תויללכ תוחכוהב םינושאר םידעצ :םדוקה ףיעסל הרזח
?החכוה ללכב שי םאה :אבה ףיעסל ךשמה
םיניינעה ןכותל הרזח

הנומתל סנכנ בשחמה

חילצה אל ךא ,תיפוסניא הצובק איה םיירלוגרה םיינושארה תצובקש ךירעה רמוק
תצובק אקוודש עודי יכ םא ,וז הלאשל הבושת האצמנ אל התע דע) תאז חיכוהל
םא הקידבב ךורכה בושיחה .(תיפוסניא הצובק איה םיירלוגר םניאש םיינושארה
תקידבב .רתוי לודג קדבנה רפסמהש לככ ךראתמו ךלוה ירלוגר ינושאר אוה רפסמ
תוללכתשהש ךכיפל ןבומ .תורפס 250 ינב םירפסמ םיברועמ ,לשמל ,223 הקזחה
םיינושארהמ קלח יבגל) םיפסונ םיאנת תאיצמ םע דחי ,םיינורטקלאה בושיחה יעצמא
אצמנ ןהיבגל תוקזחה לש ןרפסמ תא הגרדהב לידגהל הרשפיא ,(םיירלוגר םניאש
דע תוקזחה לכל ןוכנ טפשמה אצמנ 1937 תנשב :תודחא ךרד ינבא .ןוכנכ המרפ טפשמ
החכוה 1992 תנשבו ,125,000-ל 1976 תנשב ,4,001-ל ףרה הבגוה 1955 תנשב ,617
!ןוילמ העברא דע הקזח לכל טפשמה תונוכנ


תועיפומה תוטעמה םישנהמ איה (Germain) ןמר'ז יפוס הייתפרצה תיאקיטמתמה
הדרח רבדה ררוע ,הקיטמתמב ןיינעתהל הירוענב הלחה רשאכ .הקיטמתמה תודלותב
תרותמ םיאשונב סואגל היבתכמ לע .ךכמ האינהל ,החלצה אלב ,ולעפש ,הירוה בלב
סחיל הכזי אל השאמ בתכמש הששחש םושמ ,"ןאלב-הל רמ" םשב המתח םירפסמה
םימלענה דחא בייח ,המרפ תאוושמל ןורתפ שי םאש ,1823 תנשב ,החיכוה ןמר'ז .יניצר
ינפב הגצוה וז הדובע .האממ הנטק הקזחה דוע לכ ,הקזחה לש הלופכ תויהל
עיפוהל םישנמ הענמ הימדקאהש םושמ ,רדנ'זל ידי-לע םיעדמל תיתפרצה הימדקאה
.הינפב

הנטק הקזחה דוע לכ םג הנוכנ ןמר'ז יפוס העיגה הילא האצותהש חכוה 1982 תנשב
םא ,םדוקה ףיעסב רבוד םהבש םייבושיחה םיגשיההמו ךכמ האצותכ .דראילימ 6-מ
ןוילמ העבראמ לודג רפסמ לש בושיח הב ךורכ ירה ,המרפ טפשמל תידגנ אמגוד שי
ךכ ,ולוכ םוקיב םיקיקלחה רפסמ םג דמגתמ הז רפסמ תמועל .ןוילמ העברא תקזחב
.וזכ תידגנ אמגוד אוצמל לק אלש

םיבושיחב רזע ילכל וימי תישארב רבכ ותוא הכפה בשחמה לש הלודגה בושיחה תמצוע
דועו דוע בושיח וא רתויו רתוי םילודג םיינושאר םירפסמ בושיח ןוגכ ,םייטמתמ
הלא םיבושיח .(ורטוקל לגעמה ףקיה ןיב סחיה) יטנדנצסנרטה רפסמה לש תורפס
תרבגה תוכזב אל וגשוה תואצותה רשאכ טעמל ,יטמתמ זוירוקו ינורטקלא גשיה םה
.תומדקתמ בושיח תוטיש תריצי תוכזב אלא בשחמה לש ותמצוע

,תינרדומה הקיטמתמב תרחא תמסרופמ היעב לש הנורתפב השענ בשחמב הנוש שומיש
רבודמ ןאכ םג ,המרפ לש ןורחאה טפשמל המודב ."םיעבצה תעברא תיעב" איה אולה
יד ,1852 תנשב הנושארל התלעוהש ,וז הרעשה יפ לע .החיכוהל השקש הטושפ הרעשהב
ובש ןפואב ,אהתש לככ תכבוסמ אהת ,תינידמ הפמ לכ עובצל ידכ םיעבצ העבראב
הרשפאתה וז הרעשה תחכוה .םינוש םיעבצ ויהי ףתושמ לובג וק ןהלש תונידמ יתשל
וארה ,יוניליא תטיסרבינואמ לפא תנקו ןקאה גנאגפלוו ,םיאקיטמתמ ינשש רחאל
לש ,דואמ לודג יכ םא ,יפוס רפסמל תולוקש תוירשפאה תופמה לכש 1976 תנשב
תופממ תחא לכש תוארהל ידכ תועש 1,200 ךשמב בשחמב ושמתשה ןכמ רחאלו ,תופמ
.םיעבצ העבראמ רתוי אלב העיבצל תנתינ הלא

רפסממ יחרכהה רבעמה השענ אל ,המרפ לש ןורחאה טפשמה תחכוהל בשחמב שומישב
םירקמה תקידב ,ךכ םושמ .והשלכ יפוס רפסמל תוירשפא תוקזח לש יפוסניא
עיגמ םרפסמ רשאכ םג ,הלא םירקמ ירהש ,יד הב ןיא ,ויהיש לככ םיבר ,םייטרפה
הרקמה קסוע ןהבש תויורשפאה ףוסניא תמועל םיב הפיט אלא םניא ,ןוילמ העבראל
הזכ זמרל .יללכה טפשמה תונוכנל זמר םושמ הלא תוחכוהב שי רתויה לכל .יללכה
םירקמל תונוכנ ואצמנש תורעשהל תודחא תואמגוד שיש םושמ ,תונקפסב סחייתהל שי
.תונוכנ ןניאש הארה ןתקידב ךשמה ךא ,םיבר םייטרפ

וניא םימלענה רפסמ הבש) המרפ טפשמ לש תבחרומ היצאירו ןיינעב רליוא לש הרעשה
םייתאמכ ,1966 תנשב בשחמ תרזעב הכרפוה ,(האוושמבש הקזחל הווש אלא ,השולש
לש בשחמ תועצמאב הקידבבש תלעותה תא המיגדמ וז הכרפה .התלעוהש רחאל הנש
לש החכוהל םלועל איבת אל וזכ הקידב .םירקמ לש יפוסניא רפסמב תקסועה הרעשה
חיכוהל ידכ תמייקתמ הרעשהה ןיא ובש דחא הרקמ תאיצמב יד םלוא ,הרעשהה תונוכנ
עיגנ ,הזכ יטרפ הרקמ שי םאש אוה תווקל ונל רתונש לכ .הנוכנ הניא הרעשההש
.ונתושרל דמועה בשחמה ןמז תרגסמב וילא

הכ דע ונעגה ןאל :םייניב םוכיס
הנשחיכומהקזח
1640המרפ4
1753רליוא3
1825רדנ'זלו הלכיריד5
1839המאל7
1847רמוק36 דע
1857רמוק100 דע
1937רבידנו617 דע
1976ףאטסגו125,000 דע
1992םירחאו רלהיב4,000,000 דע

© יש דודל תורומש תויוכזה לכ 1996תויללכ תוחכוהב םינושאר םידעצ :םדוקה ףיעסל הרזח
?החכוה ללכב שי םאה :אבה ףיעסל ךשמה
םיניינעה ןכותל הרזח

Free Web Hosting