הדובעל םידמעומ ןוימ :םדוקה קלחל
םידיבעמו םידבוע יסחי :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל

Professional Jokes

הדובעב ןויסינ

.ףוסוליפה תא ןייארמה לאש ,"?וז העדומל הנוע התא עודמ ,'רגנ שורד' ונבתכ העדומב"
.ףוסוליפה הנע ," 'ףוסוליפ שורד' הב בותכש העדומ שפחמ ינא םינש רבכ"


.םיחותינה ןחלוש לעש הלוחה תא םידרמה אפורה לאש "?שגרנ ךכ לכ התא עודמ"
.הלוחה הנע ,"ילש ןושארה חותינה הז"
."ילש ןושארה חותינה םג הז" ,אפורה רמא ,"המ זא"


ךרדה לותיפ רחאל .גהנה לש הריהמה ותעיסנמ להבנו ,תינומב תפצל עסונ םדא
."תוריהזב רתוי עס" :גהנל רמוא אוה ןושארה
."דחפת לא" ,גהנה הנוע ,"ןאכ גהונ ינא הנש םירשע רבכ"
"!טאל רתוי עס" :להובמה עסונה ןנחתמ ינשה בוביסב
."הגאדל הביס ךל ןיא" ,גהנה הנוע ,"ןאכ גהונ ינא הנש םירשע רבכ"
"!!!תוריהז" :עסונה קעוצ ישילשה בוביסב
.תכפהתמ תינוכמהש םושמ וירבד תא םייסמ וניא ךא ,גהנה רמוא ,"...ש םירשע רבכ"
ינא הנש םירשע רבכ" :רבדל רזוח גהנהו ,תינוכמהמ םילובח םיצלחנ עסונהו גהנה
."תכפהתמ תינוכמה הזה בוביסל עיגמ ינאש םעפ לכבו ,ןאכ גהונ


סוטמהש םתוא ריהזמ סייטה .םיבוד דוצל וב תאצל ידכ לק סוטמ ורכש םישנא ינש
סייטה .םיבוד ינש םמעו םירזוח םידייצה .דחא בודו םיעסונ ינש קר תאשל לוכי
.סוטמה לע רתי סמוע רוציי ינשה בודהש רמוא
רלוד 100 דוע ךל ונתנ זאו ,הרבעש הנשב םג ונל תרמאש המ הז" :םיבישמ םידייצה
ונל רשפאתו וישכע םג רלוד 100 חק ,הנה .ףסונה בודה תא סימעהל ונל תישרהו
."םיבודה ינש תא סימעהל
עיגמ ,ישוקב םמורתמ סוטמה .םיבודה ינש תא םיסימעמ םידייצהו ,םיכסמ סייטה
,סוטמה ירבש ךותמ םיצלחנ םידייצה .רעיה הבעמב קסרתמו לפונ זאו ,ךרדה תיצחמל
"?םיאצמנ ונחנא הפיא" :סייטה תא םילאושו
."הרבעש הנשב ונקסרתה ובש םוקמ ותואב קוידב" :בישמו וביבס לכתסמ סייטה

9.7.97 ,"םירפס/ץראה" ,רודירא םרוי יפ-לע


.תרבע רבכש ךרדה תא ריאמו בגה לע ךל יולתש סנפ ומכ אוה ןויסינ


העדומל הנענש םדא ."בר ןויסנ לעב םיצע תרוכ שורד" :רמאנ "םישורד" תעדומב
"?םדוק תדבע הפיא" :לאשנ
."הרהס רבדמב"
."םיצע םש ןיא ירה ?הרהס רבדמב"
"!ןיא רבכ וישכע ,ןכ"


Elephant by Deddi shy ליפ םידצ ךיא

.רתונש הממ דחא םידצו ,ליפ וניאש המ לכ הדיצה םיקרוז ,הקירפאל םיעסונ םיאקיטמתמ
דיצה תכאלמ תא ונתייו ,דחא ליפ תוחפל לש ומויק תא וחיכוי םיסונמ םיאקיטמתמ
.ליגרתכ

:אבה םתירוגלאה יפל םילעופ םיתנכתמ
.הקירפאל עס .1
.הבוטה הווקתה ףכב לחתה .2
.ךפיהלו ברעמל חרזממ תשביה תקירס ךות ,תרדוסמ הרוצב הנופצ םדקתה .3
:הקירס ידכ ךות .4
האור התאש היח לכ סופת -   
ליפל התוא הוושה -   
.ןויווש לבקתהשכ רוצע -   
ידכ ,ליעלד םתירוגלאב םיליחתמ םהש ינפל ריהקב ליפ םימש םיסונמ םיתנכתמ
.םתירוגלאה תריצע חיטבהל

,תואנ רכש םיליפל ומלשי םאש םינימאמ םה לבא ,םיליפ םידצ םניא םינלכלכ
.םמצע תא ודוצי םיליפה
הטילש תועצמאב ותוא דוצל םיסנמ םה ךא ,ליפ םלועמ ואר אל םיסונמ םינלכלכ
.תיבירה רועישב

םיארוקו ,םימעפ N םיאור םהש הנושארה הרופאה היחה תא םידצ םיאקיטסיטטס
.ליפ הל
הדוצינש היחהש הכומנ תורבתסהב ןכתייש תוגייתסה ופיסוי םיסונמ םיאקיטסיטטס
.רבכע איה

.תובר םינש ךשמב דחא ליפ לש דיצ בוחסל םילוכי ןיד יכרוע
.רתוי דוע תובר םינש דחא ליפ לש דיצ בוחסל םילוכי םיסונמ ןיד יכרוע

יפל םתוא רוכשל רשפא לבא ,םלועמ ודצ אל םהמ םיברו ,םיליפ םידצ םניא םיצעוי
.םידיצל וצעייש ידכ תועש
תוליעי ןיבו רודכה עבצו עבוכה לדוג ןיב םאתמה תא בשחל ועדיי םיסונמ םיצעוי
.ליפה תא םנעמל ההזי והשימש יאנתב ,םידיצה

ותוא וקלחיו דוצת התאש ליפה תא וחקי םה לבא ,םיליפ םידצ םניא םיאקיטילופ
.םהירחובל
.תרושקתה תא ומישאיו םמצעל ליפה תא וחקי םיסונמ םיאקיטילופ

םע קר ,םירבכע ומכ םה םיליפש החנהה ךמס לע ,םיליפ דיצ תוינידמ וותי םילהנמ
.רתוי הבע לוק
םה םיליפש עבקש ץעויה לש ותעד תווח תא טקיורפה קיתב וקייתי םיסונמ םילהנמ
.םירבכע ומכ

תחטבה ךות ,ודצ םירחאש םיליפ םירכומ אלא ,םיליפ םידצ םניא תוריכמ ישנא
.הנועה תליחת ינפל םיימוי הקפסה
םיאיצומו ,דוצל םיחילצמ םהש היח לכ הנועה אישב םירכומ םיסונמ תוריכמ ישנא
.ליפ לע תינובשחו חולשמ תדועת

גרוח הלקשמש ןהמ תחא לכ םירכומו ,תורופא תויח םידצ םיבשחמל תוריכמ ישנא
.זוחא 15-מ רתוי אלב ליפ לש ולקשממ
םיליפכ םתוא םירכומו ,םירופא םירבכע םידצ םיבשחמל םיסונמ תוריכמ ישנא
.םיינחלושהדובעל םידמעומ ןוימ :םדוקה קלחל
םידיבעמו םידבוע יסחי :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting
1