יש דוד לש תיבה דומעל
תודיחה תמישרל

תודיחל תורוקמ

וא ,םיבר תורוקמב תועיפומה ,תומסרופמ תודיח ןה רוקמ ןהל ןייוצ אלש תודיח
.הדיח לכ תכייש תוירוגטקה יתשמ הזיאל םכמצעב ושחנ .ימצעב יתרביחש תודיח

תוירוגתיפ תויצאירו
?שקובמה שלושמה ימ
David Wells, The Penguin Book of Curious and Interesting Puzzles, p. 34.

?רתוי לודג שלושמ הזיא
Martin Gardner's Sixth Book of Mathematical Diversions, p. 160.

םיעוביר םיעוביר
Michael Stueben, Brain Boglers, Discover, January 1985.

תיוז ירשי םישלושמ רשע השולש הנב
USA Mathematical Talent Search, Round 1 - Year 9 - Academic Year 1997-98.

?סוטנפויד יח םינש המכ
תיתחפשמ םיליג תיעב דוע
Angela Dunn, Mathematical Bafflers, p. 27.

?אבסה המכ ןב
David Wells, The Penguin Book of Curious and Interesting Puzzles, p. 135.

?םידליה המכ ינב
.84 'מע ,קסניממ תלוגנרתה ,זור טרבורו קאינר'צ ירוי   

תויטנפויד תודיח
?יסיכב שי תועבטמ המכ
Oswald Jacoby, Mathematics for Pleasure, p. 144.

?ינא המכ ןב
Oswald Jacoby, Mathematics for Pleasure, p. 147.

?שי תובושת המכ
Angela Dunn, Mathematical Bafflers, p. 78.

םיפיוזמ תועבטמו תופכ ינזאמ
?ךירצ תולוקשמ המכ
Heinrich Dorrie, 100 Great Problems of Elementary Mathematics, p. 7.
David Wells, The Penguin Book of Curious and Interesting Puzzles, p. 34.

?ףיוזמה עבטמה ימ
T.H. O'Beirne, Puzzles and Paradoxes, p. 20.
Oswald Jacoby, Mathematics for Pleasure, p. 115.

ףיוזמ עבטמ דוע
T.H. O'Beirne, Puzzles and Paradoxes, p. 20.
Martin Gardner's Sixth Book of Mathematical Diversions, p. 107.

סיליו סורב התוא קחש
Arnold G. Reinhold, Math in the Movies
David Wells, The Penguin Book of Curious and Interesting Puzzles, p. 30.
Alex Bogomolny, Water puzzle, experimental math, Cut The Knot!.
Ivars Peterson, Measuring with Jugs, Math Trek.

ונחנא דימת םיינושאר
ינושאר ןועש
Angela Fox Dunn, Second Book of Mathematical Bafflers, p. 67.

?הזכ ינושאר שי םאה
Angela Dunn, Mathematical Bafflers, p. 174.
(םיישממב ןורתפ) ןזור ןתנוי ,(םיילנויצרב ןורתפ) יש ינמ

?ליגרתה המ
Martin Gardner, Further Mathematical Diversions, p. 172.

?םיינושארל ףוס שי םאה
RSA Labs FAQ, Could users of RSA run out of distinct primes?

םיינושאר םניאש םיבקוע םירפסמ 1000 אצמ
Angela Dunn, Mathematical Bafflers, p. 164.

םיינושאר םניאש םירפסמ השולש דוע
Donald E. Knuth, The Art of Computer Programming, vol 2 (second edition), p. 375.
Angela Fox Dunn, Second Book of Mathematical Bafflers, p. 164.

המרפ התוא קחש
NRICH | December 2000 | The December Six Problems.

?ינושאר שרפהה םאה
NRICH | April 2000 | The April Six Problems.

?םימואת םיינושאר םירפסמ לש יפוסניא רפסמ שי םאה
Twin Primes
Mathematical mysteries: twin primes
Original Pentium Flaw E-Mail

וירבחו ךבדלוג
ךינפל חנומ ץוחנה עדימה לכ
Martin Gardner, Scientific American, December 1979, March 1980, May 1980.
David J. Sprows, Mathematics Magazine, March 1976, November 1977.
דבל וניא ךבדלוג
Ivars Peterson, Prime Theorem of the Century, MathLand, December 23, 1996.

גרבסגינק לש םירשגה
םיעלוצמ ןיב עסמ
Martin Gardner, Mathematical Puzzles and Diversions, p. 100.
The rec.puzzles archive - Geometry.

אנ רדס ,אנ ץבש
םילייחה תא ץבש
W.W. Rouse Ball and H.S.M. Coxeter, Mathematical Recreations and Esseys, p. 192, 292.
Hugo Steinhaus, Mathematical Snapshots, p. 31.
Martin Gardner, New Mathematical Diversions, p. 162.

תורפס הנומש ץבש
Martin Gardner, Further Mathematical Diversions, p. 76.

דוד ןגמב תורפס רסירת ץבש
Henry Ernest Dudeny, 536 Curious Problems & Puzzles, #394.
A Problem for Star Crossed (math) Lovers, Ponder this, September 1998.
Harvey Heinz, Order-6 Magic Stars.

םסק בכוכ
.113 'מע ,דוד ןגמו המלש םתוח ,בהזה ךתח ,אטסוק לאכימ   
Henry Ernest Dudeney, 536 Puzzles and Curious Problems.

2 םסק בכוכ
Martin Gardner, Mathematical Carnival, p. 55.
Harvey Heinz, Order-5 Magic Stars.

רליוא לש םסקה עוביר
.69 'מע ,הקיטמיתמ - ףייל לש תיעדמה הירפסה ,ינימגרב דיוד   

תוקזח תוקזח
תיעוביר הדימריפ
Henry Ernest Dudeney, Amusements in Mathematics, p. 26.
םיבקועמ לש םוכס
G.H. Hardy, A Mathematician Apology, Forword by C.P. Snow, p. 30.
David Wells, The Penguin Dictionary of Curious and Interesting Numbers, p.153.
Kevin Brown, The Dullness of 1729.

?רתוי לודג שרוש הזיא
Angela Dunn, Mathematical Bafflers, p. 157.

תוקזח לש רוט
USA Mathematical Talent Search, Round 3 - Year 10 - Academic Year 1998-99.

םייקנע םירפסמ
יונאה ילדגמ
The JavaScript Source
ןסרמ ירפסמ
W.W. Rouse Ball and H.S.M. Coxeter, Mathematical Recreations and Esseys, p. 65.
Donald E. Knuth, The Art of Computer Programming, vol 2 (second edition), p. 391.
Ivars Peterson, Prime Treasure Hunt, MathTrek, December 7, 1998.
Ivars Peterson, Mersenne Megaprime, MathTrek, July 26, 1999.

ללכהמ אצוי שי ללכ לכל
?הז טפשמב שי תויועט המכ
Martin Gardner, aha! Gotcha, p. 8.

ללכהמ אצוי שי ללכ לכל
Martin Gardner, aha! Gotcha, p. 17.

וזכ הנוכמ ןיא
Alex Bogomolny, It's impossible to create a machine that would tell for every statement whether it's true or false, Cut The Knot!.

"אלו ןכ" יאה לא עסמה

דחא ןצילו םיפוסוליפ השולש

תמא ירבודו םינרקש
?יאכז וא םשא
Raymond Smullyan, What Is the Name of This Book?
רוכישו ןרקש ,תמא רבוד
Martin Gardner's Sixth Book of Mathematical Diversions, p. 197.

י'צנוביפ דע טרבליהמ
?הביתהמ ודרי םיבנרא תוגוז המכ
Donald E. Knuth, The Art of Computer Programming, vol 1.

?לדגמה שארבש הביסמל עיגהל ךיא
Frank Ruskey and Scott Lausch, Information on Fibonacci Sequences.

םירובדה לש ןיסחויה ןליא
Ron Knott, Fibonacci Numbers and Nature.

?םדקתהל הרובדה הלוכי םיכרד המכב
Ron Knott, Easier Fibonacci puzzles.

? 64=65
W.W. Rouse Ball and H.S.M. Coxeter, Mathematical Recreations and Essays, p. 84.
Alex Bogomolny, Fibonacci Bamboozlement, Cut The Knot!.

! 64=63 ,םואתפ המ
Martin Gardner, Mathematics, Magic and Mystery, p. 132.

11-ב קלחתמ םוכסה
USA Mathematical Talent Search, Round 4 - Year 11 - Academic Year 1999-2000.

רפסמב תועט ,החילס
המרפ לש ןורחאה טפשמל תידגנ המגוד
Martin Gardner, Scientific American, July 1971.
ץראה תא ואלמו וברו ורפ
Martin Gardner, aha! Gotcha, p. 37.
דחי הז תא רותפנ ואוב
יש ידד   

היעבה לש םייעבטה היתולובגמ תאצל
?ןפוד אצוי ימ
Martin Gardner, Scientific American, December 1975.

המרפ לע תויצאירו
המרפ לש ןטקה טפשמה
.1996 ,4 ןוילג ,הקיטמתמ יעושעש - ספא ףלא   

הנטקה הקזחהו ןטקה טפשמה
.1996 ,2 ןוילג ,הקיטמתמ יעושעש - ספא ףלא   

המרפ לע היצאירו
Douglas R. Hofstadter, Godel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid, p. 333.
Martin Gardner, Puzzles From Other Worlds, p. 13.

סרפ ךל הכחמ ססקטב
R. Daniel Mauldin, A Generalization of Fermat's Last Theorem: The Beal Conjecture and Prize Problem, Notices of the AMS, December 1997.
Keith Devlin, Move Over Fermat, Now It's Time for Beal's Problem, Devlin's Angle, December 1997.

?רנוילימ תויהל הצור ימ
David Harel, Algorithmics: The Spirit of Computing, p.153.
Ian Stewart, Minesweeper, Clay Mathematics Institute.
Richard Kaye's Minesweeper Pages.

© יש דודל תורומש תויוכזה לכ 1998יש דוד לש תיבה דומעל
תודיחה תמישרל

Free Web Hosting