םירטוש :םדוקה קלחל
ראשה לכ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל
Professional Jokes

םיאלקח

אלפתא אל .ידמ תונשוימ ךלש תוטישה" :ול רמאו רכיאל שגינ תואלקחל טנדוטס
."םיחופת ג"ק הרשעמ תוחפ ביני הזה ץעה םא
."וגנמ ץע הז" ,רכיאה הנע ,"אלפתא אל ינא םג"


.וקשמב רויסל ססקטמ יאלקח חקול בקעי-ןורכזמ יאלקח
עסונ ינא" ,חרואה יאלקחה ראפתמ ,"הצק לא הצקמ ילש הווחה תא רובעל ידכ"
."ילש רוטקרטה לע תועש שולש
יתחלצה לבא ,הזכ רוטקרט םעפ היה יל םג" ,ילארשיה יאלקחה בישה ,"ןכ"
."ונממ רטפיהל


רחאל .םיחיטבא בונגל ידכ והדשל ורדחש םידליה לע סעכ םיחיטבא לדיגש יאלקח
:רמאנ ובש לודג טלש והדשב םש אוה .ןויער וחומב הלע הבר הבשחמ ךכל שידקהש
."דינאיצב לערוה הדשב םיחיטבאהמ דחא !!תוריהז"

.דחא חיטבא וליפא רסח אלש תוארל חמשו הדשל יאלקחה רזח םידחא םימי רובעכ
."הלאכ םיינש שי וישכע" :רמאנ ובש ,ףסונ טלש ץצ ולש טלשה דיל ,רעצה הברמל

.תוחחושמו וחאב דחי תועור תורפ יתש
.תורפה תחא תרמוא "?ןורחאה ןמזב תללותשמש תעגושמה הרפה תלחמ לע תעמש"
."םיזוורב ונחנאש לזמ הזיא" ,תרחאה הרפה הנוע ",ןכ"

יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבםירטוש :םדוקה קלחל
ראשה לכ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting