םירצלמ :םדוקה קלחל
םיאלקח :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל
Professional Jokes

םירטוש

"?רטוש התא םאה ,יל חלס" :ותוא לאושו םידמ שובל שיאל בוחרב הנופ ריית
."יחרזא שובלב תרשמש שלב ינא" ,שיאה הנוע ,"אל"
"?םידמ שבול התא המל זא"
."ילש ישפוחה םויה הז םויה"


,ידיקפתב ינאש תובר םינש רבכ" :וגהנל רויפיפאה רמא תירבה תוצראב ורוקיב תעב
אוב ,הלאה םיריהמה םישיבכה תא תוסנל הצור ינא .הגהב יתזחא אלש בר ןמז ןכלו
גהנהו ,גהנה אסכב בשייתה רויפיפאה ,סוסיה אלל תייצ גהנה ."תומוקמב ףלחתנו
.ירוחאה בשומל רבע

120 לש תוריהמל ךישמה ,ש"מק 100 לש תוריהמל עיגה ,גוהנל ליחתה רויפיפאה
ץיצה רטושה .העונת רטוש ותוא רצע ש"מק 140 לש תוריהמל עיגה רשאכו ,ש"מק
.ם"חא לש רצעמ לע חוודל ידכ ודקפמל רשקה רישכמב רשקתהו ,בכרל המינפ

"?ריעה שאר תא ,תרצע ימ תא" :דקפמה
."רתוי הבושח תוישיא ,אל" :רטושה

"?לשומה הז םאה" :דקפמה
."רתוי הבושח תוישיא ,אל" :רטושה

"!?אישנה תא תרצע ,ןימאמ אל ינא" :דקפמה
."רתוי הבושח תוישיא ,אל" :רטושה

"?אישנהמ בושח רתוי ימ .יתוא זיגרמ שממ התא וישכע" :דקפמה
."ולש גהנה אוה רויפיפאה לבא ,שיאה ימ קוידב עדוי אל ינא" :רטושה


רמאו גהנה לא שגינ רטושה .שיבכה לע גזגיזב עסנש גהנ רצע העונת רטוש
."הזה רישכמה ךותל ףושנתש שקבמ ינא" :ול
יל םורגת רישכמה ךותל הפישנו ,המטסא הלוח ינא" ,גהנה רמא ,"רעטצמ"
."ףירח ףקתהל
."הקידבל םד ךממ חקינש ידכ הרטשמה תנחתל אוב" ,רטושה רמא ,"רדסב"
דע םמדל יל םורגת םד תקידבו ,היליפומה הלוח ינא" ,גהנה רמא ,"רעטצמ"
."תוומ
."ןתש תקידבל יתא אוב" ,רטושה רמא ,"ךכ םא"
,תרכוס הלוח ינא .תונעיהל לוכי יניא ךכל םג ךא" ,גהנה רמא ,"רעטצמ"
."ידמ הכומנ רכוס תמרל יל םורגת ןתש תקידבו
ךרואל םירטמ השולש ךלו ךתינוכממ השקבב אצ" ,רטושה רמא ,"רומג רדסב"
."הזה רשיה וקה
.גהנה רמא ,"תונעיהל לוכי יניא וז ךתשקבל םג"
"?וישכע היעבה המ ,המל"
."תאז תושעל ידכמ רוכיש ינא"


.העונתה ןוויכ דגנ ירטיס-דח בוחרב עסונ רוכיש גהנ
.ותוא רצעש העונת רטוש ותוא לאש "?עסונ התאש בשוח התא ןאל"
".םירזוח רבכ םלוכ ,יתרחאש האור ינא לבא" ,רוכישה בישה "קוידב עדוי אל ינא"


.ותשאו גהנ הבו תינוכמ רצוע רטוש

.ש"מק 70 לש תוריהמב ינוריע חטשב תעסנ :רטושה
.ש"מק 55-מ רתוי אל לש תוריהמב יתעסנש חוטב ינא ,אל :גהנה
.ש"מק 75 לע תוחפל תעסנ ,יסוי ,םואתפ המ :גהנה תשא

.רובש ירוחא סנפ לע ח"וד ךל םושרל דמוע ינא ,הזמ ץוח :רטושה
.רובש ירוחא סנפ לע רבד יל עודי אל ?רובש ירוחא סנפ :גהנה
.תועובש רבכ הזה רובשה סנפה לע עדוי התא ,יסוי ,ךייחב :גהנה תשא

.תוחיטב תרוגח רגוח ךניא הזמ ץוחו :רטושה
.יתינוכמל תשגינש ןמזב התוא יתדרוה :גהנה
.תוחיטב תרוגח רגוח אל םייחב התא ,יסוי ,תמזגה :גהנה תשא

.תמטמוטמ ,הפה תא רבכ ימתסת :קעוצו ותשאל הנופ גהנה
?וזכ תוסגב ךילא רבדמ אוה דימת ,יתריבג :לאושו השאל הנופ רטושה
.רוכיש אוהשכ קר ,אל שממ ,אל :השאה


.םודא רואב תמוצב רבעש גהנ רצוע רטוש
.רטושה רמוא ,"הגיהנ ןוישיר השקבב גצה"
.גהנה הנוע ,"יל ןיא"
.רטושה רמוא ,"בכר ןוישיר השקבב גצה"
.גהנה הנוע ,"יל ןיא"
.רטושה רמוא ,"חוטיב תדועת השקבב גצה"
.גהנה הנוע ,"יל ןיא"
.רטושה רמוא ,"תוהז תדועת השקבב גצה"
.גהנה הנוע ,"יל ןיא"
."ךתוא רוצעיש ןיצק ןימזהל ץלאנ ינא ,ךכ םא"

םיכמסמה תא וינפב גיצמ גהנהו ,ויכמסמ תא גהנהמ שקבמ אוה ןיצקה עיגמשכ
.הז רחא הזב
"?םיכמסמ ךל ןיאש רטושה יל רמא עודמ" ,ןיצקה לאוש ,"ךכ םא"
"! םודא רואב יתרבע םגש ףכת ךל רמאי יאדווב" .גהנה הנוע ,"עדוי אל ינא"


"?הפ תונחל רתומ" :רטושה תא לאושו הכרדמה דומצב הנוח םדא
"?ןבל-םודאב תועובצ הפשה ינבאש האור אל התא" ,רטושה הנוע ,"אל"
.לואשל שיאה ךישממ "?ןאכ םינוחש םירחאה לכ םע המו"
.רטושה הנוע ,"ולאש אל םה"


ךתוא רצעש העונת רטושל רמול יאדכ אלש םיטפשמ 8

.ילש הריבה תיחפ תא קיזחת םא קר הגיהנה ןוישר תא ךל תתל לוכי ינא
.ילש 44 םונגמה תא הארתש הכח ?רטמילימ 9 אוה ךלש חדקאה
!דובכה לכ .יתוא רוצעל ידכ ש"מק 160 לע תעסנ חטב
?ארוקש רטושה הפיא ?דבל התא
.רבוחמ וניא ילש ראדארה יאלגש יתעדי אל ,רעטצמ
.תורגבה תוניחב תא רובעל ףידעש יתטלחה ףוסב ךא ,רטוש תויהל יתיצר ינא םג
.רטוש תויהל ידכ בוט ינפוג רשוכב תויהל ךירצש יתבשח
שישחה תיקש תא םירהל יתפפוכתהשכ ,בוט ?רזומ ךכ לכ יתעסנ המל לאוש התא
יל םרג הזו ,זגה תשוודל םלבה תשווד ןיב עקתנו קיתרנהמ יל לפנ חדקאה ילש     
.תינוכמב הטילש דבאל     ... םא רטוש הארנכ התא

.רדחל סנכנ התאש עגרב ,"םולכ יתישע אל" :םיקעוצ םישנא
.תינוריעה םימה תכרעמל קאזורפ ףיסוהל ךירצש בשוח התא
.תורמשמה יפוליח תעב שחרתמש ןיוזמ דוש אוה יתימא ףיכ ךתעדל
.האור התאש הממ 75%-לו עמוש התאש הממ 90%-ל ןימאמ ךניא
.ילילפ רבע ול שי םא ררבל דקומל רשקתמ התא ,ידמ רתוי ךילא ביבח והשימש עגרב
.ךלש עוצקמל תוגעולש תוחידב רפסל קשח היהי בוש ובש עגרל םילחיימ םישנא


?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םירטוש המכ
.ותוא ךירצשכ הביבסב אל םעפ ףא אוה לבא ,דחא
.הפורשה הרונל הרוצה תא וצצופיש השימחו ,הרונה תא ףילחיש דחא :השש

תחא םירטוש תחידב דוע

יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבםירצלמ :םדוקה קלחל
םיאלקח :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting