האבה הדיחל ךשמה
תודיחה תמישרל

היעבה לש םייעבטה היתולובגמ תאצל

המרפ לש ןורחאה טפשמה תא חיכוהל םיאקיטמתמ וסינ םינש תואמ ךשמבש רחאל
,דראוראה תטיסרבינואמ רוזמ יראב ןייצ ,םדיב סרח ולעהו םירפסמה תרות לש םילכב
,םירפסמה תרות תולובגמ תאצל שי הרעשהה תחכוהלש ,1991 תנשב םסרופש רמאמב
תילאיצנרפיד הירטמואיגב לחה ,הקיטמתמה לש םירחא םיפנעב ןורתפ שפחל תוסנלו
.םיבכורמ םינתשמב הלכו

ןורתפה תא שפחלו ,הדיחה לש יעבטה תונורתפה בחרממ תאצל שי הז ףדבש תודיחב םג
.רתוי םיקוחר תומוקמב

םיוק העבראו תודוקנ עשת

ןורפעה תא םירהל ילב רמולכ) תחא סומלוק תכישמב ךינפלש תודוקנה עשת תא רבח
.םירשי םיוק העברא תועצמאב ,(ףדהמ

.לוכסת קר איבמ ,תורצוי ןהש עובירה תולובגמ גורחל ילב ,תודוקנה תא רבחל ןויסינ
:עובירה תולובגמ טעמ גורחל שי הדיחה ןורתפלםישלושמ העברא ,םירורפג השיש

.דבלב םירורפג השיש תועצמאב תועלצ יווש םישלושמ העברא הנב

תונבל לכונ ידממ תלתה בחרמל רובענ םא ךא ,תשרדנה המישמה תא עצבל רשפא יא רושימב
.םישרדנה םישלושמה ןה היתואיפ תעבראש ,תשלושמ הדימריפ


הרסחה הדוקנה תא ףסוה

לש הפסוה תועצמאב ןוכנ ותושעלו ונקתל רשפא ךא ,ןבומכ ,ןוכנ וניא אבה ןויוושה
?תאז תושעל לכותה .דבלב תחא הדוקנ

תועצמאב לשמל ,ליגרתב תוגצומה ןובשחה תולועפ לש םוחתב ,טושפ ןורתפ שפחל ןויסנ
תא שפחל אלא הרירב ונל ןיא .קוחר עיגמ וניא ,ינורשע רבשל םירפסמה דחא תכיפה
רשפא ?הדוקנ תועצמאב עיגהל רשפא דוע ןאל .היעבה הגיצמש תולובגל ץוחמ ןורתפה
אוהש ,("!") האירק ןמיסל ,היעבה תגצומ ובש דחוימה ןפוגב ,"1" הרפסה תא ךופהל
.םולשב ומוקמ לע אב לכהו,"תרצע" םשב העודיה הלועפה

,ןויוושה יפגאמ דחא לכ לש וכרע בושיח תועצמאב ןויוושה תונוכנ תא אדוול רשפא
םירפסמה תא םימרוגל קרפל ,7! תא בשחל םוקמב ,רתוי לק בושיח תנוכמ אלל ךא
.7 דע 2 תורפסהמ םיבכרומ םהש תוארלו ,72-ו 70

:ינינפ ןונרא ידי-לע ילא חלשנ ,היעבה תולובגמ קחרה אצויש ,ףסונ ןורתפ
) X (71 תא הסכתש ךכ הרוחשו הלודג הלודג רייצנ הדוקנה תא
(71 - 1 + 1) = 71 ראשנ זאו

.רוקמל הינפה לבקל חמשא .וז הפי הדיח לש הרוקמ תא עדוי ינניא


?ןפוד אצוי ימ

:םהינימל םיירטמוכיספ םינחבמב תועיפומ התומכ תוברש הלאש לע תונעל ךילע האבה הדיחב
?ןפוד תאצוי ימ ,רויצבש תורוצה שמח ןיבמ

המסרופ איהו ,םוסנר םות התוא רביח .םיירטמוכיספה םינחבמה לע הידוראפ איה וז הדיח
.Scientific American ןוחריה לש 1975 רבמצד ןויליגב
:יכ הלגמ הדיחב ידוסי ןויע
.קורי אוה (תרגסמל לוגיעה ןיבש חטשה) ןכותה הב קרש םושמ ,ןפוד תאצוי 1 רפסמ הרוצ
.םודא אוה לוגיעה הזכרמב קרש םושמ ,ןפוד תאצוי 2 רפסמ הרוצ
.שלושמ תרוצב תרגסמ הל קרש םושמ ,ןפוד תאצוי 3 רפסמ הרוצ
.לוחכ אוה (תרגסמל לוגיעה ןיבש חטשה) ןכותה הב קרש םושמ ,ןפוד תאצוי 4 רפסמ הרוצ
הרוצב ומכ ,לוחכ עוביר התרגסמ ,3 הרוצל ומכ ,קורי לוגיע הזכרמב שי 5 רפסמ הרוצל
.2 הרוצב ומכ ,ןבל הנכותו ,1    
איה ,ןפוד יאצוי לש הרובחב ,ןכלו ,ןפוד תאצויל התוא תכפוהש הנוכת לכ ןיא 5 הרוצל
.תיתימאה ןפוד תאצויה


© יש דודל תורומש תויוכזה לכ 1998האבה הדיחל ךשמה
תודיחה תמישרל

Free Web Hosting