םירומ :םדוקה קלחל
םיריית יכירדמ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל
Professional Jokes

תוליידו םיסייט

הסיטה ךלהמב .יכות בשוי ולשל ךומסה אסכבש תולגל עתפומו סוטמל הלוע עסונ
הרפ ,יקסיו תיסוכ יליבשבו" :רמואו ץפוק יכותהו ,תליידהמ הפק שקבמ עסונה
.הפקה תא תחכושו יכותל יקסיו םע תרזוח הכובנה תליידה ."ךתומכש

תיסוכ דוע יליבשבו" :רמואו ץפוק יכותהו ,ןימזהש הפקה תא תליידל ריכזמ עסונה
.הפק אלל ךא יכותל יקסיו םע תרזוח המומהה תליידה ."ךתומכש הרפ ,יקסיו

םיימעפ רבכ" :תליידל רמואו יכותה לש הטישה תא תוסנל טילחמ בזכואמה עסונה
ןוחטב ישנא ינש םיעיגמ הקד רובעכ ."המהב תכיתח ,יתלביק אלו הפק ךלצא יתנמזה
.םוריחה תאיצי ךרד יכותהו עסונה תא םיקרוזו םינוסח

ץמוא סוטמב תנגפה ,ףועל עדוי וניאש דחא רותב" :עסונל יכותה רמוא הטמל םכרדב
."ללכהמ אצוי בל


:ול הרוהו ימוקמ תונותיע םלצל ןותיעה ךרוע לצליצ לילגב הלודג רעי תפירש תעב
רבכ סוטמ ,הפיח לש הפועתה הדשל דימ עס .הפירשה לש ריוא ימולצת הצור ינא"
."םש ךל הכחמ
.הארמה תארקל ועונמ תא םמחמ ןטק סוטמ האר ןכא ,הפועתה הדשל םלצה עיגה רשאכ
תייצ סייטה ."אירמהל רשפא ,והז" :סייטל רמאו סוטמה ךותל ודויצ םע ץפק םלצה
.דימ אירמהו
.םלצה רמא ,"הרבעל תוכומנ תוחיג שולש עצבו ,הפירשה לש יברעמה הצקל סוט"
.סייטה לאש "?המל"
."תונומת םימלצמ םימלצו ,םלצ ינא" ,זגורב םלצה הנע ,"הפירשה תא םלצל ידכ"
"?הסיטה ךירדמ אל התא" ,טקש לש עגר רחאל סייטה רמא "!?המ"

?רבע השיגפה ןמזמ יצחש יעדת ךיא ,סייט םע תרוויע השיגפ תעבק
."ילע תצק רבדנ יאוב וישכע ,הסיט לע קיפסמ ונרביד" :רמוא אוה ובש עגרה הז


השא םע אוהש ןמזבו ,םישנ לע רבדמ הסיט ןמזבש ,לבלובמ םדא אוה סייט
.הסיט לע רבדמ


הסיטב םג תארק ,'הרוחש הספוק' ,זוע סומע לש הזה רפסה תאש יל המדנ" :השאה
"?ותוא רומגל תקפסה אל .ל"וחל ונלש תמדוקה
םישפחמש ןותיעב בותכ קסרתמ סוטמש םעפ לכב לבא ,ותוא יתרמג אקווד" :לעבה
."ןוחטב רתיל ,יתא רפסה תא חקול ינא זא ,הרוחשה הספוקה תא לכ םדוק


."הנימי תולעמ 45 דימ הנפ שער תתחפהל ,1234 הסיט" :חוקיפ לדגמ
"?עומשל םילוכי םתא שער המכ ,לגר 35,000 הבוגב ונחנא !?שער תתחפה" :סייט
"? 727-ב שגנתמ 707 גניאובשכ רצונ שער המכ םעפ תעמש םאה" :חוקיפ לדגמ


וירחא ,תינמיה ףנכב עונמ ץצופתה בר הבוגב הסיט ידכ ךות
.הקינפב ופקתנ םיעסונהו ,תילאמשה ףנכב עונמ ץצופתה
םיעסונה לא אציש ,סוטמה טינרבק רמא ,"הגאדל םוקמ לכ ןיא"
טינרבקה תא םיעסונה ואר תודחא תוקד רובעכ .םעיגרהל
.םהיפתכ לע םילימרתו תווצהו
.גאדומ עסונ לאש "?םיחנצמ הלא םאה"
.טינרבקה רשיא ,"ןכ"
.עסונה רמא ,"הגאדל םוקמ ןיאש תרמא ירהו"
,גואדל המ ןיא" ,ץצופתה ישילש עונמש ןמזב טינרבקה הנע ,"ןוכנ"
."הרזע קיעזהל םיצפוק רבכ ונחנא


עונמ ונדביא" :סייטה עידוה הסיט תעש רובעכ .היגלבל לארשימ סט ובמ'ג סוטמ
ךראת תועש שמח םוקמב ,ןפוא לכב .םיעונמ השולש ורתונ - הגאד לא לבא ,דחא
."תועש עבש הסיטה
וקיפסי םיעונמ ינש םג ךא ,ףסונ עונמ ונדביא" :סייטה עידוה ךכ רחא המ ןמז
."תועש רשעל ךראתי הסיטה ןמז ,ןפוא לכב .ונל
ןיא יכ םא ,ישילש עונמ ונדביא" :סייטה לש ולוק עמשנ בושו תפסונ העש הפלח
ןמז ,ןפוא לכב .דבלב דחא עונמ םע םג אלפנ סט הזה סוטמה - הגאדל םוקמ
."תועש םירשעל ךראתי הסיטה
אל שממ ,יעיברה עונמה תא דבאנ אלש הווקמ ינא" :םיעסונה דחא ביגה הז בלשב
."םלש עובש ךראת הסיטהש יל אב


?ינרדומ םיעסונ סוטמ לש סייטה אתל ילאדיאה תווצה והמ

אוהש עגרב טינרבקה תא ךושנל ידכ םש אצמנ בלכה .בלכו הנשמ סייט ,טינרבק
.בלכה תא ליכאהל ידכ םש אצמנ הנשמה סייטו ,םיאגהב תעגל הסנמ


הנתמה רחאל .רצע עתפלו ,הארמה תארקל לולסמה לע עסנ םיעסונה סוטמ
.אירמהו ותעיסנב סוטמה ךישמה העשכ לש

.תליידה תא דרטומ עסונ לאש "?הרק המ"

אוצמל העש ונל חקלו ,לולסמה לע העיסנה ןמזב עונמהמ דושח שער עמש טינרבקה"
."ףילחמ טינרבק


סייטה לש ולוק לוקמרב עמשנ ןיטולחל יטמוטואה סוטמה לש הנושארה ותארמה םע
הז סוטמב רושכמה .יטמוטואה סוטמה לש הרוכבה תסיטל םיאבה םיכורב" :יטמוטואה
יתלב ,תירשפא יתלב ,תירשפא יתלב טושפ איה הלקת לכו ,תמלשומ הרוצב לעופ
"... ,תירשפא


"?תליאל הסיטה תכשמנ ןמז המכ" לאש שיאו ,ביבא-לתב "עיקרא" ידרשמב לצליצ ןופלטה
.הדיקפה הרמא ,"עגר קר"
.קתינו שיאה הנע ,"הבר הדות"


תא ,ןודנולל סט ינא :רמאו הפועתה תרבח לש הלבקה ןכודב ויתוודזמ תא חינה עסונה
."םדרטסמאל הרוחשה הדווזמה תאו אמורל חולשל שקבא הלוחכה הדווזמה
."הזכ תוריש םיקפסמ אל ונא" ,הדיקפה רמא ,"ינודא ,תרעטצמ ינא"
"?תמדוקה יתסיטב הז תא םתישע ךיא זא" ,עסונה רמא "?אל"


?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םיסייט המכ
.יטמוטואה סייטה לש תפסונ המישמ וז :ךירצ אל ללכ

יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבםירומ :םדוקה קלחל
םיריית יכירדמ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting