האבה הדיחל ךשמה
תודיחה תמישרל

תמא ירבודו םינרקש

תמא ירבודו םינרקש

ינבו ,תמא ירבוד םה דחא טבש ינב :םיטבש ינש םירג טקשה סוניקואב חדינ יאב
הנה .הזה יאה יבשותב תוקסוע הקיגולב תודיח הברה .דימת םירקשמ רחאה טבשה
:ןהבש תמסרופמה

לצפתמ ליבשה הבש הדוקנל עיגמו ,ולש ןולמה תיבל ליבומה ליבשב ךלוה ריית
תחא הלאש הנפמ ןכלו ,ךישמהל םיליבשה ינשמ הזיאב עדוי וניא רייתה .םיינשל
המ .וכרדב ךישמהל םיליבשה ינשמ הזיאב עדוי הבושתה יפלו םוקמה ינבמ דחאל
?רייתה לש ותלאש התיה

וילא טבשב תולת ילב "?רחאה טבשה ןב תכלל יל רמאי ליבש הזיאב" :רייתה לש ותלאש
.רחאה ליבשב ךישמי רייתהש ןבומו ,ןוכנ אלה ליבשה לע עיבצי אוה ,לאשנה ךייתשמ

:הנוכנה הבושתה תלבקל תורישי האיבמש הלאש
"?ךתבושת היהת המ ,תכלל ילע ליבש הזיאב ךתוא לאשא םא"


תמא ירבודו םינרקש דוע

לאשו א לא הנפ אוה .ג-ו ,ב ,א ,םיימוקמ השולש שגפו וכרדב ךישמה רייתה
ןכלו ,רייתל הרורב התיה אל איה ךא ,הבושת למלמ א "?ךייתשמ התא טבש הזיאל"
ברעתה ג ."ןרקש אוהש רמא א" :הנע ב "?א לש ותבושת התיה המ" :ב תא לאש
?ג ךייתשמ טבש הזיאל ."רקשמ אוה - ב-ל ןימאת לא" :רייתל רמאו

ןרקש אוה םא םגו תמא רבוד א םא יכ ,רקש איה "ןרקש אוהש רמא א" :ב לש ותבושת
.תמא רבוד ג-ו ןרקש ב ןכל .תמא רבוד אוהש רמאי


?יאכז וא םשא

תודיח לש םידחא םירפס רביח ,יאקירמא ףוסוליפו יאקיטמתמ ,ןאילומס דנומייר
רשפא ןהבש ,תודיח 271 שי "What Is the Name of This Book?" ורפסב .הקיגולב
תועבונה תודיח וליפאו ןרקשה סקודרפ לש תויצאירו ,תמא ירבודו םינרקשב שוגפל
:המגודל הדיח הנה .לדג לש תומלשה רסוח טפשממ
ןידה תיב .ןידל אבוהו ,דוש עציבש דשחב רצענ תמאה ירבודו םינרקשה יאמ בשות
דוש עציבש שיאה" :רמאו עגר בשח םשאנה .ותנגהל דחא טפשמ קר רמול םשאנל ריתמ
?הז טפשמ תובקעב ןתנייש ןידה קספ והמ ."ןרקש אוה הז

.ןרקש אוה דדושהש וירבד תמא ירהש ,יאכז אוה - תמא רבוד םשאנה םא
רמולכ ,הנוכנ הניא ןרקש דדושהש ותעיבק ירהש ,יאכז אוה - ןרקש םשאנה םא
.דדושה וניא םשאנה ןכלו תמא רבוד דדושה
.יאכז םשאנה הרקמ לכב ךכיפל


רוכישו ןרקש ,תמא רבוד

םימעפל :תויארקא תושענ ויתובושת ,רכתשמ תמאה ירבודו םינרקשה יא לש בשות רשאכ
.תמא רבוד םימעפלו רקשמ אוה
.רוכיש דחאו תמא רבוד דחא ,ןרקש םהמ דחאש עדויו ,םיימוקמ השולש שגופ ריית
רבוד ימ ,ןרקש ימ עדוי םהמ דחא לכ רמולכ ,והער תא שיא בטיה םיריכמ םיימוקמה
?דבלב תולאש שולש םהילא הנפיש רחאל ,רייתה םג תאז עדי ךיא .רוכיש ימו תמא

שש ןיבמ הנוכנה תא תוהזל רייתה לע .ג-ו ,ב ,א תויתואב םיימוקמה תשולש תא ןמסנ
:האבה הלבטבש תויורשפאה

גבא
רוכישןרקשתמא רבוד1
ןרקשרוכישתמא רבוד2
רוכישתמא רבודןרקש3
תמא רבודרוכישןרקש4
ןרקשתמא רבודרוכיש5
תמא רבודןרקשרוכיש6

?"ג רשאמ רתוי תמאה תא רמול הטונ ב םאה" :א תא לאוש רייתה
.רוכיש וניא ג-ש עדוי רייתה ןכלו ,תוירשפא ןניא הלבטבש 3-ו 1 תורוש ,"ןכ" איה ותבושת םא
.רוכיש וניא ב-ש עדוי רייתה ןכלו ,תוירשפא ןניא הלבטבש 4-ו 2 תורוש ,"אל" איה ותבושת םא
"?רוכיש התא םאה" ותוא לאשיו רוכיש וניאש ימוקמה לא רייתה הנפי תעכ
ןרקש שיאה םאה רייתה עדי לבקיש הבושתה יפל ןכלו ,"אל" איה וז הלאשל הנוכנה הבושתה
.תמא רבוד וא
"?רוכיש א םאה" ותוא לאשיו רוכיש וניאש ימוקמה לא רייתה הנפי בוש
.א לש וביט תא רייתה עדי (הינשה הבושתב עבקנש) לאשנה לש וביט יפלו וז הבושת יפל


?תמאה תרתתסמ הפיא

:םיאבה םיטפשמה םיתורח ינומלאה ןרקשל ןורכזה חול לע
.ןוכנ ונניא הז חולב דחא טפשמ קוידב .1
.םינוכנ םניא הז חולב םיטפשמ ינש קוידב .2
.םינוכנ םניא הז חולב םיטפשמ השולש קוידב .3
.םינוכנ םניא הז חולב םיטפשמ העברא קוידב .4
.םינוכנ םניא הז חולב םיטפשמ השימח קוידב .5
?ללכב םא ,םינוכנ חולב םיטפשמ וליא

.ןוכנ םהמ דחא קר וא ,םינוכנ םניא םלוכש ןכתיי ןכלו ,הז תא הז םירתוס םיטפשמה
.הריתס וזו ,ןוכנ אוה ישימחה טפשמה ירה ,םינוכנ םניא םיטפשמה לכ םא
םירחאה םיטפשמה תעברא ויפלש ,יעיברה טפשמה הז ירה ,ןוכנ דחא טפשמ קר םא
.ןוכנה טפשמה אוה יעיברה טפשמה רמולכ ,הריתס ןיא הז בצמב .םינוכנ םניא


© יש דודל תורומש תויוכזה לכ 1998



האבה הדיחל ךשמה
תודיחה תמישרל

Free Web Hosting