האבה הדיחל ךשמה
תודיחה תמישרל

ללכהמ אצוי שי ללכ לכל

?הז טפשמב שי תויועט המכ

היינשהו ביתכ תאיגש תחאה :תויועט יתש שי "תויועט שולש שי אז טפשמב" טפשמב
?"תויועת שולש שי אז טפשמב" טפשמב שי תויועט המכ .תויועטה תריפסב תועט

וב שי ןכלו ,ביתכ תואיגש יתש קר שי "תויועת שולש שי אז טפשמב" טפשמב
,טפשמב תישילשה תועטה איה וז תועט ךא .תויועטה תריפסב תועט םג הרואכל
שי רמולכ ,תויועט יתש קר טפשמב שי ןכלו ,תויועטה תריפסב תועט ןיא רמולכ
.ץק ןיא דע האלה ךכו ,תויועטה תריפסב תועט

לש 1929 תנשמ רויצ ,"םייומידה תדיגב" :ומצעב קסועה טפשמ לש רשקה ותואבו
."תרטקמ הניא וז" תבותכה היתחתמו תרטקמ העיפומ ובש ,טירגמ הנר יגלבה רייצהללכהמ אצוי שי ללכ לכל

?ללכהמ אצוי שי ול םג םאה ,הזה ללכהו .ללכהמ אצוי שי ללכ לכל ,עודיכ
?ומצע לש ללכה ןמ אצויה אוה הזה ללכהש ןכתייה ,ןכ םאו

םיסקודרפהו תויעבה ללשל תפסונ המגוד אוה "ללכה ןמ אצוי שי ללכ לכל" טפשמה
:המגוד דוע הנה .ומצעב קסוע טפשמ רשאכ םירצונה

ךייש הצובק הזיאל - "םילמ רשעמ תוחפב וראתל רשפא יאש רתויב ןטקה רפסמה"
םראתל רשפאש םירפסמה תצובקל :םילמ רשעמ תוחפ ובש ,הז טפשמב ראותמה רפסמה
רשפא יאש םירפסמה תצובק רמולכ ,התוא המילשמה הצובקל וא םילמ רשעמ תוחפב
.הריתסל הליבומ וז הלאשל ןתנתש הבושת לכ ?םילמ רשעמ תוחפב םראתל

קסוע םהמ דחא לכש ,םיטפשמ ינש תועצמאב םג המוד סקודרפל עיגהל רשפא
?תמא רמוא וא רקשמ סטרקוס םאה ,אבה רצקה חיש-ודב .והנשמב
.רקש אוה רמאי סטרקוסש אבה טפשמה :ןוטלפא
.קדוצ ןוטלפא :סטרקוסוזכ הנוכמ ןיא,טפשמ לכל סחיב ,עובקל לכותש הנוכמ תונבל לכות םאה
,היינבה תכאלמב ךילע לקהל ידכ ?ןוכנ אל וא ןוכנ אוה םאה
תא זבזבל אלש ידכו ,הנוכמה לש קיודמ םישרת ןאכ ףרוצמ
.וזכ הנוכמ תונבל רשפא יאש רמואו זרדזא קירל ךנמז
.ותא דדומתהל חילצת אל הנוכמהש טפשמ אצמ

תויצאירו יתש הנה ,וזכ םיאלפ תנוכמ לישכהל ידכ ומצעב קסועה טפשמ ומכ ןיא
:ןורתפל
."ןוכנ אוה הז טפשמש עבקת אל וז הנוכמ"
."ןוכנ וניא הז טפשמש עבקת וז הנוכמ"
?הלא םיטפשמל הנוכמה ביגת ךיא"אלו ןכ" יאה לא עסמה

אצוי - תמא רמאי םא .ואוב תרטמ לע ריהצהל שרדנ "אלו ןכ" יאל עיגמה ריית
הצורו יאל עלקנש ריית ריהצי המ .הילתב גרוהל אצוי - רקשי םאו ,היריב גרוהל
?םולשב ונממ תאצל

גרוהל אצוי - תמא ותרהצה םא ."יתוא ולתי ןאכש םושמ יאל יתאב" :ריהצי רייתה
ותרהצה ןכלו ,הילתב גרוהל אצוי - רקש ותרהצה םא ךא .רקש ותרהצה ןכלו ,היריב
תולובכ םהידי הז הרקמב ןכלו ,םוקמה יקוח תא םייקל םידיפקמ יאה ישנא .תמא
.וכרדל רייתה תא וחלשי םהו


?רקש וא תמא

.ןמצע לע יל ורפיסש םישנ עברא יתשגפ
."תמא תורבוד ונתיאמ םייתש קר" :הרמא לחר
."תמא תרבוד ונתיאמ תחא קר" :הרמא האל
."תמא תרבוד האל" :הרמא ההלב
."תורקשמ ונלוכ" :הרמא הפליז
?תמא ורמא ןהמ המכ

.תרקשמ הפליזש ןבומו תרקשמ ההלב םג ןכלו תרקשמ האל זא ,תמא תרבוד לחר םא
.תרקשמ לחר ןכלו ,לחר לש התרהצהל הריתסב תדמוע וז האצות   

,תמא תורבוד יתש תוחפל שי ןכלו ,תמא תרבוד ההלב םג זא ,תמא תרבוד האל םא
.תרקשמ האל ןכלו ,האל לש התרהצהל הריתסב   

ןכלו ,האל לש התרהצה הרתסנ בושו תמא תרבוד האל םג זא ,תמא תרבוד ההלב םא
.תרקשמ האצמנ ההלב םג   

,תיבויח הבושתה םא ?תרקשמ תיעיברה םג םאה .תורקשמ תונושארה םישנה שולש
הפליזש הנקסמל עיגנ ,ךכ םא .הריתס הרצונ רמולכ ,תמא תרבוד הפליזש ןאכמ עבונ   
סקודרפ השעמל והז .הריתס ונלביק בושו ,תמא התרהצהש רבדה שוריפ ךא ,תרקשמ   
.הלק האווסהב ,ןרקשה   


דחא ןצילו םיפוסוליפ השולש

.העדותה תוהמ ךשוממ חוכיו ולהינו לקד ץע לצב אשדה לע ובשי םיפוסוליפ השולש
לכ ינפ תא עבצ ,ןציל םוקמב רבע .םיירהצה תנשל ומדרנ חכוותהלמ ופייע רשאכ
םיפוסוליפה ."םיסופסיפ" לש החיתפה תוא תא םר לוקב עימשהו ,קוריב םהמ דחא
עגר רובעכ .קוחצב וצרפ ויער ינפ תא שיא ואר רשאכו ,םתנשמ תחא תבב וררועתה
לפנ ,ויער קר אלו ,אוה םגש ןיבה םיפוסוליפהמ דחא לכש םושמ ,קוחצה קספ
?םיפוסוליפה לש םתעדותל וז הנבה העיגה דציכ .ןצילה ילולעתל ןברוק

האור ינא יכ קחוצ ינא" :א ףוסוליפ לש ויתובשחמב ןייענ תרתסנ המלצמ תועצמאב
ב היה ,תויקנ ויה ינפ םא ךא .קוריב תועובצ גב םיפוסוליפה לש םהינפ תא
.קחוצ היה אל ב ןכלו ,תוקורי ב לש וינפש םושמ קר קחוצ ג ותימעש ןיבמ
הזו ,תוקורי ינפש םושמ קחוצ ג יכ בשוח אוהש ךכ לע הדיעמ קחוצ ב-ש הדבועה
."יתוא קיחצמ אל ללכ

.םלוכ ינפמ קוחצה קחמנ ןכלו ,ג תאו ב תא החנה הבשחמ וק ותוא


!ףסכה תא

סחוימ אוה ךא ,ורקיק ימורה יאנידמה יבתכב הנושארל רכזומ הז קיתע סקודרפ
.המודקה ןווי לש םיפוסוליפל

תאו ,ןמוזמב ןתינ דומילה רכשמ יצח .םיטפשמ ודמליש סרוגתורפ תא רכש סולתוא
םויס םע .הכזיו עיפוי ובש ןושארה טפשמה רחאל םלשל סולתוא בייחתה ינשה יצחה
.דומילה רכש תרתי תא םליש אל ןכלו ,ןיד-תכירעב קוסעלמ סולתוא ענמנ וידומיל

לש וקומינ היה הזו .ןידל סולתוא תא עובתל טילחה ,ףסכה תא הצרש ,סרוגתורפ
:טפשמה-תיבב סרוגתורפ
,הז טפשמב הכזי סולתוא םא .דומילה רכש תרתי תא םלשי סולתואש עבות ינא  
בייח אוה ,טפשמב דיספי סולתוא םאו ,וניניבש םכסהה יפ-לע יל םלשל בייח אוה  
סולתוא בייח ,דיספי םא ןיבו הכזי םא ןיב ,ןכל .טפשמה-תיב תקיספכ יל םלשל  
.דומילה רכש לש ינשה יצחה תא יל םלשל  

:המוד קומינב העיבתה תא החדו ומצע לע ןגה ,בוט דימלת היהש ,סולתוא
,דומילה רכש םכסהבש יאנתה םייקתנ םרטש ירה ,הז טפשמב הכזי סרוגתורפ םא  
ינא ירה ,טפשמב דיספי סרוגתורפ םא .ינשה יצחה תא םלשלמ רוטפ ינא ןכלו  
,דיספא םא ןיבו הכזא םא ןיב ,ןכל .טפשמה תיב תקיספל םאתהב םלשלמ רוטפ  
.דומילה רכש תרתי תא םלשלמ רוטפ ינא  

© יש דודל תורומש תויוכזה לכ 1998האבה הדיחל ךשמה
תודיחה תמישרל

Free Web Hosting