םיפוסוליפ :םדוקה קלחל
תוליידו םיסייט :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל
Professional Jokes

םירומ

ימ" םידימלתה דחא תא לאשו ,הרות רועישב רוקיבל אב חקפמ
"?תוחולה תא רבש
.תונעל דימלתה זפחנ ,"םתוא יתרבש אל ינא"
.הרומה תא חקפמה לאש ,"?וז הבושת לע ךתעד המ"
אלש רמוא אוה םאו" ,הרומה התנע ,"עמשוממ דימלת אוה יסוי"
."ול ןימאהל רשפא ,תוחולה תא רבש
הזמ תושעל לבח" .להנמל רופיסה תא רפסל חקפמה ץר עזעוזמ
םלשל גאדאו ,תוחולה ולע המכ יל רומא" ,להנמה רמא ,"ןיינע
."תאז


ןומה םוקמב ובשי ןמז ותואב אקווד .'א הינגד לש תירבעל הרומה תרנכב עבט םעפ
ןיבה אל שיאו "ועישוה ועישוה" קעצ הרומה לבא ח"מלפה לש טרופסל סרוקהמ הרבח
.הצור אוה המ
(רפח םייחו ץומא ןב ןד) םיבזכה טוקלי

.תועטכ תודושח "ועישוה ועישוה" םילימהש העדוה הלבקתנ הז טסקט לש תויא תקידבב


איצומ אוה ."עדרפצ חתננ םויה" זירכמו ,התיכל עיגמ היגולויבל הרומה
.'ץיוודנס וב אצומו ,תוריהזב ריינה תא חתופ ,ריינב הפוטע הליבח וקיתמ
"!ילש רשעה תחורא תא יתלכא רבכש חוטב יתייה" ,וחצמ לע חפוטו הרומה רמוא ,"רזומ"

תעדל הצרתש ,היפיפי הרענ שוגפל דמוע התא" :ול הרמאש תודיתע תדגמל ךלה עדרפצ
."ךיתודוא לכה
"?הביסמב ?תילולשב" ,עדרפצה בהלתה ,"התוא שוגפא הפיא"
."היגולויב רועישב" ,תודיתעה תדגמ התנע ,"אל"


ותשא תא אצמו ותיבל בש רשאכ ןושלל הרומה לש הלעב רמא ,"עתפומ ינא"
,תעתפומ ינא" ,ןושלל הרומה התנע ,"יריקי אלו אל" .ןכשה םע םיבהאב הקוסע
."םהדנ התא


."רפסה תיבל רתוי ךלוה אל ינא ,אמא"
."רפסה תיבל תכלל חרכומ התא .הזכ רבד ןיא"
."יתוא םיאנוש םידימלתה ,יתוא םיאנוש םירומה ,קשח יל ןיא ,אמא לבא"
."רפסה תיב להנמ םג התאו 50 ןב רבכ התא .קשח ילב ךלת זא"


הרומה דחא םוי .'יטחלא' בתכ אוה 'יתכלה' בותכל םוקמב :היעב התיה השמל
ראשיהל ךירצ היה השמ ,םידומילה ירחא :ותוא שינעהל הטילחהו וילע הזגרתה
.'יתכלה' םימעפ האמ חולה לע בותכלו
הטמלשכ ,'יתכלה' הלמב הסוכמ חולה לכ תא האורו העיגמ הרומה ,רקובב תרחמל
."התיבה יטחלא זא ,םוקמה רמגנ זאו ,םעפ םישימח 'יתכלה' יתבתכ" :העדוהה המושר

1997 טסוגואב 5 ,"ונלוכ"


להנמ רמא ,"םכנב לש םינויצה ןוילגב לכתסמ ינא רשאכ יתוא םחנמש דיחיה רבדה"
קיתעה אלש ,ןוגה דימלתב רבודמש ןיטולחל רורבש" ,םיגאדומה םירוהל רפסה תיב
."דחא ןחבמב וליפא המיר אלו

"?ךשוחב בותכל עדוי התא ,אבא"
"?בותכאש הצור התא המ .ןכש בשוח ינא"
."ילש הדועתה לע ךלש םשה תא"


"?רפסה תיבב םויה היה ךיא"
."האמ יתלביק ,רדסב"
"?עוצקמ הזיאב .רדהנ"
."ןובשחב 50-ו תילגנאב 50"


"?קדוצ הזש תבשוח תא ,יתישע אלש והשמ לע רפסה תיבב יתוא ושינעה םויה ,אמא"
המ .ןנולתהל ךלש תכנחמל תנפלטמ רבכ ינא .ארונ לווע הז ,קדוצ אל ירמגל הז"
"?תישע אלש רמוא התאש רבדה
."םירועיש יתישע אל""?רפסה תיבל םושלש תאב אל עודמ" :הרומה
.םייסנכמה תא סבכל התיבה יתרזחו ,ץובל יתלפנ רפסה תיבל ךרדב" :דימלתה
."ושביתיש דע תוכחל יתצלאנ ,דחא גוז קר יל שיש ןוויכ
"?לומתא םג תאב אל המלו" :הרומה
ךלש םייסנכמה תא יתיארו ךתיב דיל יתרבע רפסה תיבל ךרדב לומתא" :דימלתה
."רבד ותוא ךלצא םגש יתבשחו ,לבח לע םייולת


"?רפסה תיבל תרחא עודמ" :הרומה
."רפסה תיבל ךרדבש טלשה ללגב" :דימלתה
"?רוחיאל םורגל לוכי טלש הזיא" :הרומה
."'ךינפל רפס תיב !טאה' רמואש טלשה" :דימלתה

?ךרבח לש הזל ההז לויטה לע ךלש רוביחהש הז ךיא :הרומה
.לויט ותואב ונייה ונינש :דימלתה


?"אמא" םיבתוכ ךיא :הרומה
.enter ,ףלא ,םמ ,ףלא :דימלתה


.ןולחה תא רבוש ךתוא וארש ורמא םידימלת השולש :הרומה
.ןולחה תא רבוש יתוא ואר אלש ורמאיש םידימלת םישולש דוע התיכב שי :דימלתה


?םיקהפמ םידימלתהמ יצח המל :הרומה
.םדריהל וקיפסה אל דוע םה :דימלתה


"?רבעב ונשגפנ רבכ םאה" .םשאנל טפושה רמא ,"יל תורכומ ךינפ"
."רוניכב ןגנל ךנב תא יתדמיל רבעש ףרוחב" .הוקת אלמ םשאנה הנע ,"ודובכ ,ןכ"
"!הנש םירשע" ,טפושה רמא ,"רכזנ ינא"


ותוא ולאששכ .תילילש הריוא שי רועישבש ,רמאו הרומה ןבצעתה הקיטמתמ רועישב
."הלש שרושה תא אוצמל חילצמ אל ינא" :םהל רמא ,ןווכתה המל םידימלתה

,הנעט התואב םהילא אבש רחאל הלאש התוא הקיזיפל הרומה תא םידימלתה ולאששכ
."רועישה לש יללכה ונוויכל תדגונמ התיכב הריואה תא אצומ ינא" :םהל הנע

ץיבוקמלש יתיא

.ןובשחב קיפסמ יתלב לביקש ויבאל רפסמו רפסה תיבמ רזוח יסוי
.באה לאוש "?הרק המ"
."6 יתינעו 2X3 םה המכ הלאש הרומה"
."הנוכנה הבושתה תאז"
."3X2 םה המכ הלאש הרומה ךכ רחא"
"?לזאזעל ,לדבהה המ"
."יתרמא ינא םגש המ קוידב הז"


.תולאש שולש לאשנ םינחבנהמ דחא לכ הבש ,הפ-לעב הניחבל שגינ דימלת
.הרומה לאש "?'א אשונב עדוי התא המ"
.תונעל עדוי וניאש הדוהו תוקומע בשח דימלתה
"?'ב אשונב עדוי התא המ"
.תונעל עדוי וניאש רמא ףוסבלו ,תובשחמב דימלתה עקש בוש
.הרומה רמא ,"תאצל יאשר התא ,הניחבב תלשכנ"
.דימלתה ןנולתה ,"תולאש שולש ויהיש יל רמאנ לבא"
." 'ב אשונלו 'א אשונל ףתושמה המ יל רומא" ,הרומה ביגה ,"קדוצ טלחהב התא"

"ןבדבודה לש לופכה ועסמ" ,ןתיול דדוע יפ-לע


רמגה תניחבב ןויצה עבקנ ךיא

.הרבעש הנשב ול היהש ןויצה תא לבקמ דימלת לכ :הירוטסיהב
.דואמ בוט ול עיגמש הרומה תא ענכשל שרדנ דימלת לכ :םיטפשמב
.דואמ בוט לבקמ דימלת לכ :תולמעתהב
?ןויצ רידגת ךיא :היפוסוליפב
.םייארקא םירפסמ ללוחמ תועצמאב עבקנ ןויצה :בשחמה יעדמב
.תילמרונה המוקעל םאתהב םיגלפתמ םינויצה :הקיטסיטטסב
םתכב טיבמ הרומה .הניחבה תרבחמב ויד םתכ רצוי דימלת לכ :היגולוכיספב
.ותעדב הלועש ןושארה ןויצה תא ןתונו     


םתועמשמ - םיירגוסבו ,םהב םישמתשמ םירומש םייוטיב

רתויב לבוקמ הזה דומילה רפס .1
(הנש םיעברא ינפל ונממ יתדמל ינא םג)   
םירבדה חור תא ןיבהל בושח .2
(םיטרפב טלוש אל ינא)   
...ש םיבשוח םידחא אכמס ינב .3
(...ש אוה ילש שוחינה)   
םידומילה רמוחמ תגרוח וז הלאשל הבושתה .4
(הבושתה המ עדוי אל ינא)   
אבה עובשב טוריפ רתיב וז הלאשב ןודנ .5
(הבושתה המ עדוי אל ינא)   
הניחבב רתוי חילצהל ולכי םכמ םידחא .6
(םתלשכנ םכלוכ)   
?םדוקה רועישב ונדמלש רמוחה לע תולאש שי םאה .7
(?דומילה רפס תא ארק םכמ והשימ םאה)   
תונטק הדובע תוצובקל לצפתנ םויה .8
(םכמצעב ורדתסת ,דמלל קשח יל ןיא)   
ןושאר םויב שיגהל שי הזה ליגרתה תא .9
(הארוהב יל הרתונ דועש הדיחיה האנהה וז ,עובשה ףוס תא םכל סורהל)   


?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םירומ המכ
.תיבה ירועישל ףסותמ התיכב ונקפסה אלש המ לכ :ךירצ אל ללכ

?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םידימלת המכ
.םידומילה תינכותב תללכנ הניא הרונ תפלחה :ךירצ אל ללכ
"?ןויצל תפסות הז דעב לבקנ םאה"

יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבםיפוסוליפ :םדוקה קלחל
תוליידו םיסייט :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting