ףיקמו ישומיש ךירדמ אוה יש דוד תאמ "תובשח ,לוהינ ,ןונכת :רכש" רפסה
תנכדועמו תבחרומ הרודהמ אוה הז רפס .לארשיב תרוכשמהו הדובעה רכש אשונב
.1989 זאמ תורודהמ שולשב רואל אציש ,"ובושיחו רכשה לוהינ" רפסה לש
הב םיללכנ ךכל םאתהבו ,2002 ינויל תנכדועמ ,םידומע 400 הבש ,וז הרודהמ
עדומ רבחמה .וז הנש לש ןושארה יצחב וכרענש הקיספהו הקיקחה ישודיח םג
תונורקעה לע שגד םש ךכל םאתהבו ,קסוע אוה ובש םוחתה לש ההובגה תוימנידל
דוע ליעומו ילאוטקא ראשיי רפסבש עדיהש ךכ ,םתועמשמ לעו םוחתה תא םיחנמה
.תובר םינש

םיעיפשמ ,יקסע ןוגרא לכ לש וביצקתמ רכינ קלח תגציימ ותולעש ,רכשה לע
יניד ,הדובע יניד ומכ םימוחתב הקיספ ימידקתו םיווצ ,תונקת ,םיקוח
םירדסה ,םייצוביק םימכסה ןכו ,תואירב חוטיבו ימואל חוטיב ,םיסימ
.חוטיב תוסילופ יאנתו ,היסנפה תונרק ינונקת ,םיישיא םימכסה ,םייצוביק
:רכש יביכר לש בחר ןווגמ םירצוי ,תובר םינש ךשמב וחתפתהש ,הלא םימרוג
.תושרפהו םייוכינ ,ףסכ הוושב תובטה ,םימולשת

ןויסינב ךכ םשל עייתסמ אוהשכ ,אשונב םייקה עדיה לכ תא ךרעו סניכ רבחמה
רכשל תובשחוממ תוכרעמ לש םושייבו חותיפב ותוחמתה תרגסמב שכרש ישעמה
.לארשיב הז םוחתב הליבומה הרבחה איהש ,קט ןליח תרבחב שונא יבאשמו
תרגסמב ובולישבו ,רכשה בושיחב בשחמה ימושייל שדקומ רפסב ןורחאה קרפה
.ןוגראב שונא יבאשמ לוהינ

,תוחכונ ,רכשה הנבמ תונורקע ,רכשה תעיבק יכרד :םהבו םיקרפ רשע-השש רפסב
,הסנכה סמ ,ימואל חוטיב ,ףסכ הוושב תובטה ,םיצופנ םימולשת ,תויורדעיה
םירז םידבועב בחרנ ןויד ללוכ "תודחוימ תויסולכוא" קרפה .דועו רכשה תולע
םיאצמנ רפסה ףוסב .ל"וחב םיקסעומה םילארשי םידבועבו לארשיב םיקסעומה
.הצממ םיניינע חתפמו הפיקמ היפרגוילביב

,םימישרתבו תואלבטב ,תואמגודב עפושמ ,הריהבו הרורב הפשב בותכ רפסה
.ןיינעתמ לכ לש הנבההו תואצמתהה לע לקהל המגמב הכורע וב םירבדה תאצרהו

:םדיקפת תרגסמב רכשב םיקסועה לכל הלעמב ןושאר רזע ילכ שמשל דעונ רפסה
םיליעפ ,םידבוע ידעו ,םיקיסעמ ,םיבשח ,שונא יבאשמ ילהנמ ,רכש יבשח
יניינעב מ"ומב קלח םילטונה לכו ןובשח יאור ,םינטפשמ ,יעוצקמה דוגיאב
.רכש

.(מ"עמ ללוכ) ח"ש 210 וריחמו ,השק הכירכב םידומע 400 ללוכ רפסה

.03-6954402 ןופלט ,"ןדס" תאצוהב רפסה תא שוכרל ןתינ

"ןדס" תאצוה לש רתאב ,רפסה לע דוע
Free Web Hosting
1