םידיבעמו םידבוע יסחי :םדוקה קלחל
םיאקיטמתמ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל

Professional Jokes

םיתנכתמ

.ר'צנפ הרק ךרדב .םילשוריל תינוכמב ועסנ בשחמ ליעפמו תנכתמ ,להנמ
."םילשוריב היהנ תוקד רשע דועבו ,תינומ רוצענ" :להנמה רמא
רפסה יפל לגלג ףילחנ ,גהנל תוארוה רפס ןאכ ונל שי" ,תנכתמה רמא ,"ךרוצ ןיא"
."ונכרדב ךישמנו
."רתפת היעבה ילוא ,עונמה תא קילדנו הבכנ לכ םדוק" ,ליעפמה רמא ,"וכח ,וכח"
לכ תא ורגיס ,לופיט לכ ינפל" :םהל ץעיו טפוסורקימ תרבחמ סדנהמ םוקמב רבע
."בוש וסנכיהו ואצ ,תונולחה

,םימלבה תא תינוכמה הדביא לטסקהמ הדיריב .םילשוריל ועסנ תנכתמו סדנהמ ,להנמ
.שיבכה דצבש ןוחטיבה רדגב תינוכמה תא רוצעל גהנה חילצה בר ץמאמב קרו
הוותתו םירורב םידעי רידגת ,הלקתה תא קודבתש הדעו םיקהל ונילע" :להנמה רמא
."היעבה ןורתפל ךרד
אלו בר ןמז חקיי הז" .וסיכמ ירציווש רלוא ףלוש ודועב ,סדנהמה ביגה ,"יאדכ אל"
."ןוקית ןועטה תא ןקתאו הלקתה תא רתאא ,םימלבה תא קרפא דימ .תלעות איבי
רהה שארל הרזח תינוכמה תא ףוחדל ונילע לכ םדוק" ,תנכתמה רמא ,"אלו אל"
."רוזחת הלקתה םא תוארל ידכ ,בוש תדרלואיה ןמזה לכ" ,תנכתמה ןנולתה ,"תיראניב הפשב יתא רבדל הליחתה יתשא"
." 'דחא ספא' יל תרמוא


יתנקתה הלילה" :ותשאל תושגרתהב רפיסו ותיבל רחש םע רזח תוכרעמה תנכתמ
."VM/CMS-ו CICS/VS םע דחי MVS/ESA-ה לש השדח הרודהמ
.ותשא התנע ,"G.O.O.D"


?תחלקמב תמ תנכתמה עודמ
."תולועפה לע רוזח ,ףוטש ,ףופח ,רעישה תא בטרה" :תוארוהה ועיפוה ופמשה לע יכ


ןומה םוקמב ובשי ןמז ותואב אקווד .עדימ תוכרעמ תנכתמ תרנכב עבט םעפ
.הצור אוה המ ןיבה אל שיאו "F1 F1" קעצ תנכתמה לבא ,13 תטיישמ הרבח

םיבזכה טוקלימ העודי החידב לש וננמז תב הסריג


.יתימא הז ,הז תא תוארל רשפאו הזב תעגל רשפא םא
.ףוקש הז ,הז תא תוארל רשפא יא לבא הזב תעגל רשפא םא
.ילאוטריו הז ,הז תא תוארל רשפא לבא הזב תעגל רשפא יא םא
.םלענ הז ,הז תא תוארל רשפא יאו הזב תעגל רשפא יא םא


תכרעמ חותיפב וקסעש ,טקיורפ להנמו תוכרעמ חתנמ ,תנכתמ
הלבקה ינחבמב הרצק הקספה ולצינ ,תימיה העונתה תרקבל
תרונמ ואצמ וכלהמבש ,םיה תפש לע לויטל ואציו טקיורפל
הכותמו הרונמה תא ופשפש ,תודגאב לבוקמכ .הקיתע תשוחנ
.םהמ דחא לכ לש תחא הלאשמ םייקל חיטבהש דש אצי

ךשוממ לויטל עוסנל יתמלח דימתמו זאמ" :תנכתמה רמא
אל וב ןותנ ינאש ףופצה םינמזה חולש אלא ,הקירמא םורדב
."תאז יל רשפאמ
.םלענ תנכתמהו ,דשה רמא ,"יל איה הדוקפ ךתלאשמ"

לויטל עוסנל יתמלח דימתמו זאמ" :תוכרעמה חתנמ רמא
אל וב ןותנ ינאש ףופצה םינמזה חולש אלא ,קוחרה חרזמב
."תאז יל רשפאמ
.םלענ תוכרעמה חתנמו ,דשה רמא ,"יל איה הדוקפ ךתלאשמ"

המהמתהש ,טקיורפה להנמ תא דשה לאש ,"?ךתלאשמ המו"
.טעמ
גאדת לבא" ,טקיורפה להנמ רמא ,"תומולח ינימ לכ יל שי"
ונל שי ,דרשמב רקובב רחמ ובצייתי ומלענש הלא ינשש
."ולש םינמזה חולב דומעל ונילעש טקיורפ


,2000 תנשל תוינכות תבסהב םיכורכה םינוכיסהמו ץמאמהמ דואמ דחפ לובוק תנכתמ
,האפקהה אתל סנכנ אוה .2001 תנשב םייחל רוזחיש ךכ ופוג תא איפקהל שקיב ןכלו
,םומינימל ושלחוה תנכתמה לש ובל תומיעפ ,2001 תנשל רמייטה תא ונוויכ םיאנכטה
.והזו

תונווכמ תושידח תומלצמ ,וביבס םיגגוח ינומה תנכתמה האר ןואפקהמ ררועתה רשאכ
הרבע 2000 תנש םאה" .ינוידב עדמ טרסמ חקלנ וליאכ ול הארנ רדחה לכו ,ורבעל
"?םימי 29 שי ראורבפ שדוחבש םתרכז םאה" ,תנכתמה לאש "?םולשב
תופלחתהל ןוכנ אל םאתוה אוהו ,ךלש האפקהה תכרעמ לש רמייטב הלקת התרק"
תנש ינויב 15 ,םויה דע אפקומ תראשנ ןכלו" ,םישנאה דחא תנכתמל ריבסה ,"ףלאה
."9990
,תברקתמ 10000 תנש" :הנענו ,עתפומה תנכתמה לאש "?יביבס תאזה החמשה לכ המו"
."לובוקה תוינכות תמאתהב לפטל לוכיש דיחיה התאו

תוינוכמ ומכ ןה תונכת תופש

.הקוזחתל השקו הגיהנל השק לבא ,דואמ הריהמ - I הלומרופ ץורמ תינוכמ :רלבמסא
.שיבכה תכלמ התיה איה םעפ - T לדומ דרופ :ןרטרופ
.הדובעה תא השוע לבא ,תרעוכמו תמשוגמ - טיזנרט דרופ :לובוק
רחא טושיק לכו ,םינבל םיגימצ ,םייטמוטוא םיכוליה ,חתפנ גג םע קלידק :PL/1
.תעדה לע הלועש      
.תיטיא לבא הטושפ - תילמשח תינוכמ :פסיל
.לעופש רפוצו יתימא עונמ םע ,םידליל סיור-סלור :וגול
.תוכורעתב הגוצתל הדעונ ,סופיטבא :גולורפ
.תילאוטקלטניאה ברקב תירלופופ התיה ,הקזחו הנטק - תישופיח :לקספ
.המיהדמ תויטיאב עסונו קלד ללוז לבא ,חטש לכל םיאתמש 4X4 בכר :הווא'ג
.םייטמוטוא םיכוליהו חוכ ימלב ,חוכ הגה םע ,תיטרדנטס תיאבצ תינוכמ :הדע
.דבלב ההכ קורי עבצב הקפסא      

שי םאה" תיסאלקה הלאשה ול הגצוה ,360/30 םגדמ ןושארה בשחמה תלעפה םע דימ
,רתוי ריהמ םגדל רבעמה םע .הבושת לכ טלפ אל בשחמהו בר ןמז ףלח ."?םיהולא
הלבקתה המוד הבוגת .המוד ןפואב ביגהש ,הז בשחמל םג הלאשה הגצוה ,360/40
םגדה לש ותיינב תמלשה םע ,ףוסבל .360/65-ו 360/50 רתוי םיריהמה םימגדהמ םג
הנע תוינש יתש ךות .תינדרוטה הלאשה ול םג הגצוה ,360/195 ,םלוכמ ריהמה
."!שי רבכ וישכע" :בשחמה


:לאשו בשחמה לא ןקפס שיא שגינ .לכה עדוי אוהש רמאנ ןושארה לעה-בשחמ תודוא
"?ילש אבא אצמנ הפיא"
."הפק התושו ופורפאב בשוי ךיבא" :בשחמה הנע
."םייתנש ינפל רטפנ יבא" :שיאה קחצ
.בשחמה ביגה ,"בשוח התאש המ הז"

...השא ומכ אוה בשחמ
.תבשחשמ רתוי הלוע אוהש הלגמ התא ,ךילא ותעגה םע דימ
.וידעלב רתוי לוכי אל התא ,וילא תלגרתהש רחאל
.דחאב קפתסהל ךל השקש הלגמ התא המ ןמז רובעכ
.רתוי שידח םגדב ופילחהל ךרוצ ררועתמ תעה אובב
.םינפ תחיתמ עצבל ץלאית ,ןשיה םגדה םע ראשנ תאז לכב התא םא


אצי קובקבה ותוא חתפ רשאכו ,םותח קובקב אצמ םיה תפש לע לויטל אציש תנכתמ
."ךלש תחא השקב אלמל חמשאו ,םלועב רתויב קזחה דשה ינא" :רמאש דש וכותמ

שקבמ ינא .רהמ םירמגנש םישיבכ םע הנטק הנידמ איה לארשי" :דימ ביגה תנכתמה
."הילטיאל הזה םיה ףוח תא רבחיש רשג

ילוא ךל שי .םלועב הזכ רשג םוש ןיא ,םוצע קחרמ הז" ,דשה קעדזה "?!הילטיאל"
"?ילש תולבגמהמ תגרוח הניאש תאזכ ,הטושפ רתוי השקב

םישמתשמה לכש איה יתשקב לכ .יתבתכש תוינכותב םיבר םישמתשמ שיו ,תנכתמ ינא"
."תוינויגה ויהי םייונישל םהיתושקב לכשו ,םיצורמ ויהי

"?תשקיבש רשגב ויהיש הצור התא םיביתנ המכ" ,דשה רמא ,"...םהא"


."שדח לגרודכ ךל יתאבה ,חק" :ונבל תנכתמ
"?שמתשמל ךירדמה הפיא לבא ,אבא ,הדות"


תא קודבל טילחהו "'ה םיאתפ רמוש" קוספה תא םילהת רפסב ארק הנכות קדוב
ךויח ףיצה תורובש וילגר יתשו הכרדמה לע בכוש ודועב .גגהמ ץפק ןכלו ,ותונוכנ
."םכח ינא המכ דע יתעדי אל לבא ,יתפ ינניאש יתעדי דימת" :וינפ תא רשוא לש


תובושתה תועמשמ - םיירגוסבו ,םהילא תונפומה תויעבל הנכות יקפס לש תובושת

סקפב ןוקיתה תא ךילא ריבענ העש ךות .1
(טקש לש תודחא תועש ונל קינעמ הז)   
היעבה תא רזחשל םילגוסמ אל ונא .2
(הז םע רברבתהל ןמזה וא םיעצמאה תא ונל ןיא)   
תויעב ילב דבוע הז ונלצא .3
(טקש לש םידחא םימי ונל קינעמ הז)   
הז רצומ לש טסטה תסריג םע היעב לכ ןיא .4
("טסט תסריג וז ןכל ירה" :איה הבושתה ,היעב שי רשאכו)   
אבה עובשב ץפות רתויב תנכדועמה הרודהמה .5
(הנש יצח רבכ הזה רופיסה תא םירכומ ונא)   
ונלש היעבה אל תאז .6
(וז היעבב לקתנש ןושארה התא)   
האבה הרודהמב רבכ ללכנ וז הלקתל ןוקית .7
(טקש לש תועובש העברא ונל קינעמ הז)   
ונלש תויעבה רגאמב וזכ היעב רתאל לגוסמ יניא .8
(תעכ לעפ ילש בשחמה ול לגוסמ יתייה)   

Ed Adams, Enterprise Systems Journal


עוציבל תכרעמ ריבעהל אל תוביס רשע

השדחה היצפואה תא םייסנ עובש דועב .1
שדוח דועב ל"וחל/םיאולימל רזוח/אצוי אוה .2
הנוירהל יששה שדוחב רבכ תאצמנ איה .3
םייתנש דועב תואלמיגל שורפל דמוע אוה .4
הלעפהה תכרעמ תא ףילחנש ירחא .5
םישדחה םיקסידה ועיגיש דע הכחנ .6
ולגתנ םרטש םיגב שי ילוא .7
םיטסטה תא ונרמג אל דוע .8
םיגחה ירחא .9


:רשאכ טנרטניאל רוכמ שממ התא

http:// -ב הליחתמ ךתבושת ,ךתבותכל ךתוא םילאוש םא
e-mail ךל םיחלוש םיירהצ תחוראל ךל אורקל ידכ
.הפה תועצמאב אלו ,תועבצאה תועצמאב טפטפמ התא
4.06 הסריג הררחוש רבכ םא עובש ידמ קדובו ,4.05 הסריג פייקסטנב שמתשמ התא
.Javascript-ל Java ןיב לדבהה תא עדוי התא
.םלועמ תיאר אל ךירבח תיברמ תא
www.cnn.com-ל רבוע התא CNN-ב תופצל ידכ
.היזיולט תינכותב רבודמש תולגל בזכאתמ התאו ,האלפנ השדח תינכות לע ךל םירפסמ
.ןופלטה רפסמ ינפל עיפומ e-mail-ה ךלש רוקיבה סיטרכ לע
םא קודבל ידכ ךרדב רצועו ,םיתורישל תשגל ידכ הלילב שולשב ררועתמ התא
.e-mail עיגה    


םימדקתמל תונכת

.תוינש ששב תיפוסניא האלול עצבל לגוסמ אוה ?שדחה לעה-בשחמ תודוא תעמש

.הרקמה דיל התוא ריאשנש ידכמ הבושח המישמ איה םייארקא םירפסמ תריצי

.ותושרל דומעתש הפש לכב לובוק תינכות בותכל לוכי ותעדב שוחנ תנכתמ

.דחא גב תוחפל הליכמ תילאיבירט הניאש תינכות לכ


?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ הנכות יחמומ המכ
.הרמוח תיעב וז הפורש הרונ :ךירצ אל ללכ
."שמתשמל ךירדמב היעבה תא דעתנ" :ךירצ אל ללכ
1.00000000001
.המישמהמ 90% קר םייסי אוה ול בצקויש ןמזב תולת אלל לבא ,דחא
.2000 תנש ינפל וז המישמל הנפתי אל אוה לבא ,דחא
.טקיורפה עצמאב בוזעי יאדווב דחא .םיינש
דחאו התוא דעתיש דחא ,התוא עצביש דחא ,המישמה תא ןנכתיש דחא :העברא
.הרונה תא קזחתיש   

?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ הקוזחת יתנכתמ המכ
."הנשיה הרונה תא ןקתל הסננ ונא" :ךירצ אל ללכ

?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ הנכות יקדוב המכ
."רחא והשימ לש המישמ אוה ןוקיתה ,היעבה תא םירתאמ קר ונא" :ךירצ אל ללכ

יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבםידיבעמו םידבוע יסחי :םדוקה קלחל
םיאקיטמתמ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting