םידיפקמה ,םילייטמהש ןמזב םישענ םיבודה םע םישגפמה תיברמ" :ילזירג
העתפהה .ילזירג בודב הרקמב םילקתנ ,עבטב יחה תא שוגפל םהיצמאמב טלחומ
ופוגל רושקי ריית לכש יוצר העתפהה תא עונמל ידכ .תינלטק תויהל הלולע תרצונש
םינמיס תוהזל יאדכ ,ךכל ףסונב .ותוחכונ לע םיבודל ועידויש ,םיריעז םינומעפ
."םיבוד לש םיללגל בל םישל דחוימבו ,רוזיאב םיבוד תואצמיה לע םידיעמה

.םירייתה דחא לאש "?בוד לש םיללג םיהזמ ךיא"

."םיריעז םינומעפ םכותב שיש םיללגה הלא" ,ךירדמה רמא ,"דואמ לק"


תועיסנ דרשמ םושב לבא ,םש רקבל טילחה הגנוט ייא תואלפנ לע עמשש ילארשי
הסיט סופתל תוסנל םשו ,ןודנולל סוטל ול וצעי ףוסב .הזה יאה הפיא ועדי אל
,טקשה סוניקואב הזכ יא שי ילואש ול ורמא םשו ,ןודנולל ילארשיה סט .הגנוטל
ךישמה ,הילרטסואל ילארשיה סט .םשמ ךישמהלו הילרטסואל סוטל ול יאדכ ןכלו
ותוא לאש הגנוטב םינוכרדה תרוקיבב .הגנוטל עיגה לק סוטמבו ,דנליז-וינל הנממ
"?עיגמ התא הפיאמ" :דיקפה
."הינגדמ" ,סוסיהב ףיסוהו ילארשיה הנע ,"לארשימ"
"?'ב הינגד וא 'א הינגד" ,דיקפה רמא ,"ןכ"

רשקתה הקד רובעכו ,ורדחל סנכנ ןולמ תיבב חראתהל ,וייחב הנושארל ,אבש םדא
."ונממ האיצי ןיא ,םוגפ רדח יל תתנ" :הלבקה דיקפל הלהבב
"?תלדה תא תשפיח םאה" ,הלבקה דיקפ הנע ,"ןכתי אל"
התואש ,תפסונ תלדו ןוראל תלד ,היטבמאל תלד רדחב יתאצמ" ,חרואה רמא ,"ןכ"
." 'עירפהל אל אנ' רמואש טלש הילע שי יכ יתקדב אל


."הירא לש תובקע הנה ,טבה" :רייתה
."ועיגה ןיאמ קודבא ינאו ,םיליבומ תובקעה ןאל קודבת התא .רדסב" :ךירדמה


יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבתוליידו םיסייט :םדוקה קלחל
םירצלמ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting