!החכוה שי :םדוקה ףיעסל הרזח
תורוקמ :אבה ףיעסל ךשמה
םיניינעה ןכותל הרזח

?וניפיצ הל החכוהה וז םאה

דעו חסונש םוימ ופלחש םינשב תלטובמ אל ךרד תרבכ רבע המרפ לש ןורחאה טפשמה
השרד התגשהש החכוהל ,ולש יאנפה תועשב בבוח ידיב חסונש טפשממ .חכוהש םויל
הכורא החכוהל ,וניבהל דואמ לקש רצק טפשממ .םינש ךשמב תטלחומ תורכמתה
לע המוד ךילהת רבע וז הפוקתב .הקמועל תדרל םילגוסמ הלוגס ידיחי קרש תבכרומו
החכוהה רשאכ קר אל .הריבסה תובכרומה לובגמ גרח אל םא קפסו ,הקיטמתמה לכ
טע לש םייסלקה םילכב תישענ החכוהה רשאכ םג ,בשחמ תועש תואמ לע תססובמ
?םידומע תואמ לע תערתשמה החכוה קודבל לגוסמ ימ ,ריינו

אצמתש הווקת סלייו עיבה ,החכוהה תאיצמ לע עידוהש רחאל המ ןמז הכרענש החישב
ץופישב קסע הבש הנשה ךלהמב רבכ וז הווקת םישגה סלייו .ותחכוה תא טשפל ךרד
קזחל ןתינ הז ךילהת .ירוקמה הכרואמ עברב החכוהה תא רצקל וחילצהב ,ותחכוה
רהה תגספ שוביכ :םירה סופיטל יטמתמה רקחמה תא לישמהש ,לדרומ לש וירבדב
הלק המישמ ןה הגספ התואל תופסונ תולפעהו ,תינעבותו השק המישמ אוה הנושארל
דרא'ציר םהבו ,םיאקיטמתמ העברא רשאכ ,1999 תנשב השבכנ תפסונ הגספ .רתוי
דחאל תבשחנה ,וז החכוה .התומלשב הרומיש-המאינט תרעשהל החכוה ומסריפ ,רולייט
.סלייו לש ותחכוה לע תססבתמ ,םירשעה האמה לש הקיטמתמב םיטלובה םיגשיהה

ןכא םאה :המרפ לש ותדיח הרתפנ אל ןיידע ,המרפ לש ןורחאה טפשמה תחכוה םע
ותחכוה .וזכ החכוה ול שיש בשח רשאכ העטש וא ,טפשמל האלפנ החכוה המרפל התיה
לש ותושרל ודמע אל יכ קפס ןיאש ,םיינרדומ םייטמתמ םילכ לע תססבתמ סלייו לש
התיה ולש םיילושה תרעהש ךכ לע דמע ומצע המרפש םיזמרמ םינוש םינמיס .המרפ
קפסה רסוה ירהש ,תאש רתיבו - שפחל םילוכי ןיידע םלוע תליהת ישפחמ ךא ,היוגש
האמה לש הקיטמתמהמ תגרוח הניאש החכוה - המרפ טפשמל החכוה ללכ ןיא אמש
תנשב עיגה הז גוסמ גשיהל .(ותוריעצב וז ךרדב תכלל הסינ סלייו) הרשע-עבשה
הרותפ יתלב היעב רותפל חילצה רשאכ ,תפרצבש ןאק תטיסרבינואמ ירפא ה'זור 1978
םייטמתמ תונויערב קרו ךא ושמתשהב ,רליוא ידי-לע הרשע-הנומשה האמב החסונש
תרות" ורפסב תעבומ איהש יפכ ,לייו לש ותדמע .רליוא לש ותפוקתב םיעודי ויהש
םע וז ךרדב דדומתהל תובהלתהה תא טעמ ןנצל היושע ,"תירוטסיה השיגב םירפסמה
הנבה-יאמ עבונ טפשמהש ךכב קפס רתוויהל לוכי ישוקב" :המרפ לש ןורחאה טפשמה
תוטוידהה ברקב המרפ לש ןיטינומה ,לרוגה לש רזומ תוויעב ,יכ םא ,המרפ דצמ
."ןאכמ אקווד עבונ

?לכ יניעמ הקמח הכ דעש ,הטושפ החכוה שי המרפ לש ןורחאה טפשמלש ןכתיי םאה
דמלמ ,ונרופיס ירוביגמ טעמ אל םיפתתשמ ובש ,אבה זוירוקה ךא ,אלש דואמ ריבס
לכש םירפסמ גוז םה "םייתודידי םירפסמ" .דוסי לכ תללושמ הניא וזכ תורשפאש
םירפסמה תא ריכה סרוגתיפ .רחאה רפסמה לש םיקלחמה םוכסל הווש םהמ דחא
םדא ינב ןיב תודידיל למס םהב הארו ,284-ו 220 ,רתויב םינטקה םייתודידיה
;284 םמוכסו ,110 ,55 ,44 ,22 ,20 ,11 ,10 ,5 ,4 ,2 ,1 םה 220 לש םיקלחמה)
תילמסה תובישחה ףרח .(220 םמוכסו ,142 ,71 ,4 ,2 ,1 םה 284 לש םיקלחמה
תנשב קר ,םייתודידיה םירפסמל ,םהירחא םיבר תורודו ,וידימלתו סרוגתיפ וסחייש
המ ןמז הליג טרקדו ,18,416-ו 17,296 :הלאכ םירפסמ לש ינש גוז המרפ הליג 1636
רליוא םסריפ הרשע-הנומשה האמב .9,437,056-ו 9,363,584 ,ישילש גוז ןכמ רחאל
ואצמנ הלאמ תוגוז ינש) םייתודידי םירפסמ לש תוגוז העבראו םישיש לש המישר
רשאכ המרגנ הבר העתפה .1830 תנשב ףסונ גוז אוצמל חילצה רדנ'זלו ,(םייוגש
,1,210-ו 1,184 ,לכ יניעמ קמחש גוז ,ינינאגאפ ולוקינ ,יקלטיא רענ אצמ 1867 תנשב
.םייתודידיה םירפסמה תמישרב ולדוגב ינשה גוזה אוהש

הלד איה רמולכ ,הקיטמתמה לש "םירוהט" רתויה םיפנעהמ איה םירפסמה תרות
טפשמה תחכוהל ץמאמב ,ןכ םא ,םעטה המ .םוימויה ייחל תוישומיש תואצותב
ןוסאופ ינד-ןואמיס רמאש םירבדב אוצמל ןתינ ךכל הבושתה תא ?המרפ לש ןורחאה
תוקוחר ,םירפסמה לש םהיתונוכתב תורושקה תולאשל" :רדנ'זל לש ותיוולה תעב
הדימב תושק ןה :דחוימב קזח יכ םא ,דיחי הכישמ חוכ שי ,ישעמ שומיש לכמ
."ללכהמ תאצוי

© יש דודל תורומש תויוכזה לכ 1996!החכוה שי :םדוקה ףיעסל הרזח
תורוקמ :אבה ףיעסל ךשמה
םיניינעה ןכותל הרזח

Free Web Hosting