הדובעב ןויסינ :םדוקה קלחל
םיתנכתמ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל

Professional Jokes

םידיבעמו םידבוע יסחי

.וידיקפמ דחאב בוחרב לקתנ םיקסע תשיגפל אציש יאקנב
.יאקנבה לאש ,"?בוחרב ךישעמ המ"
.דיקפה בישה ,"רפתסהל יתאצי"
.יאקנבה זגר ,"?הדובעה תועשב"
.דיקפה הנע ,"הדובעה תועשב יל תולדג םג ןה"
("ריבד" ,בונאיורד רתלא) דודיחהו החידבה רפס יפ-לע


חכשת לא ךא ,לומתא הרק המ יל רפס" :הדובעהמ םדוק םוי רדענש דבועל הנופ סובה
."םיימעפ התמ רבכ ךלש אתבסש

("סוריפפ" ,ויז רנבא) תוישיאו רומוה


הרבחה ןותבש תנשל אצא םאש ששוח ינא" :דבועה טבלתה ןותבש תנשל ותאיצי םדוק
."ירדעהב ללכ ושיגרי אלש ששוח ינא הזמ רתוי דועו ,ידעלב רדתסת אל


."ילש ףסכה תנותח םוי והז ,ינש םויב השפוח שקבמ ינא" :ןדפקה סובל הנופ דבוע
"!הנש שמחו םירשע לכ הזמ לובסל ךירצ ינאו" ,םעזב סובה ביגה ,"ףסכ תנותח"


קרבמ חלש אוה .יאווהב םיקסע תעיסנב היהש תעב הזע הפוסל עלקנ עסונ ןכוס
."הפוס בקע עובש ךשמל יאווהב עוקת" :בתכ ובו וקיסעמל
."לומתאמ לחה תיתנש השפוחל אצ" :אובל הרחיא אל קיסעמה תבוגת


אוה .רוגס דרשמה תא אצומו םיירהצה רחא עברא העשב יתלשממ דרשמל ךלוה םדא
"?םיירהצה רחא דובעל םיגהונ םניא םידיקפה םאה" :חתפבש רמושה תא לאוש
םיאצמנ םה םיירהצה רחא" ,רמושה הנוע ,"רקובה תועשב דובעל אלש םיגהונ םה"
."תיבב

אוה ותוא וליפאו ,וילעמ דחא סוב קר שי :םלועב רתויב בוטה בו'גה תא שי רויפיפאל
.ותומ רחאל קר שגופ


דע ןמזה לכ ךישממו רקובב ררועתמ התאשכ דובעל ליחתמ אוה ,רדהנ רבד אוה חומה
.דרשמל עיגמ התאש

טסורפ טרבור


רשאכ ,ןותימ הז ךתוא םירטפמ רשאכ ?ילכלכ רבשמ ןיבל ןותימ ןיב לדבהה המ
.רבשמ הז יתוא םירטפמ


?ןכתסהל המל :לאוש ינא לבא ,שיאל הקיזה אל םלועמ השק הדובעש םירמוא

ןגיר דלאנור


םתועמשמ - םיירגוסבו ,םידבוע תכרעה ינולאשב םיעיפומש םייוטיב

תעצוממ תלוכי לעב .1
(םכח ידמ רתוי אל)   
עצוממהמ תצקמב הכומנ תלוכי לעב .2
(טוידיא)   
לבגומ יתלב לאיצנטופ לעב .3
(היסנפה דע ונתא ראשיי)   
ללכהמ תאצוי הדימב חילצמ .4
(םויה דע הרומח תועט ףא השע אל)   
הריהמ הבישח לעב .5
(השוע אוהש תועט לכל תעדה לע לבקתמ רבסה ןתונ)   
קוחר עיגי .6
(ל"כנמה לש דוד ןב)   
םינוממה םע ויסחיב טקאטב גהונ .7
(קותשל יתמ עדוי)   
תושק תויעב םע החלצהב דדומתמ .8
(היעבב לפטיש רחא והשימ אצומ דימת)   
גיהנמ לש םינייפאמ לעב .9
(דחוימב םר לוקב רבדמ)   
דחוימב ןמאנ .10
(רחא םוקמב הדובע אצמיש יוכיס לכ ןיא)   
יתריצי דואמ .11
(וילע הלטוהש המישמה םוקמב רחא והשמ תושעל תוביס האמ אצומ)   
תושדח תומישמ ןוצרב לבקמ .12
(המישמ םייסל חילצמ וניא םעפ ףא)   
הריהמ היציאוטניא ןיגפמ .13
(חטשהמ םלעיהל יתמ עדוי)   
וירושיכ תא תוצמל עדוי .14
(בוט הפק ןיכמ)   


הכרד ףוסל העיגמ דבוע התא הבש הרבחהש םינמיס 10

.םיפדצב םרכש תא םילבקמ םידבועה
.ונוא טאיפל ותינוכמ תא ףילחה ל"כנמה
.הלהנהה ידרשמ ןוינחב הינח אוצמל דואמ לק םואתפ
.הרבחה לע תניוע תוטלתשה ןנכתמ בוחרה תניפבש לפאלפה ךלמ
.הפירש תיצהל ךיא עדוי התא םאה ,בגא ךרדבכ ,ךתוא לאוש סובה
"?היונפ הרשמ םכלצא שי הרקמב םאה" רתוי ךתוא לאוש וניא שיא
."סדלנודקמ"-ל "ןוטליה" ןולממ רבעוה םידבועה לש יתנשה סוניכה
.הרבחב תוקלחמה לכ תומש וילעש הרטמל העילק חול שי ל"כנמה רדחב
.קוחצב ץרופ ןיינבה חתפבש רמושה ,"רחמ תוארתהל" הדובעה םוי ףוסב רמוא התאשכ
."קושה יאנתל הרבחה לדוג תא םימיאתמ קר ונחנא ,םימצמטצמ אל ונחנא" :םירמוא םלוכ


?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םינגרואמ םידבוע המכ
.םדא חוכ תרבח ךרד קסעומש ינמז דבוע השוע וזכ הדובע ,ךירצ אל
.הרונה תא ףילחהל םייסמ אוהש ינפל םיימעפ הגרדב הלוע אוה לבא ,דחא
.תורונ ףילחהל קיספמ אוה תועיבק לבקמ אוהש עגרב לבא ,דחא
"?הז םע היעב הזיא ךל שי ,רשע-הנומש"הדובעב ןויסינ :םדוקה קלחל
םיתנכתמ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting