םילהנמ :םדוקה קלחל
חוטיב ינכוס :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעל
Professional Jokes

לוהינל םיצעוי

שרדנ םהל ףסונבו ,םילבוקמ םירושיכ ושרדנ לוהינל ץעוי תרשמל םישורד תעדומב
הללכנ עודמ" :ל"כנמה תא לאש רבד לש ופוסב רחבנש דמעומה .םדיג היהי ץעויהש
הנע ,"לוהינל םיצעוי הברה יל ויה רבכ" ."?העדומב 'םדיג' הגירחה השירדה
." 'on the other hand' יוטיבה תא הצע לכב עומשל יל סאמנו" ,ל"כנמה


וחקל ןכלו ,םינכשה תחונמל עירפהו הלילה לכ לליש ימאיס לותח היה דחא שיאל
רצחל לותחה אצי חותינה רחאל םג ,אלפה הברמל .ותוא סריסש רנירטוול ותוא
וישכע" :לותחה הנע "?רצחב תושעל וישכע ךל שי המ" :ותוא ולאש .לליל ךישמהו
."ץעוי לש ןקת לע ינא


.רתוי קיתע ימ לש ועוצקמ הלאשב וקסע ינוגרא ץעויו תילכירדא ,אפור
."חותינ ירה הזו ,םדא לש ועלצמ הארבנ הוח" :אפורה רמא
."לכירדא ךירצ והובו והותמ ןדע ןג תריציל" :תילכירדאה הרמא
"?והובו והותה תא רצי םכתעדל ימו" :ינוגראה ץעויה רמא


םימישרמ םיחנומ ללוחמ
,ךמסמ לכב לותשל ןתינש םיחנומ רציימ םימישרמה םיחנומה ללוחמ
היהי אל שיאל .ינרדומה לוהינה יזרב ןמאית לב הטילש ןיגפתש הרוצב
.ךכב תודוהל ץמוא היהי אל םג שיאל לבא ,רבודמ המב גשומ לש ץמש.יתלשממ דרשמב תוליעיה תא קודבל תנמ-לע רכשנ לוהינל ץעוי
.םידיקפה דחא תא לאש "?השוע התא המ"
.דיקפה הנע ,"רבד םוש"
.רחא דיקפ לאש "?השוע התא המו"
.דיקפה הנע ,"רבד םוש"
."םידיקפתב תוליפכל הרורב המגוד ונינפל" ,ץעויה םשר ,"יתבשחש ומכ"

דבוע םע ,"ונתוא םתקחצה" ,סקול ןביטסו רונ-לג קחצי יפ-לע

.ןהינומהב תומל ולחהו וז תא וז ועצפש ,תולוגנרתה ןיב הטטק הצרפ לודג לולב
.היעבה תא רותפל דציכ לאשו ,ץעויל הנפ להובמה ןלולה

רמא ,"תבורעת וליק לכל הקבא תיקש ,תולכוא ןהש תבורעתל היפא תקבא ףסוה"
.ץעויה

"?תושעל המ .תומל תוכישממ תולוגנרתה" :רמאו ץעויה לא ןלולה רזח עובש רובעכ
."םימ רטיל לכל ץימ ףכ ,ןהלש היתשה ימל לטפ ץימ ףסוה"

םאה .תומל תוכישממ תולוגנרתה" :רמאו ץעויה לא ןלולה רזח בושו ,עובש דוע ףלח
"?יליבשב הצע דוע ךל שי
."תולוגנרת ורתונ ךל םאה איה הלאשה ,תוצע הברה דוע שי יל"


.םימ םע סוכ הדמע ןחלושה לע
."האלמ יצח סוכה" :רמא טסימיטפואה
."הקיר יצח סוכה" :רמא טסימיספה
."הבש םימה תומכו סוכה לדוג ןיב המאתה רסוח שי" :רמא ץעויה


אצוי וכותמש שידח פי'ג ודיל רצענ עתפל .שיבכה דיל הדשב ורדע םע ךלוה העור
שחנא םא" :לאושו העורה לא הנופ אוה .י'צוג ילענו ינאמרא תפילח שובל ריעצ
רדעה לע לכתסמ העורה "?יתא דחא תחקל לכוא ,רדעב ךלש םישבכה רפסמ תא
.ותמכסה תא ןתונו

לש ןיוול תנומת דירומ ,סא יפ י'גל רבחתמ ,פי'גבש דיינה בשחמה תא חתופ ריעצה
רמוא ףוסבלו ללוכה חטשה תא בשחמ ,עבורמ מ"סב םישבכה רפסמ תא קדוב ,רדעה
."שבכ ךל חק ,ןוכנ" :רמואו רדעב ןנובתמ העורה ."םישבכ 537 ךל שי" :העורל

אוהש ינפל עגר .רוחאמ ותוא סימעמו ןושארה שבכה תא ספות ,פי'גהמ דרוי ריעצה
"?שבכה תא הרזחב לבקל לכוא ,ךעוצקמ המ שחנא םא" :ותוא לאוש העורה עסונ

לאוש "?תעדי ךיא" ."ץעוי התא" :סוסיה אלל רמוא העורהו ,בויחב בישמ ריעצה
,םכתא ונימזיש ילבמ םיעפומ דימת םתא" ,העורה הנוע ,"דואמ טושפ הז" .ריעצה
םתא וילעש אשונב גשומ לש ץמש םכל ןיאו ,ונל עודי רבכש עדימ םינתונ םתא
."ילש בלכה תא הרזחב חקא ,ךל תפכא אל םא ,וישכע .םירבדמ


.תאז השעו ךל זאו .עודמו תושעל רשפא יא המ ךל ודיגי םה .םיחמומל דימת בשקה


םירחאמ עונמל ךירצ ךלמה לש וצעוי ;ךלמל ץעייל ךירצ וניא ךלמה לש וצעוי
.ךלמל ץעייל

הילשיר לנידרקה


?הפורש הרונ ףילחהל ידכ ךירצ םיצעוי המכ
.תומישיה רקח לש בלשה תא ורבע אל םלועמ םה .עודי אל
.תאז םישוע ויה םה בוט רתוי המכ וריבסיש העבראו הרונה תא ףילחיש דחא .השימח


יש דודל הלא לכ וחלש ?הלוק טאיד ,תורעה ,תונולת ,תופסונ תוחידבםילהנמ :םדוקה קלחל
חוטיב ינכוס :אבה קלחל
םיניינעה ןכותל הרזח
יש דוד לש תיבה דומעלFree Web Hosting