?וניפיצ הל החכוהה וז םאה :םדוקה ףיעסל הרזח
תויטמתמ תודיח :אבה ףיעסל ךשמה
םיניינעה ןכותל הרזח

תורוקמ

רמאמ ,סואג ,רליוא ,המרפ ,סוטנפויד ,-ה תרות םירפסמ :תירבעה הידפולקיצנאה
.היגולופוט ,לדג ,דניקדד ,רמוק
רמאמ Encyclopaedia Britannica: Numbers Theory, Diophantine Equations, Diophantus, Fermat, Euler, Kummer, Gauss, Mordell, Weil.

רפס L. J. Mordell: Three Lectures on Fermat's Last Theorem, 1921.

רפס E. T. Bell: Men of Mathematics.

רפס E. T. Bell: The Last Problem, 1961.

רפס C. B. Boyer: A History of Mathematics, 1968.

רפס W. W. Rouse Ball: Mathematical Recreations and Essays, 1987.

רפס M. S. Mahoney: The Mathematical Career of Pierre de Fermat, 1973.

רפס Harold M. Edwards: Fermat's Last Theorem - A Genetic Introduction to Algebraic Number Theory, 1977.

רפס Paulo Ribenboim: 13 Lectures on Fermat's Last Theorem, 1979.

רפס Andre Weil: Number Theory - An approach through history, 1983.

רפס Simon Singh: Fermat's Enigma: The Quest to Solve the World's Greatest Mathematical Problem, 1997.

רפסב קרפ Ian Stewart: The Problems of Mathematics, 1987.

רפסב קרפ Keith Devlin: Mathematics: The New Golden Age, 1988.

רמאמ L. E. Dickson, Fermat's Last Theorem and the Origin and Nature of the Theory of Algebraic Numbers, Annals of Math., 1917, 161-187

רמאמ Fermat's Method of Infinite Descent, American Mathematical Monthly, 1918, p. 333.

רמאמ Alonzo Church, An unsolvable problem of elementary number theory, American J. of Mathematics, 1936.

רמאמ H.S. Vandiver, Fermat's Last Theorem: Its History and the Nature of the Known Results Concerning it, American Mathematical Monthly, 1946.

רמאמ Andre Weil, Two Lectures on Number Theory, Past and Present, L'Enseignement Mathematique, 1974.

רמאמ Harold M. Edwards, The background of Kummer's proof of Fermat's last theorem for regular primes, Arch. for History of Exact Sciences, 1975, 219-236.

רמאמ Harold M. Edwards, Fermat's Last Theorem, Scientific American, October 1978.

רמאמ Alfred van der Poorten, A Proof that Euler Missed..., Mathematical Intelligencer, 1979.

רמאמ Nelson Stephens, The prize puzzle in mathematics, New Scientist, 10/5/84.

רמאמ Gina Kolata, Progress on Fermat's Famous Math Problem, Science, 27/3/87.

רמאמ The last laugh, The Economist, 19/3/88.

רמאמ Ian Stewart, Fermat's last theorem laid to rest at last?, New Scientist, 24/3/88.

רמאמ Paul Hoffman, Fermat Still has the Last Lough, Discover, January 1989.

רמאמ Goro Shimura, Yutaka Taniyama and His Time - Very Personal Recollections, Bull. London Math. Soc., 1989.

רמאמ B. Mazur, Number Theory as Gadfly, American Mathetical Monthly, 8-9/91.

רמאמ Peter Swinnerton-Dyer, The end of the last theorem?, Nature, 1/7/93.

רמאמ Barry Cipra, Fermat's Last Theorem Finally Yields, Science, 2/7/93.

רמאמ Ian Stewart, Thousand-page proof vindicates Fermat, New Scientist, 3/7/93.

רמאמ But not least, The Economist, 3/7/93.

רמאמ Arthur Jaffe and Frank Quinn, "Theoretical Mathematics": Toward a Cultural Synthesis of Mathematics and Theoretical Physics, Bulletin of the AMS, July 1993.

רמאמ John Horgan, Culture Clash, Scientific American, August 1993.

רמאמ John Horgan, Fermat's MacGuffin, Scientific American, September 1993.

רמאמ .19/9/93 ,בירעמ ,הנש 350 רובעכ ןתינ ןורתפה ,רימש הליצ

רמאמ Allyn Jackson, Fermat Fest Draws a Crowd, Notices of the AMS, October 1993.

רמאמ John Horgan, The death of Proof?, Scientific American, October 1993.

רמאמ Ian Stewart, Fermat's Last Time-Trip, Scientific American, November 1993.

רמאמ Barry Cipra, Fermat Proof Hits a Stumbling Block, Science, 24/12/93.

רמאמ .31/12/93 ,ץראה ,דגזע םשבי

רמאמ - רגתא ,סלייו ורדנא י"ע (ילוא) ףוס ףוס הרתפנ המרפ תייעב ,יול והילא
.1994 סרמ ,הקיטמתמ תונוילג

רמאמ David A. Cox, Introduction to Fermat's Last Theorem, American Mathematical Monthly, 1/94.

רמאמ John Horgan, Fermat's Theorem Fights Back, Scientific American, 3/94.

רמאמ Fernando Q. Gouvea, "A Marvelous Proof", American Mathematical Monthly, March 1994.

רמאמ Allyn Jackson, Update on Proof of Fermat's Last Theorem, Notices of the AMS, 3/94.

רמאמ K. Rubin and A. Silverberg, A Report on Wiles' Cambridge Lectures, Bulletin of the AMS, July 1994.

רמאמ S. MacLane, Will Fermat Last?, Mathematical Intelligencer, 1994.

רמאמ L. Milligan and K. Yarnall, The World's Most Famous Math Problem by Marilyn vos Savant, Mathematical Intelligencer, 1994.

רמאמ .13/11/94 ,ץראה ,האיגש תפקוע החכוה ,דגזע םשבי

רמאמ .1995 לירפא-ץרמ ,ואלילג ,תלחוימה החכוהה - המרפ לש לודגה טפשמה ,גרבנזור לאכימ

רמאמ Edward B. Burger and Frank Morgan, Fermat's Last Theorem, The Four Color Conjecture, and Bill Clinton for April Fools' Day, American Mathematical Monthly, March 1997.

רמאמ Simon Singh and Kenneth A. Ribet, Fermat's Last Stand, Scientific American, November 1997.

טנרטניא רתא John O'Connor and Edmund F. Robertson, MacTutor History of Mathematics archive: Fermat's Last Theorem

טנרטניא רתא Alex Lopez-Ortiz, Frequently Asked Questions in Mathematics: Fermat's Last Theorem

טנרטניא רתא Charles Daney, The Mathematics of Fermat's Last Theorem

טנרטניא רתא Simon Singh and John Lynch, Horizon - Fermat's Last Theorem

טנרטניא רתא NOVA Online | The Proof

טנרטניא רתא Karl Rubin, The solving of Fermat's Last Theorem, May 22, 1997.

טנרטניא רתא Kwan Choi, Timeline of Fermat's Last Theorem

טנרטניא רתא Gerd Faltings, The Proof of Fermat's Last Theorem by R. Taylor and A. Wiles, Notices of the AMS, July 1995.
טנרטניא רתא Klaus Barner, Paul Wolfskehl and the Wolfskehl Prize, Notices of the AMS, November 1997.
טנרטניא רתא Serge Lang, Some History of the Shimura-Taniyama Conjecture, Notices of the AMS, November 1995.
טנרטניא רתא The Mathematical Problems of David Hilbert.

טנרטניא רתא Ivars Peterson, Curving Beyond Fermat, MathTrek, November 22, 1999.

טנרטניא רתא Eric Weisstein, Fermat's Last Theorem, MathWorld.

טנרטניא רתא Eric Weisstein, Taniyama-Shimura Conjecture, MathWorld.

טנרטניא רתא Fermat's Last Theorem: The Musical, MAA Online.

טנרטניא רתא The Greatest Math Mistake of the Century, The Glossary of Mathematical Mistakes.

טנרטניא רתא Online ECC Tutorial, Certicom.


© יש דודל תורומש תויוכזה לכ 1996


?וניפיצ הל החכוהה וז םאה :םדוקה ףיעסל הרזח
תויטמתמ תודיח :אבה ףיעסל ךשמה
םיניינעה ןכותל הרזח


Free Web Hosting