יש דוד לש תיבה דומעל                                   Fermat's Last Theorem - English version

המרפ לש ןורחאה טפשמה

יש דוד

היעבה תורצוויה
םייטרפ םירקמל תוחכוה - ךרדה תליחת
תויללכ תוחכוהב םינושאר םידעצ
הנומתל סנכנ בשחמה
?החכוה ללכב שי םאה
רתוי תולודג תויעב שי
תונולשכ םג שי
הרומיש-המאינט תרעשה
!החכוה שי
?וניפיצ הל החכוהה וז םאה
תורוקמ
תויטמתמ תודיח

© יש דודל תורומש תויוכזה לכ 1996
© יש ידד :הז רתאב תורוטקירק


יש דוד לש תיבה דומעל

Free Web Hosting