רתוי תולודג תויעב שי :םדוקה ףיעסל הרזח
הרומיש-המאינט תרעשה :אבה ףיעסל ךשמה
םיניינעה ןכותל הרזח

תונולשכ םג שי

טפשמ תא רתוי דוע םוחתלו ,סגניטלאפ לש ותחכוה הררועש הווקתה תא שממל ןויסנ
1988 תנשב השענ ,טפשמה לש ותחכוה תמלשהל דואמ דע ונתוא ברקמה ןפואב ,המרפ
הנש ןישראפ םסריפש החכוהל ךשמהב .ויקוט תטיסרבינואמ הקואימ י'ציאוי ידי-לע
סגניטלאפ ךלה הבש וזל המוד הקינכט תועצמאב ,החכוה הקואימ גיצה ,ןכל םדוק
:רמולכ ,יפוס אוה ןורתפ המרפ תאוושמל שי ןהבש תוקזחה רפסמ םגש ,ותחכוהב
לזמתנ םא .ןוכנ המרפ טפשמ ונממ הלודג תינושאר הקזח לכל סחיבש ,n רפסמ םייק
המייתסה ,ןוכנ אצמנו המרפ טפשמ קדבנ רבכ ויבגלש רפסמהמ ןטק הז רפסמו ונלזמ
.טפשמה לש ותחכוה

תועובש ךות ןכאו ,תונקפסב הלקתנ יכ םא ,בר םוסרפל התכז הקואימ לש ותחכוה
ויתורוקב תורידנ ןניא הז גוסמ תולקת .ןוקיתל ןתינ וניאש םגפ הב הלגתנ םירופס
(דבלב הגוחמו לגרסב) תונבל ןתינ אל יכ חיכוהש ,ןמדניל דננידרפ .המרפ טפשמ לש
וחוכ הסינ ,הנש םייפלא תב היעבל ףוס םש הזבו ,ןותנ לוגיעל וחטשב הוושה עוביר
,המרפ טפשמל םידומע רשע-העבש תב החכוה םסריפ 1901 תנשב .המרפ טפשמ םע םג
םסריפ רשאכ ךא ,תנקותמ החכוה אוצמל חרט םינש עבש ךשמב .היוגש האצמנ וז ךא
ךומס תועט הב האצמנ ,םידומע השולשו םישיש ינפ-לע הערתשהש ,וז ותחכוה תא
םיאקיטמתמ םג :הקיטמתמב םישקתמה לכל םימוחנת ןכ םא שי המרפ טפשמב .התליחתל
.םימעפל םיעוט םילוגד


המרפ טפשמ לש ותונוכנל ,רליוא לש ותחכוהב .הלוטיבל איבמ החכוהב םגפ לכ אל
האמכ .רליואל תורז ויה אלש תוטישב ןקות הז םגפ םלוא ,םגפ אצמנ ,n=3 רובע
,םיירלוגר םניאש םיינושארב תוקסועה ויתוחכוה תא רמוק ןתנש רחאל הנש םיששו
.רסחה תא םילשהל חילצה המ ןמז רובעכו ,תומלש ןניא תוחכוההש רבידנאו הליג
אוה ןוחצנה טרופסבש םשכ .ךרע תרסח חרכהב איה תלשוכ החכוה לכ אל ,וזמ הרתי
.ונניינעב םג ךכ ,ומצע ינפב גשיה איה תורחתב תופתתשהה םימעפל לבא ,רקיעה
ןו'ג יאקיטמתמה ראתמ ,"המרפ לש ןורחאה טפשמה תא חיכוהל אל ךיא" ומשש רמאמב
איה יתטישש שח ינא" .טפשמה תא חיכוהל ,לשוכה ךא ,ירוקמה ונויסנ תא ירילק-קמ
.רמאמה חתפב ןייצמ אוה ,"הנולשכ ףא לע רכינ ןיינע תלעב

© יש דודל תורומש תויוכזה לכ 1996רתוי תולודג תויעב שי :םדוקה ףיעסל הרזח
הרומיש-המאינט תרעשה :אבה ףיעסל ךשמה
םיניינעה ןכותל הרזח

Free Web Hosting