הנכות יקדוב :םדוקה קלחל
םיאקיזיפ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל

Professional Jokes

םיאקיטמתמ

?"ינושאר אוה 1-מ לודג יגוז-יא רפסמ לכ" :הנעטה תא םינוש םישנא וחיכוי דציכ
.היצקודניאב חיכונ ןאכמו ,ינושאר 5 ,ינושאר 3
... ,ינושאר 11 ,יוסינ תועט 9 ,ינושאר 7 ,ינושאר 5 ,ינושאר 3
... ,ינושאר 9 ,ינושאר 7 ,ינושאר 5 ,ינושאר 3
...,ינושאר 7 ,ינושאר 7 ,ינושאר 7 ,ינושאר 5 ,ינושאר 3
... ,ונתלוכי לככ ךתארקל ךלנ 9 ,ינושאר 7 ,ינושאר 5 ,ינושאר 3
...,האבה הסריגב ינושאר היהי 9 ,ינושאר 7 ,ינושאר 5 ,ינושאר 3
... ,תואצות ולבקתנ םרט 9 ,ינושאר 7 ,ינושאר 5 ,ינושאר 3
... ,ינושאר 11 ,ינושאר 7 ,ינושאר 5 ,ינושאר 3
... ,אבה עובשב בוש הסנ 9 ,ינושאר 7 ,ינושאר 5 ,ינושאר 3
... ,ינושאר וניאש חיכוהל תויאר קיפסמ ןיא 9 ,ינושאר 7 ,ינושאר 5 ,ינושאר 3
... ,הז תא םג ךל רדסנ רלוד 5000 תרומת 9 ,ינושאר 7 ,ינושאר 5 ,ינושאר 3
... ,תאז קיחדהל הסנמ ךא ינושאר 9 ,ינושאר 7 ,ינושאר 5 ,ינושאר 3
:יאקיטמתמ
:יאקיזיפ
:סדנהמ
:תנכתמ
:תוריכמ גיצנ
:הנכות קוושמ
:גולויב
:יאמוסרפ
:יאנספא
:ןיד ךרוע
:יטסלפ חתנמ
:גולוכיספ


.םיעדוי םניאש הלאכו ,רופסל םיעדויש הלאכ :םיאקיטמתמ לש םיגוס השולש שי
:םלועב םישנא לש תוצובק יתש שי
,םישנא לש תוצובק יתשל םלועה תא קלחל רשפאש םינימאמש הלאכ
.ךכב םינימאמ םניאש הלאכו

:םלועב םישנא לש תוצובק יתש שי
,םישנא לש תוצובק יתשמ תחאל םגווסל רשפאש הלאכ
.םגווסל רשפא יאש הלאכו


שיבכה תא הצח םתעיסנ תעב .הידבשב רקחמ עסמל ואצי יאקיטמתמו סדנהמ ,גולויב
.תורוחש םישבכ לש רדע
."תורוחש םישבכה לכ הידבשב" :ונמויב גולויבה בתכ
."תורוחש ןלוכ ויה עיתפמב .םישבכ 42 ובו רדע שיבכה תא הצח ונכרדב" :בתכ סדנהמה
."רוחש היה ונילא הנפומה ןדיצ .םישבכ רדע שיבכה תא הצח ונכרדב" :בתכ יאקיטמתמה


,תורבז לש רדע ושגפ םכרדב .הקירפאב יראפסל ואצי תנכתמו ,יאקיטסיטטס ,גולויב
.גלשכ הנבל תחא הרבז וזכרמבו
."םימסרופמ היהנ ונלוכ .תונבל תורבז שיש וניליג !רדהנ" :גולויבה רמא
הרבז שיש הז םיעדוי ונחנאש המ לכ .תילגתל תובישח ןיא" :יאקיטסיטטסה רמא
."תחא הנבל
."יטרפ הרקמ דוע !אל ,יוא" :תנכתמה רמא

.חורה יעדממ תיטנדוטסל הקיטמתמל טנדוטסה רמא ,"תועגשמ םיילגר יתש ךל שי"
.תיטנדוטסה הלאש ,"?עדוי התא ךיא"
."יתרפס" ,טנדוטסה הנע ,"?ךיא ,תרמוא תאז המ"


?יתוא רשאמ רתוי הקיטמתמה תא בהוא התא םאה -
.רתוי בהוא ינא ךתואש רורב .יתריקי ,םואתפ המ -
!תאז חיכות זא -
... םיבהאנה םימצעה לכ תצובק R אהת .תוארל לק -זרב ,קיר םוקמוק ובו רדחב אצמנ התא" :ההז הלאש הגצוה יאקיזיפלו יאקיטמתמל
."?השעת המ .הת ןיכהל ךילעו םייריכו םימ
םימהמו ,םייריכה לע םימה תא חיתרא ,םוקמוקל םימ גוזמא" :יאקיזיפה הנע
.המוד התיה יאקיטמתמה תבושת ."הת ןיכא םיחתורה

םייריכו םימ זרב ,םימ אלמ םוקמוק שי רדחב" :תפסונ הלאש ולאשנ ןכמ רחאל
."?השעת המ .הת ןיכהל ךילעו
םיחתורה םימהמו ,םימה תא חיתרא ,םייריכה לע םוקמוקה תא םישא" :יאקיזיפה הנע
ונרזח ךכבו ,םוקמוקהמ םימה תא ךופשא" :הנע יאקיטמתמה וליאו ,"הת ןיכא
."ונרתפ רבכ התואש ,תמדוקה היעבל

הליחת .לוממש תיבב םיפוצו הפק תיבב םיבשוי יאקיטמתמו גולויב ,יאקיזיפ
.םישנא השולש ונממ ואצי ךכ-רחאו ,םישנא ינש תיבל וסנכנ
.יאקיזיפה רמא ,"הדידמב תועט ונל שי"
.גולויבה ריבסה ,"םינפב תוברתהל וקיפסה םה"
.יאקיטמתמה עבק ,"קיר תויהל רוזחי תיבה ,דחא שיא תיבל סנכי וישכע םא"


שח הניש ידכ ךות .יעדמ סוניכ תרגסמב ןולמב םיהוש יאקיטמתמו יאקיזיפ ,סדנהמ
ץרו ,םימב ותוא אלימ ,בורקה הפשאה חפ תא ספת אוה .ןשע לש חירב סדנהמה
בשיח אוה .ןשע לש חירב שח יאקיזיפה םג .שאה תא הביכש דע תודחא םימעפ ותא
יאקיטמתמה םג .שאה תא הביכ הרצק הציחלבו ,ףטמה תא קיזחהל שי תיוז הזיאב
שי וזה היעבל ,אהא" רמאו ףטמה תא האר ,שאה תא האר אוה .ןשע לש חירב שח
.ןושיל ךישמהו ,"ןורתפ


יאקיזיפה הסנמ העיסנה ךלהמב .תבכרב דחי םיעסונ סדנהמו יאקיטמתמ ,יאקיזיפ
.םידמימ 26-ב תירוקש םירתימה תרותמ תבכרומ העפות סדנהמלו יאקיטמתמל ריבסהל
"?והשמ תנבה" :לאושו יאקיטמתמל סדנהמה הנופ יצחו םייתעש ירחא
."לכה יתנבה" .יאקיטמתמה הנוע ,"ןבומכ"
לוכי ,םידמימ השולשב םילהנתמ ולש םייחהש ,םדא ךיא" ,סדנהמה לאוש ,"יל דיגת"
"?םידמימ 26 סופתל ללכב
."n=26 ביצמו ידמימ-n בחרמ לע בשוח ינא" .יאקיטמתמה הנוע ,"טושפ הז ,הא"


,םילוח תיבב זפשוא אוה .תרזגנה רוטרפוא אוהש ןימאהו ,ותעדמ אצי יאקיטמתמ
הלוח עיגה דחא םוי ."!ךתוא רוזגא ינא" האירקב םילוחה לכ תא דיחפהל גהנ םשו
הלוחה ."ךתוא רוזגא ינא" האירקב וילע לפנתה יאקיטמתמהו ,םילוחה תיבל שדח
םאו ,ךתוא רוזגא ינא" רמאו ויתוחוכ לכ תא ףסא יאקיטמתמה .שידא רתונ שדחה
שדחה הלוחה ."תישילשו היינש םעפ םג ךתוא רוזגא ינא - ךתוא דיחפמ אל הז
,יתוא דיחפמ אל הז ,ךשפנ תוואכ יתוא רוזגל לוכי התא" :רמאו ןיטולחל עוגר רתונ
."x תקזחב e ינא

,תדחוימה םתפשל םימגרתמ םה םהל רמוא התאש המ לכ :םיתפרצ ומכ םה םיאקיטמתמ
.ירמגל הנוש תועמשמ הזל שי הבו

התג ןופ גנאגפלוו ןהוי


? ירוטקו בחרמל סיסב תויהל םילוכי םניא ןמה ינב תרשע עודמ
.םייולת-יתלב םניא םה יכ

תאז חיכוהל ךיא

תא הליכמ וז החכוהש ןעוטו ,n=2 הרקמב קסוע רבחמה :המגוד תועצמאב החכוה
.תיללכה החכוהה לש תונויערה תיברמ      
."ילאיווירט" :הדחפהב החכוה
.ןוירנימסבו התיכב בטיה תלעופ :תוצרמנ םידי תועונתב החכוה
.תיב-ףלא תוכרעמ עברא תוחפלב שומיש הכירצמ :םילברוסמ םינמיסב החכוה
תועש שמח וא ,תע-בתכ לש םלש ןוילג ינפ-לע תערתשמה החכוה :השתהב החכוה
.הקספה אלל האצרה      
,"םירסחה םיטרפה תא תולקב םילשהל לכוי ארוקה" :תוטמשהב החכוה
."המוד ןפואב םילפוטמ םירתונה םירקמה 253"                   
הארנכ וזש רמא אוהו תילעמב פראק תא יתשגפ" :תמסרופמ תוכמס תועצמאב החכוה
."NP-Complete תיעב      
םסרופש רמאמ לש תידיימ האצות לע תנעשנ החכוהה :םימולע תורוקמ יפ-לע החכוה
.1883 ,תונשלבל תינבולסה הדוגאה לש תעה בתכב      
.חיכוהל ונילעש טפשמהמ תועבונ תובושח תואצות הברה :תובישחב החכוה
,םיאקיטמתמה ילודג לש ,םיכשוממו םיבר תונויסנ :תורבטצמ תויאר יפ-לע החכוה
.ולשכנ - וז הנעט ךירפהל      
תרסח וא תעדה לע תלבקתמ יתלב איה וז הנעט לש הלילשה :תיגולומסוק החכוה
.לאה לש ומויק תחכוהל תירלופופ הקינכט .תועמשמ      
תוחפ לע תערתשמו ,דומילה רמוח םע תורכיה לכ הכירצמ הניא :תיטנגלא החכוה
.תורוש רשעמ      
."ןוכנ הז ,יל ונימאת" :תיתוכמס החכוה
.הז הרקמב דואמ םיליעומ םיננע ייומד םירויצ :תיביטיאוטניא החכוה

Dana Angluin, Sigact News, Winter-Spring 1983, Volume 15 #1

םינווכתמ םה המלו ,םירמוא הקיטמתמל םירוספורפה המ

.החכוהה לש םיבלשה לכ תא טרפל יל קשחתמ אל :רורב
.ןוכנה סרוקב אל םתא ,הז תא םכל חיכוהל ךירצ ינא םא :ילאיווירט
.תאז חיכוהל ידכ תועש עבראמ רתוי אל ךירצ :תוארל לק
.החכוהה לש םמעשמה קלחה הז :םכמצעב וקדבת
.סרוקה אשונב עדי לכ תשרוד הניא :תיטנגלא החכוה
.רהמ רתוי הברה רבדאו בותכא ןכל ,םייתסהל דמוע רועישה :רוציקב
.ילש הרומל יתנמאה ינא םג ,יל ונימאת :החכוהה לע גלדנ
.דחא דחא םתוא קודבנ ,םייטרפ םירקמ םישולש וז החכוהב שי :חוכב לעפנ
.הניחבל רמוחב ללכנ הז טפשמה םג ,ןכ :םכל ריאשמ ינא החכוהה ךשמה תא


םימדקתמל הקיטמתמ

.ןוימד זוחא 50-ו תוחכוה זוחא 50 ,תואחסונ זוחא 50 איה הקיטמתמ

.הבע קיפסמ אוה םא ,דחא רשי וק רבוע תודוקנ שולש ךרד

.םהמ דחא ףפוכת םא אלא ,םישגפנ םניא םיליבקמ םיוק

.ןבומכ ,יעוביר שרוש ?ומוקמל עובירה תא קתרמ המ... םא יאקיטמתמ הארנכ התא

. האוושמה הארמל םעפנ התא
.ישומיש דואמ ילכ ןה תוילאיצנרפיד תואוושמש ענכושמ התא
. לש תונושארה תורפסה םישימח תא הפ-לעב עדוי התא
.םיינושאר םירפסמ ינש לש םוכס אוה ךלש תוהזה רפסמ
.סרוגתיפ טפשמ תחכוהל םיכרד רשע עדוי התא
.המרפ לש ןורחאה טפשמה תא חיכוהל תיסינ
חרכומ התא ,"הלוחכה וא המודאה תינוכמה תא חקא" תוינוכמ רחוסל רמוא התא רשאכ
."דחי ןהיתש תא אל ךא" ףיסוהל   


?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םיאקיטמתמ המכ
התואש היעבל רבוע ךכבו ,םיתנכתמ העבראל המישמה תא ריבעמ אוה :דחא
.תרחא החידבב ונרתפ רבכ   
איהש חיכוהל ול לק לבא ,הרונ ףילחהל לוכי וניא יאקיטמתמ :ךירצ אל ללכ
.הפלחהל תנתינ   
.ליגרת רותב ,ומצעב וז היעב רותפי ארוקה :ךירצ אל ללכ

?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ הירטמואגל םיחמומ המכ
.דבלב הגוחמו לגרסב תאז עצבל רשפא יא :ךירצ אל ללכ

?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ תירמונ הזילנאל םיחמומ המכ
.(תויצרטיא שש רחאל) 3.9967

יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבהנכות יקדוב :םדוקה קלחל
םיאקיזיפ :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל."המרפ לש ןורחאה טפשמה" תא ילש רתאב וצימחת לא

Free Web Hosting