האבה הדיחל ךשמה
תודיחה תמישרל

?סוטנפויד יח םינש המכ

?סוטנפויד יח םינש המכ

העיפוהש תבותכהמ דומלל ןתינ טעמ .סוטנפויד לש וייח תורוק לע ונל עודי הברה אל
:"תינוויה היגולותנאה" תועצמאב ונילא העיגהו ורבק לע
,דליכ הליב וייחמ תישיש   
.רענכ רבע וייחמ 1/12 דוע   
,השא אשנ וייחמ תיעיבש דוע רובעכ   
.ןב ול דלונ ויאושינ רחאל םינש שמחו   
.ויבא ייח לכ תיצחמל הוושה ליגל עיגה רשאכ ןבה תומל איבה רזכאה לרוגה   
.סוטנפויד תמ ןבה תומ רחאל םינש עברא   

?סוטנפויד יח םינש המכ

ורבק לעש תבותכה תא םגרתנו ,סוטנפויד לש וייח ךשמ תא L-ב ןמסנ
:המיאתמה האוושמל

L = L/6 + L/12 + L/7 + 5 + L/2 + 4
.L = 84 ןאכמו


תיתחפשמ םיליג תיעב דוע

ינבו ,תעכ ינב לש וליגמ השימח יפ רגובמ היהא ,תעכ יבא לש וליגל עיגא רשאכ
.הנש האמ אוה יבא לשו ילש םיליגה םוכס .תעכ יליגמ םינש הנומשב רגובמ היהי
?ינב המכ ןב

.תומיאתמה תואוושמל הדיחה בתכ תא םגרתל איה תירקיעה היעבה ,ןאכ םג
.ינב ליג - S ,יבא ליג - F ,יליג - M :ןמסנ
,"תעכ ינב לש וליגמ השימח יפ רגובמ היהא ,תעכ יבא לש וליגל עיגא רשאכ"
F = 5S :ינב ליגמ השימח יפ לודג יבא ליג רמולכ   
,"תעכ יליגמ םינש הנומשב רגובמ היהי ינב ... ,תעכ יבא לש וליגל עיגא רשאכ"
S + (F - M) = M + 8 :רמולכ   
F + M = 100 :רמולכ ,"הנש האמ אוה יבא לשו ילש םיליגה םוכס"

.13 ןב ינב :ןנורתפו ,םימלענ השולשב תואוושמ שולש ונלביק?אבסה המכ ןב

םהיתוביסממ תחאב .םוי ותואב םתדלוה םוי תא םיגגוח ודכנו אבס
יליגש תופיצרב תישישה הנשה וז" :ודכנל אבסה רמא תופתושמה
."ךליג לש המלש הלופכ אוה
.ןנוחמה דכנה לאש "?ןווכתמ התא המל"
קלחתמ תדלוהה םויב יליג ,ונלש םינורחאה תדלוהה ימי תשש לכב"
."תדלוהה םויב ךליגב תיראש אלל
?אבסה המכ ןב


אוה םישרדנה םיאנתה תא םייקל יושעש דכנה לש רתויב ךומנה םיליגה ףצר
,תעכ אבסה ליג תא אוצמל הסננ ,6 ןב תעכ אוה דכנהש החנהב .6 דע 1 םיליגה
תקידב .אבסה עבקש ןייפאמה תא םייקמו 6 לש הלופכ אוהש ליג שפחנ רמולכ
רמולכ ,םיאנתה לכ םימייקתמ ןכא ובש ,66 ליגל ונתוא האיבמ 6 לש תולופכ
.66 ןב אבסה?םידליה המכ ינב

:וניניב הלהנתהש החישה וזו ,רעונמ ידידי תא יתשגפ בוחרב יתלייטש תעב
."36 איה םהיליג תלפכמו ,םידלי השולש יל שי"
."םהמ דחא לכ לש וליג המ תעדל לוכי יניא ןאכמ"
."םידמוע ונא ודילש תיבה רפסמל הווש םהיליג םוכס .ןבומכ"
."דחא ןותנ יל רסח ןיידע"
."רוכבה ינב לש ותדלוה םוי אוה םויה"
?םידליה המכ ינב


יליג תלפכמ ,ןושארה ןותנה .הדיחה ןורתפ תארקל ונתוא םדקמ החישב ןותנ לכ
:האבה הלבטל םאתהב ,םהיליגל תויורשפא הנומש ןתונ ,םידליה

םוכס
םיליגה
םידליה ליג
ג דליב דליא דלי
381136 1 
2112182
1613123
141494
132295
131666
112367
103348

תא תמצמצמ םידליה ליג תא תעדל תרשפאמ הניא םיליגה םוכס תעידיש הדבועה
םיליג םוכס ותוא ןהיתשלש ,הלבטב 6-ו 5 תויורשפא ,דבלב םייתשל תויורשפאה
.(דיחי ןורתפ ביתכמ םיליגה םוכס ,תרחא תורשפא לכב)

,דבלב 5 תורשפא תא הריתומ ותדלוה םוי תא םויה גגוח רוכבה ןבה קרש הדבועה
.םתדלוה םוי תא וידחי םיגגוח םינושארה םידליה ינש 6 תורשפאב ירהש


© יש דודל תורומש תויוכזה לכ 1998האבה הדיחל ךשמה
תודיחה תמישרל

Free Web Hosting