םיאקנב :םדוקה קלחל
םיפוסוליפ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל
Professional Jokes

רואל םיאיצומ

"?הלאה םירישה תא ךמצעב תבתכ םאה" :ל"ומה
."הלמ לכ ,ןבומכ" :ררושמה
התאש יתבשח ,קילאיב ןמחנ םייח רמ ,ךתוא שוגפל חמש דואמ ינא ,ךכ םא" :ל"ומה
."ןמזמ תמ רבכ


עומשל הצרנ אלש םיטלקומ םירפס

ןגיר דלנור תארקהב יטסינומוקה טספינמה
ןחראפ סיאול תארקהב הרותה
ידשור ןמלס תארקהב ןארוקה
ינולא תימלוש תארקהב ךורע ןחלוש רוציק
רודירמ ןד תארקהב הרבחב העפשהו םידידי שוכרל ךיא
סטייג ליב תארקהב םויל רלוד הרשעב הפוריא
איבנה הנוי תארקהב קיד יבומ
ןוספמיס יי'ג וא תארקהב ושנועו אטחה
ןילאטס ףסוי תארקהב גאלוג גלפיכרא
רטקל לעבינח תארקהב הבהאב חבטמהמ
ןויצ-ןב עשוהי תארקהב חורה םע ףלח
בוג ידיג תארקהב הריהמה האירקה תודוס
יערד הירא תארקהב סויג תארקל
ןאזור תארקהב הזר ראשהלו תוזרל
ורטסק לדיפ תארקהב תומואה לש ןרשוע


ארקאו אובי םוי ;קוחצלמ יתלדח אל ,ידימ ותוא יתחנהש דעו ךרפס תא יתלטנש עגרמ
.ותוא

סקראמ ושורג


םהילע ץילמת אל תינרפסהש םידלי ירפס

המדרהל ךלוה לודגה בלכה סקר
ןוסנמ סלר'צ תאמ הנישה ינפל םירופיס
קובקבה תא אצומו ותרשמ תא דבאמ אבא
רתנספל ךפוה ליפה רבב
תילמשחה רדגהו ןרקסה יסוי
ךל ויהי אלו םירישע םידליל שיש םירבד
ןיאורהל שישחמ רבוע ילתפנ


רתויב םירצקה םירפסה

ינמרג רומוה לש הנש ףלא
םישנ לע םיעדוי םירבגש המ לכ
ןיד יכרועל יתא דוק
םייקלטיא המחלמ ירוביג
וקיר וטראופב ימ אוה ימ
ילארשיה רבגה לש םיסומינה רפס
הבישי ירוחבל ףיקמ ךירדמ - יאבצה תורישב םירגתא
םימלשומ םיאושינל הכולמה תחפשמ לש ךירדמה
יביב תאמ ובהא םולשהו תמאה
העינמ יעצמאל רויפיפאה ךירדמ


."הל תונקל הנתמ הזיא עדוי אל ינאו ,תדלוה םוי שי יתרבחל"
"?רפס לע ךתעד המ"
."הל שי רבכ רפס ,אל"


:ליפה לע רפס םיבתוכ הנידמ לכב
ליפה לש ןימה ייח
יראפסב יתדצש םיליפ
םיישלווה תוברתהו הפשה לע ותעפשהו ליפה
רתוי םיצצונו רתוי םילודג םיליפ רצייל ךיא
רתוי םילוזו רתוי םינטק םיליפ רצייל ךיא
יניפה םעה לע םיליפה םיבשוח המ
1-6 םיכרכ ,םיליפל רצק אובמ
ליפ רישפהל ךיא
ליפ תועצמאב םיסימ תוחפ םלשל ךיא
ויליפ םע הב רבע לעבינחש הנידמה
תידוהיה היעבהו ליפה
יתפרצה רפסה
ילגנאה רפסה
ישלווה רפסה
ינקירמאה רפסה
ינפיה רפסה
יניפה רפסה
ינמרגה רפסה
ידנלסיאה רפסה
ידבשה רפסה
ירציוושה רפסה
ילארשיה רפסה

.ףסכ לע רבדמ ינא וליאו ,תורפס לע רבדמ אוה אקווד ,ילש ל"ומה םע שגפנ ינאש םעפ לכב

ואש דרנרב 'גרו'ג


.דיפסמ - ףוסלו ,דיספמ ךכ-רחא ,סיפדמ הליחת :לארשיב ל"ומ לש וכרד ךכ

(587 בונאיורד) קילאיב נ"ח


לושיבה ירפס לש םתצופת עודמ ןיבהל השקתי אל יאדווב םויב תוחורא שולש לכואה לכ
.תינימה הכרדהה ירפס לש םתצופתמ השולש יפ הלודג

דיוב .ל


העש םדאל ול שי יתמ ,רפס יתרביח רבכש חיננ" :רפס בותכל קצוקמ יברה בריס עודמ
,הקשמבו לכאמב וסרכ אלימו ללפתהש רחאל ,תבשב ,רמוא הווה ?וב ןייעל היונפ
רפסהו הנישה ותוא תפטוח דימו ,וחתופו ירפס תא לטונו ותטימ לע ידוהי ותוא חטתשמ
"?רפס רבחא ךכ םשל םאה .הצרא לפונ

264 'מע ,"םילבח" ,ראב םייח


."רפסה תא תארק אל ללכש רורב ?וז תרוקיב ןימ הזיא"
."יביטקייבוא יתייה אל ,ארוק יתייה ול .יתארק אלש ןבומ"


לע בשוח אוה המ הרואת דומע לואשל ומכ הז םירקבמה לע בשוח אוה המ רפוס לואשל
.םיבלכה

ןרובסוא ןו'ג


?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םייתורפס םירקבמ המכ
הרשעמ רתוי ואצמיש קפס ןיא ךא ,הרונ ףילחהל םיעדוי םניא םייתורפס םירקבמ
.תאז השוע התא הבש ךרדב םימגפ   

יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבםיאקנב :םדוקה קלחל
םיפוסוליפ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting