האבה הדיחל ךשמה
תודיחה תמישרל

גרבסגינק לש םירשגה

גרבסגינק לש םירשגה

יא וזכרמבו ,לגרפ רהנה רבוע ,טנאק לאונמע ףוסוליפה לש וריע ,גרבסגינק ריעב
תאו רהנה תא תראתמ האבה הפמה .םיינשל רהנה לצפתמ וירחאלש ףוהפיינק םשב
.וילעמ םירבועה םירשגה תעבש

יבשות ונוויכ ימויה ולויט דעומ יפלש ךכ ,ינדפקה ומוי רדסב ןייפאתה טנאק
ריעה יבשות תא הקיסעה וילויטב לחה טנאקש ינפל דוע .םהינועש תא גרבסגינק
תאצל ןתינ םאה :איה הלאשה .1736 תנשב רליוא םהל ןתנ הנורתפ תאש ,הלאש
םעפמ רתוי רובעי אל ךא ,םירשגה תעבש לכ לע לייטמה רובעי וכלהמבש לויטל
?רשג ותוא לע תחא

חתפתהש םוחת ,םיפרגה תרות תעכ יורקה םוחתב התלעוהש הנושארה איה וז היעב
הצובקכ םיפרגה תרותב רדגומ ףרג .בשחמה יעדמ תרגסמב תונורחאה םינשב דואמ
.תותשק םייורקה ,םיוק לש הצובק ידי-לע תורבוחמ ,םיתמצ תויורקה ,תודוקנ לש

תשק לכ ובש ,אבה ףרגה תועצמאב גיצהל ןתינ גרבסגינק לש םירשגה תיעב תא
,ףוהפיינק יאה תא גציימ ,לשמל ,A תמוצה .השבי גציימ תמוצ לכו ,רשג תגציימ
השביה רוזא תא רבחמה רשגל הלוקש D תמוצ םע C תמוצ תא תרבחמה תשקהו
.D השביה רוזא םע C

תכישמב ףרגה תא רייצל ןתינ םאה :היעבל הלוקש םירשגה לע לויטה לש היעבה
?תשק התוא לע םיימעפ רובעל ילב ,תחא סומלוק

רפסמ ,םישרדנה םיאנתה םויק ךות ףרג רויצ תעב .יללכ ןורתפ וז היעבל ןתנ רליוא
רמולכ ,ונממ אצוי אוהש םימעפה רפסמל הווש תמוצל סנכנ ףרגה רייצש םימעפה
תמוצב הז ללכמ גורחל ןתינ .יגוז תויהל בייח תמוצ לכב תושגפנה תותשקה רפסמ
תמוצל הז הרקמבו ,וילא וסנכנ םדוקש ילב םיאצוי ונממ ,רויצה תא םיליחתמ ובש
ינש קוידב ובש ףרג םג רמולכ .ונממ תאצל ילב םיסנכנ רויצה תא םימייסמ ובש
.םישרדנה םיאנתה תא םייקמ תותשק לש יגוז-יא רפסמ םהלש םיתמצ

לש יגוז-יא רפסמ םהלש םיתמצ העברא שי גרבסגינק לש םירשגל םיאתמה ףרגב
,םירשגה תעבש לכ לע לייטמה רובעי וכלהמבש לויטל תאצל ןתינ אל ןכלו ,תותשק
.רשג ותוא לע תחא םעפמ רתוי רובעי אל ךא


תחא סומלוק תכישמב

לע םיימעפ רובעל ילב ,תחא סומלוק תכישמב רייצל ןתינ םיאבה םילמסהמ וליא
?וק ותוא

       םיעלוצמ ןיב עסמ

עטק לכש ךכ ,םישרתבש םילוחכה םיעטקה לכ תא ךתוחש ףוצר וק רייצל לכות םאה
?תחא םעפ קר ךתחנ

דצב ,םיעטק ינש ורתונש םושמ ,המישמה עוציבל לשוכ ןויסנ איה האבה המגודה
.וכתחנ אלש ,לאמשלש םירשגה תיעבל רליוא ןתנש ןורתפל המודב ,יללכ ןפואב וז היעב רותפל ןתינ
סנכנ וקהש םימעפה רפסמ ,םישרדנה םיאנתה םויק ךות וקה רויצ תעב .גרבסגינק
עלוצמב הז ללכמ גורחל ןתינ .ונממ אצוי אוהש םימעפה רפסמל הווש עלוצמ ךותל
םימייסמ ובש עלוצמבו ,וילא וסנכנ םדוקש ילב םיאצוי ונממ ,רויצה תא םיליחתמ ובש
וקה תא רייצל רשפא ךכיפל .תאז תובקעב תאצל ילב סנכהל רשפא וילא ,רויצה תא
.תועלצ לש יגוז-יא רפסמ םהלש םיעלוצמ ינש רתויה לכל שי םישרתב רשאכ קר שרדנה

ןכלו ,תועלצ לש יגוז-יא רפסמ םהמ דחא לכלש םיעלוצמ השולש שי ונינפלש םישרתב
.שרדנה וקה תא רייצל ןתינ אל

ינפ לע ריוצמ םישרתה וליאכ) עלוצמ לאכ םישרתה תא בבוסה םלועל םג סחייתנ םא
רייצל רשפא :גרבסגינק לש םירשגה לש הזל רתוי המוד הרוצב יאנתה חסוני ,(רודכ
קוידב שי וא ,תועלצ לש יגוז רפסמ םיעלוצמה לכל שי םישרתב רשאכ קר וקה תא
.תועלצ לש יגוז-יא רפסמ םהלש םיעלוצמ ינש

םירשגה תיעבו וז היעבש תוארהל ןתינש םושמ ,ירקמ וניא וילא ונעגהש ןוימדה
לכו ,תמוצ ידי-לע גצוימ עלוצמ לכ ובש ףרג רוצינ .וזל וז תולוקש גרבסגינק לש
ןיינעל .םיעלוצמה ינש תא תרבחמש תשק ידי-לע גצוימ םיעלוצמ ינשל ףתושמ עטק
ידי לע גצויי אוה םג רמולכ ,עלוצמל בשחנ םישרתה לכ תא בבוסה םלועה םג ,הז
תשק לע רבעמל לוקש רייצל שיש וקה תועצמאב םישרתה לש עטק ךותיח .תמוצ
וק רייצל םג ןתינ ,תחא סומלוק תכישמב ףרגה תא רייצל ןתינ םא ךכיפל .ףרגב
ותואב םיעלוצמה ךרד רובעי וקה .לוקשה םישרתבש םיעטקה לכ תא ךתוחש ףוצר
םיאתמה עלוצמב ליחתי וקה טרפבו ,ףרגב תומיאתמה תותשקה ךרד רובענ ובש רדס
.ףרגה םייתסמ ובש תמוצל םיאתמה עלוצמב םייתסיו ,ףרגה ליחתמ ובש תמוצל

דחא לכלש םיתמצ העברא שי ףרגב .לאמש דצבש םישרתל לוקש ןימי דצבש ףרגה
.תחא סומלוק תכישמב ףרגה תא רייצל ןתינ אל ןכלו ,יגוז-יא תותשק רפסמ םהמ

םע תצק םימכחתמ קר םא המישמב דומעל ןתינ תאז לכב ךא ,ןורתפ ןיא היעבל
:המישמה תועמשמ
זכרמבש רוחהש ךכ ,(םי לגלג) סורוט לע אלא רושימ לע אל םישרתה תא םירייצמ
םלועל שמוחמהמ רובעל רשפא רוחה ךרד .םישמוחמהמ דחא ךותב אצמנ סורוטה  
.םהיניבש עטקה ךותיח אלל םישרתה תא בבוסה  
עטקה ךרואל רבעמ .םיעטקה דחא ךרואל ותוא ריבענ ףיצרה וקה רויצ ךלהמב
אלל רחא עלוצמל עלוצמהמ רובעל רשפאמ אוה ןכלו ,עטקה לש ךותיח וניא  
.םהיניבש עטקה ךותיח  


© יש דודל תורומש תויוכזה לכ 1998האבה הדיחל ךשמה
תודיחה תמישרל

Free Web Hosting