תויטמתמ תודיח


םייקנע םירפסמ
תוירוגתיפ תויצאירו
ללכהמ אצוי שי ללכ לכל
?סוטנפויד יח םינש המכ
תמא ירבודו םינרקש
תויטנפויד תודיח
י'צנוביפ דע טרבליהמ
םיפיוזמ תועבטמ
רפסמב תועט ,החילס
ונחנא דימת םיינושאר
היעבה לש םייעבטה היתולובגמ תאצל
וירבחו ךבדלוג
המרפ לע תויצאירו
גרבסגינק לש םירשגה
  אנ רדס ,אנ ץבש
תודיחל תורוקמ
תוקזח תוקזח

.ןלוכמ הלודגה הדיחה ,ילוא ,אוה ,טושפהו רצקה וחוסינב ,המרפ לש ןורחאה טפשמה
טפשמה לש הירוטסיהבו הקיטמתמב תורושקה ,רתוי תולק תודיח תועיפומ הז קרפב
.המרפ לש ןורחאה

הדיח לכ רחאל .ידמל תושק םג שיו תולק תודיח שי ,תונוש ישוק תוגרדב ןה תודיחה
יטנגלא ךלש ןורתפה םא .ירשפאה דיחיה ןורתפה וניא ןבומכש ,ןורתפ עיפומ (טעמכ)
.e-mail יל יחלש/חלש ,רתוי

.סרפ לבקל תנמ-לע אלש ,תודיחה תבהאמ קר תודיחה רתאב םירקבמ םתאש יל עודי
תויהל הצור דחא לכו ,תודיח ירתופל םיסרפ קלחל םלועה גהנמש ןוויכ ,תאז םע
םיהובג םיסרפ תוחיטבמש תודחא תורתתסמ תודיחה ןיבש םכל הלגא ,רנוילימ
.רלוד ןוילימ והבוגש סרפ ללוכ ,ןהירתופל

© יש דודל תורומש תויוכזה לכ 1998


יש דוד לש תיבה דומעל
המרפ לש ןורחאה טפשמה - םיניינעה ןכותל
םיאקיטמתמו הקיטמתמ לע תוחידב

Free Web Hosting