םיריית יכירדמ :םדוקה קלחל
םירטוש :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל
Professional Jokes

םירצלמ

.הדעסמב דעוסל קרמ תחלצ שיגמ רצלמ
.דעוסה רמרמתמ ,"?קרמה ךותל ךלדוגא תא ףחוד התא הז ךיא"
."דחוימב םח וניא קרמה" ,רצלמה הנוע ,"הגאד לא"
("ריבד" ,בונאיורד רתלא) דודיחהו החידבה רפס יפ-לע


.תוכבל ליחתהו ןימזהש קייטסה תא לביק הדעסמב דעוס
.תירצלמה הלהבנ ,"?הכוב התא עודמ"
."לודג רוש טחשנ ןטק ךכ-לכ קייטס ליבשב םא ,הכבא אלש רשפא ךיא"

("ריבד" ,בונאיורד רתלא) דודיחהו החידבה רפס יפ-לע


"?יתובר ,ותשת המ" :רצלמ
."הת יליבשב" :'א חוקל
".היקנ סוכהש אדוותו ,יליבשב םג" :'ב חוקל
"?היקנ סוכ ןימזה ימ .הת תוסוכ יתש" :רמואו רזוח ,ךלוה רצלמה


.םימ סוכ וילע תכפוש תועטבו תרבוע תירצלמה .תירצלמל הכחמו הדעסמב בשוי חוקל
."בגנל והשמ רהמ יאיבת" ,חוקלה חרוצ "?תישע המ"
"?ךל איבהל המ .םיליצח ,הניחט ,סומוח ונל שי"


.תוחוקלה דחא לש ותפילח לע קרמ ךפוש רצלמה
.רצלמה רמוא ,"ינודא החילס"
."עוצקמל םירבח ונא" ,חוקלה הנוע ,"רדסב הז"
"?רצלמ התא םג ,המ"
."רצלמ ינניא ינא םג ,אל"

!ילש קרמב בובז שי ,רצלמ -
.ותוא דוצי ךלש ףכה לעש שיבכעה .ינודא ,הגאד לא -

!ילש קרמב בובז שי ,רצלמ -
.רבד לכ לוכאל םינכומ הלאה םיבובזה .ינודא ,ןכ -

!ילש קרמב בובז שי ,רצלמ -
.קייטסה לע אוה בובזה ,ךלש קרמב שיבכע הז .ינודא ,העוט התא -

!ילש קרמב תמ בובז שי ,רצלמ -
.םתוא גרוה םוחה ,עדוי ינא -

!ילש קרמב הרובד שי ,רצלמ -
.בובזה לש ישפוחה םויה הז ,עדוי ינא -

!ילש קרמב הרובד שי ,רצלמ -
.םיבובזה ולזא ףשל ,ןכ -

.קייטסה לע חנומ ולדוגאו ,ןימזהש קייטסה תא חוקלל איבמ רצלמה
"?ילש קייטסה לע ךדי תא םישל" ,חוקלה קעוצ "?תעגתשה"
"?הפצרה לע לופי אוה בושש" ,רצלמה הנוע ,"הצור התא המ"


"?עדרפצ ילגר ךל שי" :רצלמה לא הנופ תיתפרצ הדעסמב דעוס
.רצלמה הנוע ,"ןבומכ"
."תוירגיס יל איבתו ךומסה קסויקל השקבב ץופק זא"


:רצלמהמ ןובשח דעוסה לביק החוראה םותב

                     ח"ש 10    םיטלס
	                	   ח"ש 30 תופסות+קייטס
		                 ח"ש 20    חילצמ
		                 ח"ש 7     הלוק
		                 ח"ש 67     כ"הס
.דעוסה לאש "?'חילצמ' הז המ"
.וז הרוש קחמו רצלמה הנע ,"חילצה אל הז םעפה"


."הזה הנופאה קרמב דחא הנופא רגרג וליפא אצומ אל ינא" :חוקל
"?רוחשה רעיה תגועב םיפורש םיצע אוצמל הפצמ התא םאה" :רצלמ


."היולצ ןושלו השורק לגר ,ץוצק דבכ יל שי" :רצלמ
".התיפב המראווש יל איבת ,יתוא תוניינעמ אל ךלש תויאופרה תויעבה" :חוקל


."?םוידמ ,ךלש קייטסה תא הצור התא ךיא" :רצלמ
"!גראל ,אל" :חוקל


"?תוירטיפ םכל שי" :חוקל
".שארמ םלשל ךירצ לבא ,שי" :רצלמהטיש יל שי" :רמוא אוה גזומה םע החיש ידכ ךות .באפב הריב התוש םדא
."םוי לכב רכומ התאש הריבה תומכ תא ליפכהל ךל רשפאתש
"?הז תא תושעל ךיא" ,גזומה לאוש "!?תמאב ,המ"
."תואלמ תוסוכ גוזמל ליחתת"


וישכע אצמנש ימ לכל הריבו ,ךל הריב ,יל הריב" :ןמראבל רמואו באפל סנכנ שיא
םע המ ,ייה" .תאצל דמועו התוש שיאה .םלוכל הריב גזומ ןמראבה ."באפב
עמוש ןמראבה .שיאה הנוע ,"סיכב שורג יל ןיא" .ןמראבה ורבעל קעוצ "?םולשתה
.תוכמב הרוצה תא ול חסכמו תאז

אצמנש ימ לכל הריבו ,ךל הריב ,יל הריב" :ןמראבל רמואו באפל רזוח שיאה תרחמל
גאד חטב אוה םויה ,לומתא ול יתתנש תוכמה ירחא" בשוח ןמראבה ."באפב וישכע
םע המ ,ייה" .תאצל דמועו התוש שיאה .םלוכל הריב גזומו ,"םלשל ףסכ ול היהיש
עמוש ןמראבה .שיאה הנוע ,"סיכב שורג יל ןיא" .ןמראבה ורבעל קעוצ "?םולשתה
.תוכמב הרוצה תא ול חסכמו תאז

אצמנש ימ לכל הריבו ,יל הריב" :ןמראבל רמואו באפל שיאה רזוח בוש אבה ברעב
"?יל הריב םע המו" :לאושו עמוש ןמראבה ."באפב וישכע
."תומילאל ךתוא תפחוד הריב" ,שיאה הנוע ",אל ךל"


לעב תא לאש ,"ריעב הבוט יכה היינשה הדעסמה" טלש הדעסמל הסינכב הארש חרוא
"?הנושארה אל המל ?ריעב הבוט יכה היינשה הדעסמה המל" :הדעסמה
."ינשה םוקמה לע תכלל יתטלחה זא ,ןושארה םוקמה לע תורחתמש תודעסמ ןומה שי"


?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םירצלמ המכ
.רצלמה לש וטבמ תא דוכלל חילצת הפורש הרונש יוכיס ןיא :ךירצ אל ללכ

יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבםיריית יכירדמ :םדוקה קלחל
םירטוש :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting