הרומיש-המאינט תרעשה :םדוקה ףיעסל הרזח
?וניפיצ הל החכוהה וז םאה :אבה ףיעסל ךשמה
םיניינעה ןכותל הרזח

!החכוה שי

תרעשה ןיבו המרפ לש ןורחאה טפשמה ןיב הרצונש הקיזה תודוא לע העידיה
יטירב יאקיטמתמ ,(Wiles) סלייו ורדנא לש וינזואל םג העיגה הרומיש-המאינט
תטיסרבינואל רבע ,1980 תנשב ,וידומיל םויס םעו ,'גדירבמק תטיסרבינואב דמלש
:סלייו רפיס וז העידי וילא העיגה ובש עגרה לע .תירבה תוצראבש ןוטסנירפ
,םינש עבש ךשמבו ,עגר ותואמ לחה ,ןכאו ."הנתשה ייח ךלהמש עגר ותואב יתעדי"
.הרומיש-המאינט תרעשהל החכוה תאיצמל ונמז לכ תא סלייו שידקה

,םיעבראה ןב ,סלייו ןתנ 'גדירבמק תטיסרבינואב 1993 ינוי שדוחב ךרענש סנכב
תוגצהו תוירלודומ תוינבת ,םייטפילא םימוקע" התרתוכש תואצרה שולש לש הרדס
תרעשה לש החכוה תומדב ,ועבוכמ ןפש סלייו ףלש הלא תואצרה ףוסב ."האולג
יפכ ,תעבונ וז החכוהמ .הצחמל םיביצי םייטפילא םימוקע יבגל הרומיש-המאינט
היתונורקע קרש ,החכוהה .המרפ לש ןורחאה טפשמה לש ותונוכנ ,טביר חיכוהש
רפסה ילושש אלפ אל ןכלו ,םידומע םייתאמ ינפ-לע תערתשמ ,תואצרהה תרדסב וגצוה
ותחכוה תריציל סלייו שידקהש םינשה עבש .ותחכוה תביתכל המרפל וקיפסה אל
האלפנ החכוה יל שי" ,תיתחתה תבכרה תורהנממ תחאב האצמנש תבותכה םגש תודמלמ
.וז החכוהל ץוחנה ןמזה תא ףקשלמ הקוחר ,"העיגמ רבכ תבכרה לבא ,המרפ טפשמל

?הל הצוחמו תיטמתמה הליהקב ,תושגרתהל םורגל תיטמתמ החכוה הלוכי המכ דע
הנש םירשע רואל אציש ,"חורב תעגל ,םימב תעגל" ורפסב ,זוע סומע תאז ראתל ביטיה
:ותחכוה תא סלייו גיצהש ינפל
םואתפ םק ,ינופצ ץוביקב בשויה וינעו רגוסמ ןאצ-העור ,ץנארמופ עשילא"    
ירונימ רמאמ היה אל ללכו ללכ הזה רמאמהו .ץרענ יזעול לאנרו'זב רמאמ םסריפו    
םיירותסמה םיסכודרפה ןמ דחא בשייל ודיב הלע ,ברעה-ינותע תורתוכ יפ-לע :עונצ    
.יטמיתמה ףוסניאה גשומ לש    

לכב תוחורה תרעס לע רפסל ועדי ברעה-ינותע וליפא ,שיערמ ןינע היה הז    
םיסכודרפה לא םחצמ תא םימכח ורביש תורוד לע תורוד :םיקוחרה עדמה-יזכרמ    
הששימ רשאכ ודערנ ,ישונאה לכשה תולבגמב השיחלב ודוה ,יטמיתמה ףוסניאה לש    
המינ םמצעל וצמיא ,םוקיה תומוהת רופכ תא השחו תעדה לובג הצק תא םתבשחמ    
תחא הנטק העיספ ףא .ןאכ דע :דימת וקספו ,םייחצנה תודוסה תימוד ינפב הענכה לש    
לא טטומתהל ילב הזה ןורחאה וקה תא תוצחל ןיא .תלבוס תעדה ןיא האלהו ןאכמ    
הצק הז .תעדה ףוריט לא וא הזטסכאה לא ,הקיטסימה לא ,ךוחיגה לא ,הריתסה    
.הימודה ףס ןאכו הנובתה לובג    

,ץוחבמ שיא ,בבוח שיא ,טושפ שיא םואתפ ,עוזעזה-םלה היה רידא המ ,וישכעו    
ןוילגה טעה דבלמ ודיב היה אל םואמ ,חדינ םוקמב םירתסמב ודבל הגהו חדק    
- אוצמל חילצה הזה שיאהו ,תודידבהו    
.תממהמ החסונ -    
.טושפ ןורתפ -    
.ףוקש ןורתפ -    
".המישנ רצוע -    

ןותיעה קר אל .תינייפוא תויהלמ הקוחר סלייו לש ותחכוה התכז הלש םינפה תלבק
ךכ לע חוויד ,עדמה תושדחל שידקמ אוהש ברה םוקמב עודיה ,The New York Times
,ברעממ חרזמ קוחרכ םהמ הקוחר הקיטמתמהש ,לארשיב םינותיעה םג אלא ,ויארוקל
וליפאו ,רכמ-ברל ךפהש רפס ,BBC-ה לש היזיבלט תינכות ואב ןכמ רחאל .ךכ ושע
.יוודורב-ףואב גצוהש Fermat's Last Tango םשב רמזחמ

סלייו לש ותחכוה התכז ,המרפ טפשמל תויוגש תוחכוה םע רמה ןויסנה ףא לע
אל עבנ ןומאה .תטרופמה החכוהה תא וארקש םדוק דוע ,םיאקיטמתמה לש םנומאל
םילכ לש בחר ןווגמב שומיש השוע ותחכוהש ךכמ םג אלא ,סלייו לש ןיטינומהמ קר
.לבת יבחר לכב םיבר םיאקיטמתמ ידי-לע תונורחאה םינשב וחתופש ,תונויערו
הקיטמתמב רשאמ תינוכית חרזמה הקיטילופב רתוי םילבוקמ ןומא ינוב םידעצ
םינשה 350-ב :ותנעטל ןתינש םשה םצעב בר ןומאל הכז המרפ םג םלוא ,תילמרופ
תיעב" וא "המרפ תרעשה" התונכל היה יוארה ןמ ,המרפ לש ותנעט תחכוהל דע ופלחש
.תורחא תוחכומ אל תונעט ונוכש יפכ ,"המרפ


תע-בתכב םוסרפל החכוהה לש התנכה ךילהתב ?זרפומ היה סלייווב ןתינש ןומאה םאה
וז ןיא ,החכוהה לש הלדוגב תובשחתה אלב םג .תודחא תויועט ונקותו ולגתה יטמתמ
החכוהה לש הנושארה התגצה רחאל הנש יצחכ ,1993 רבמצד תליחתב .הגירח העפות
ונוחטב תא עיבהו ,התמלשהל ץוחנה עטק רסח החכוהבש ררבתה יכ סלייו עידוה
רזח ,וז היעבל ןורתפ אצמנש ילבמ ןמזה ףלחש לככ .וז היעב םג רותפל ותלוכיב
אשונב לייו הרדנא לש וירבד םיטלוב .החכוהל הקוקזה הרעשהכ ודמעמל המרפ טפשמ
םדא םא .טסרבאה לע סופיטכ הומכ המרפ טפשמ לש ותחכוה ,תמיוסמ הדימב" :הז
תא שבכ אל אוה ,הגספהמ םירטמ האמ שת וחוכ ךא ,טסרבאה תגספל ליפעהל הצור
עבשב :סלייו לש ותדובע יאנתב לחש יונישה תא םג םיפקשמ הלא םירבד ."טסרבאה
עגרמ ךא ,תטלחומ תוידוסב תאז השע אוה ,החכוהה לע דבע ןהבש תונושארה םינשה
.החכוהב התלגתנש היעבה םע ותודדומתה רחא םלוכ ובקע ,החכוהה תא םסריפש

ודימלתו סלייו ועידוה ,החכוהב היעבה התלגתנש רחאל הנשכ ,1994 רבמבונ שדוחב
,יתייעבה קרפה לש הפלחה תועצמאב ,החכוהה תא םילשהל וחילצהש רולייט דר'ציר
הקיטקטה .רתוי הטושפ ךרדב הרטמ התואל עיגמה קרפב ,החכוהב רתויב השקה היהש
םינש וז ךרדב תכלל הסינ אוה :סלייוול השדח התיה אל רולייטו סלייו וכלה הבש
.רבד לש ופוסב תיתייעבכ התלגתנש ךרדה תבוטל התוא שטנ ךא ,ןכל םדוק תודחא
םירמאמ ינשב ומסרופ ,המרפ לש ןורחאה טפשמל החכוה תווהמה ,םתדובע תואצות
ינש ןיבמ ךוראה לע .Annals of Mathematics תעה בתכ לש 1995 יאמ שדוח ןוילגב
.רולייטו סלייו םימותח רצקה לעו ,סלייו ורדנא םותח םירמאמה

:סלייו תאז ראית BBC-ל ןויארב ?המיהדמ הכ החכוהל עיגהש יאקיטמתמ שיגרמ דציכ
רדחל סנכנ התא .ךושח תיבל הסינככ ראתל ןתינ הקיטמתמב קוסיעב ינויסנ תא"  
,םיטיהרב תושגנתה ידכ ךות דעומ התא .ןיטולחל ךושח ,ךושח אוהו ןושארה  
,גתמה תא אצומ התא םישדוח השש רחאל ףוסבל .טיהר לכ אצמנ ןכיה דמול הגרדהבו  
."תייה ןכיה קוידב תוארל לוכי התאו ראומ לכה עתפלו ,רואה תא קילדמ  

© יש דודל תורומש תויוכזה לכ 1996הרומיש-המאינט תרעשה :םדוקה ףיעסל הרזח
?וניפיצ הל החכוהה וז םאה :אבה ףיעסל ךשמה
םיניינעה ןכותל הרזח

Free Web Hosting